Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996

Kazalo

3563. Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Vojnik in koncesijski akt, stran 5332.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82) in 1. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84), je Občinski svet občine Vojnik dne 23. 10. 1996 sprejel
O D L O K
o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Vojnik
in
koncesijski akt
I. ODLOK O NAČINU IN POGOJIH IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE UREJANJA POKOPALIŠČ TER POKOPALIŠKE IN POGREBNE DEJAVNOSTI
1. člen
S tem odlokom se določa vsebinska ter organizacijska in prostorska zasnova izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti. Določajo se pravice in obveznosti uporabnikov storitev, viri financiranja, pogoji in postopek za predajo javne službe v izvajanje (koncesijski akt), nadzor nad izvajanjem ter drugo, kar je za normalno izvajanje te javne službe potrebno.
2. člen
Urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost je organizirana, načrtovana in nadzorovana gospodarska javna služba na področju urejanja pokopališč ter izvajanja pokopališke in pogrebne dejavnosti na teritoriju občine. Izvaja se v skladu z zakoni, tem odlokom, tehničnimi pravili (redi) in kodeksi strokovnih združenj izvajalcev.
3. člen
Urejanje pokopališč je dejavnost, ki obsega vzdrževanje pokopališč, razdelitev pokopališč na posamezne zvrsti grobov, prekope grobov in opustitev pokopališč. Zajema pa predvsem naslednja dela:
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov ter snega,
– odvoz odpadkov na odlagališče,
– košnja zelenic,
– urejanje in obrezovanje žive meje,
– vzdrževanje poti,
– manjša vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– vodenje katastra pokopališča,
– določanje posameznih zvrsti grobov,
– ostala dela, ki sodijo v ta okvir.
Občina lahko podrobneje uredi urejanje pokopališč z izdajo pokopališkega reda ali tehničnega pravilnika s katerim določi minimalne standarde obsega in kvalitete storitev.
4. člen
Pokopališke dejavnosti se izvajajo na pokopališču in so predvsem naslednje:
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– izkop in zasip jame,
– zaščita sosednjih grobov,
– prva ureditev groba,
– izvajanje pokopališke dežurne službe.
Občina podrobneje uredi postopke izvajanja pokopaliških storitev z izdajo pokopališkega reda ali tehničnega pravilnika.
Koncesionarji imajo javna pooblastila za izdajo soglasij za pokop, za postavitev spomenika in za odstranjevanje dreves.
5. člen
Pogrebna dejavnost, kot gospodarska javna služba, se praviloma izvaja izven pokopališč in zajema naslednje dejavnosti:
– izvajanje pogrebne dežurne službe,
– urejanje dokumentacije.
Postopke izvajanja pogrebnih dejavnosti uredijo strokovna združenja izvajalcev s posebnim kodeksom.
6. člen
Urejanje pokopališč in pokopališke dejavnosti, se v skladu s tem odlokom, izvajajo na naslednjih pokopališčih:
– pokopališče Vojnik,
– pokopališče Nova Cerkev,
– pokopališče Dobrna s podružničnim pokopališčem na Paškem Kozjaku,
– pokopališče Frankolovo s podružničnim pokopališčem Črešnjice.
7. člen
Gospodarska javna služba urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost se zagotavlja s podeljevanjem koncesij na podlagi tega odloka ter koncesijske pogodbe.
Dobo za katero se podeljuje koncesija predlaga koncesionar s ponudbo in je odvisna od njegovih vlaganj in pričakovane donosnosti naložb. V nobenem primeru pa doba ne more biti daljša od 10 let.
Višino koncesijske dajatve predlaga koncesionar s ponudbo. Občina lahko, v upravičenih primerih, koncesionarja oprosti plačevanja koncesijske dajatve.
8. člen
Za pokopališče Vojnik se podeli ena koncesija in za pokopališče Nova Cerkev se podeli ena koncesija. Za pokopališče Dobrna s podružničnim pokopališčem na Paškem Kozjaku se podeli ena koncesija in za pokopališče Frankolovo s podružničnim pokopališčem Črešnjice se podeli ena koncesija. Za izvajanje teh koncesij občina zagotavlja monopol.
Koncesija za izvajanje pogrebnih storitev, naštetih v tem odloku, se podeli za celotno območje občine. Za izvajanje teh storitev občina ne zagotavlja monopola.
9. člen
Občina bo predala koncesionarju, ko gre za izvajanje urejanja pokopališč in pokopaliških storitev, vse objekte in naprave v celoti in z vsemi pritiklinami ter morebitnimi bremeni. O tem se izdela natančen popis, ki je sestavina koncesijske pogodbe.
Koncesionar prevzema obveznost gospodarjenja s temi objekti v skladu s koncesijsko pogodbo in po načelih dobrega gospodarja. Z nepremičninami in premičninami iz prejšnjega odstavka koncesionar ne sme razpolagati, jih obremeniti ali kako drugače uporabljati izven okvirov določenih s tem odlokom in koncesijsko pogodbo. Prav tako jih, brez pisnega soglasja občine, ne sme dajati v (pod)najem ali (pod)zakup.
Koncesionar mora zagotavljati normalno rabo objektov in naprav ter izvajanje storitev v skladu z verificiranim letnim gospodarskim načrtom.
Za izvajanje pogrebnih storitev občina ne zagotavlja posebnih objektov in naprav.
10. člen
Interesenti za pridobitev koncesije za dejavnost urejanja pokopališč in pokopaliških storitev na pokopališču Vojnik, Nova Cerkev, pokopališču Dobrna s podružničnim pokopališčem na Paškem Kozjaku ter pokopališču Frankolovo s podružničnim pokopališčem Črešnjice, morajo izpolnjevati naslednje minimalne tehnične, kadrovske in druge pogoje:
– da so registrirani za izvajanje razpisane dejavnosti in da imajo za to potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– da podajo jamstva, da bodo zagotovili ustrezno število delavcev, usposobljenih za izvajanje prevzetih del,
– da predložijo ustrezne oblike zavarovanja (varščino) za kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe,
– da predložijo razvojni program in poslovni načrt z odprto kalkulacijo cen in predlogom višine koncesijske dajatve,
– da predložijo reference ipd.
11. člen
Za izvajanje pogrebne dejavnosti morajo interesenti izpolnjevati naslednje minimalne kadrovske in tehnične pogoje:
– da so registrirani za izvajanje razpisane dejavnosti in, da imajo za to potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– da podajo zagotovila, da bodo zagotovili ustrezno število delavcev, usposobljenih za izvajanje prevzetih del in,
– da razpolagajo s potrebnimi minimalnimi prostorskimi in tehničnimi sredstvi za izvajanje dejavnosti (pisarna za sprejem strank in vozilo za prevoz pokojnikov),
– da predložijo poslovni načrt z odprto kalkulacijo cen storitev z določeno dobo, za katero se pričakuje koncesija in predlogom višine koncesijske dajatve,
– da predložijo reference ipd.
12. člen
Občina Vojnik ima kot koncedent, ne glede na določbe koncesijske pogodbe, pravico verifikacije letnega gospodarskega načrta za izvajanje gospodarske javne službe.
Posebne pravice občine, ki so določene s tem členom ni mogoče omejiti ali omiliti s koncesijsko pogodbo ali drugim pravnim dejanjem. Vsaka taka določba je nična.
13. člen
Uporabniki storitev gospodarske javne službe iz tega odloka imajo poleg drugih še naslednje pravice in obveznosti:
– pravico uporabe storitev gospodarske javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom in tem odlokom ter drugimi predpisi,
– pravico do pritožbe na pristojne organe, če so kršene pravice uporabnikov (inšpekcijske službe, svet uporabnikov gospodarskih javnih služb itd.),
– obveznost uporabe storitev koncesionarja, ko gre za urejanje pokopališč in pokopališke storitve,
– obveznost plačila uporabe objektov oziroma storitev, če je tako določeno in,
– obveznost spoštovanja navodil koncesionarja in druge prisilne predpise, ki urejajo področje varnosti, reda in miru, zdravstvenega in sanitarnega varstva in druge predpise.
14. člen
Urejanje pokopališč ter pokopališke storitve se financirajo iz naslednjih virov:
– najemnine za grobove,
– prihodki od plačanih storitev koncesionarja,
– dotacije in donacije in,
Izvajanje pogrebnih storitev se financira iz naslednjih virov:
– prihodki od plačanih storitev koncesionarja,
– dotacije in donacije in,
Vse druge vire, ki niso našteti v tem členu, mora verificirati pristojni organ občine še preden se uporabijo za financiranje javne službe.
15. člen
Cena storitev za urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne storitve se določa na podlagi ekonomskega izračuna, predlagane odprte kalkulacije in zajetja vseh stroškov.
Višino najemnin za grobove ter ceno storitev koncesionarjev določenih s tem odlokom, določa (verificira) organ, ki ga določi občinski svet.
Cene storitev, ki ne sodijo v gospodarsko javno službo, določa koncesionar prosto.
16. člen
Najemnine za grobove morajo pokriti stroške rednega vzdrževanja pokopališča in objektov ter vsaj del potrebnih investicijskih posegov. Del najemnine, ki je namenjena vzdrževanju pokopališč in del, ki je namenjen investicijam mora določiti koncesionar z razvojnim in letnim gospodarskim načrtom.
Cene pokopaliških storitev sestavljajo postavke, ki zagotavljajo pokritje stroškov pokopa ter vzdrževanja objektov in naprav vezanih na to dejavnost.
Cene pogrebnih storitev morajo biti tržno primerljive ter morajo pokrivati potrebne stroške izvajanja dejavnosti.
17. člen
Občina Vojnik pokriva morebitno razliko med priznano in določeno najemnino za grobove.
Občina Vojnik iz lastnih virov zagotavlja osnovno usposobitev pokopališč za funkcijo (razširitev pokopališč, zgraditev infrastrukture in drugi posegi, če so potrebni za izvajanje dejavnosti), če se to ne more zagotavljati iz virov določenih s tem odlokom.
18. člen
Izvajalec (koncesionar) je dolžan voditi računovodstvo za gospodarsko javno službo ločeno od računovodstva za svojo ostalo dejavnost, vse v skladu z določili zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o gospodarskih družbah.
Za dejavnost gospodarske javne službe mora izvajalec obvezno zagotoviti letno revizijo poslovanja.
Tajnik občine ima pravico vpogleda v poslovne knjige koncesionarja oziroma zahtevati pisno poročilo o porabi iz te dejavnosti pridobljenih sredstev.
19. člen
Občina Vojnik daje v uporabo koncesionarjem vse objekte in vse naprave (nepremičnine in vse premičnine) s pripadajočo infrastrukturo, ki sodijo v posamezni funkcionalni kompleks pokopališč ter pripadajoče ureditvene načrte in druge prostorske akte. O tem se izdela poseben seznam in prevzemni zapisnik.
II. KONCESIJSKI AKT
20. člen
Občina Vojnik je v prvem delu tega odloka uredila velik del vprašanj, ki so, v skladu s 33. členom zakona o gospodarskih javnih službah, sestavina koncesijskega akta. Zato v tem delu ureja le vprašanja, ki so vezana na postopek podeljevanja koncesij in sodijo v koncesijski akt.
21. člen
Koncesionarje za izvajanje posamezne gospodarske javne službe bo občina izbirala z javnim razpisom.
Javni razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja (Novi Tednik) in v Uradnem listu Republike Slovenije. Vsebovati mora vse potrebne elemente za oblikovanje ponudb. Rok za prijavo na razpis ne more biti krajši kot trideset dni od objave v uradnem listu.
22. člen
Javni razpis mora vsebovati vsaj naslednje podatke in informacije:
– obseg in vsebina gospodarske javne službe, ki se daje v izvajanje s podeljevanjem koncesije,
– minimalni tehnični, kadrovski in drugi pogoji za pridobitev koncesije,
– elaborati in druga gradiva, ki jih mora ponudnik predložiti (poslovni načrt, razvojni načrt ipd.) s predlogom koncesijske dajatve,
– višina in način položitve varščine za kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe z opozorilom o posledicah, če v primeru izbire varščina ni v roku vplačana,
– kriteriji za izbiro koncesionarjev in organ, ki bo izbiral,
– kontaktna oseba in kje so na voljo potrebna gradiva ter informacije,
– rok in način prijave ter naslov.
23. člen
O izbiri med prijavljenimi ponudniki odloča komisija, ki jo imenuje Občinski svet občine Vojnik. V upravnem postopku odloča tajnik Občine Vojnik.
V postopku izbire koncesionarjev se upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:
– dokazila o izpolnjevanju minimalnih pogojev,
– kvaliteta in realnost predloženega poslovnega načrta ter razvojnega programa (ciljev) in višina koncesijske dajatve,
– predlagani standard (kvaliteta in obseg) ter cena storitev,
– dosedanje reference ponudnika ter
– višina jamstva (varščine) za uspešnost izvajanja gospodarske javne službe.
Teža posameznega kriterija v postopku izbire je odvisna od narave in pomena posamezne gospodarske javne službe.
Komisija, pristojna za izbiro, lahko v postopku izbire odloči, da ne izbere nobenega od prijavljenih ponudnikov. Ob tem lahko odloči, da se razpis ponovi ali, da se s ponovnim razpisom počaka za določen ali nedoločen čas.
24. člen
O eventualnih pritožbah prijavljenih ponudnikov odloča v upravnem postopku župan Občine Vojnik. Njegova odločitev je dokončna.
25. člen
Za podpis koncesijskih pogodb je pooblaščen župan Občine Vojnik.
26. člen
Za zavarovanje kvalitetnega in popolnega izvajanja gospodarske javne službe, mora koncesionar po dokončnosti odločbe o izbiri in pred podpisom koncesijske pogodbe, položiti varščino na žiro račun Občine Vojnik – podpartija “varščina za koncesije” v višini, ki jo je ponudil v prijavi na razpis za podelitev koncesije. Vplačilo varščine je pogoj za sklenitev koncesijske pogodbe.
Znesek minimalne varščine za koncesijo za pokopališči Vojnik je 500.000 SIT, za ostala pokopališča pa znaša varščina 200.000 SIT. Rok za položitev varščine določa odločba o izbiri in ne sme biti krajši kot 15 dni od njene vročitve.
Če izbrani koncesionar v predpisanem roku ne vplača varščine, se odločba o izbiri razveljavi. Koncesionar je v tem primeru dolžan Občini Vojnik poravnati vso povzročeno škodo.
V primerih iz prejšnjega odstavka na podlagi sklepa komisije, tajnik občine odloči v upravnem postopku ali bo ponovljen postopek javnega razpisa ali pa bo koncesija podeljena naslednjemu najboljšemu ponudniku iz že opravljenega razpisa.
27. člen
Občina Vojnik obrestuje varščino s temeljno obrestno mero.
Varščina se koncesionarju izplača skupaj z obrestmi najkasneje v tridesetih dneh po prenehanju koncesijske pogodbe zaradi poteka časa ali odpovedi koncedenta. Na enak način se varščina izplača po odkupu ali prevzemu koncesije.
Občina Vojnik z vsem svojim premoženjem jamči za varščino.
28. člen
V primeru, da Občina Vojnik, zaradi krivdnih razlogov na strani koncesionarja, enostransko razdre koncesijsko pogodbo, varščina z obrestmi vred zapade v korist občine. Koncesionar lahko poda vlogo za izplačilo dela ali celotne varščine brez obresti o čemer odloča tajnik občine na podlagi sklepa komisije. Odločitev je odvisna od vrste krivdnih razlogov, obsega eventualne škode, gmotnega stanja koncesionarja in drugih razlogov.
29. člen
Koncesijsko razmerje preneha na način, ki ga določa zakon.
Odkup in prevzem koncesije sta možna v obsegu, na način in pod pogoji, ki jih določa koncesijska pogodba. O odkupu in prevzemu koncesije odloča Občinski svet občine Vojnik na predlog tajnika občine.
Pogoje za odvzem koncesije določa koncesijska pogodba. O odvzemu odloča tajnik občine v upravnem postopku na podlagi sklepa pristojnega organa občine. O ugovoru zoper odločitev o odvzemu odloča župan Občine Vojnik.
30. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojna državna inšpekcija.
Strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja referent za komunalno dejavnost in organ, ki ga določi občinski svet.
31. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se za prekršek kaznuje koncesionar, če:
– ne ureja in vzdržuje pokopališča v skladu s tem odlokom,
– ne izvaja pokopališke storitve skladno s tem odlokom,
– ne izvaja pogrebne dejavnosti skladno s tem odlokom in,
– ne obračunava najemnine za grobove, cene pokopaliških in pogrebnih storitev, skladno s tem odlokom.
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se za prekršek kaznuje uporabnik, če:
– ne uporablja objekte in storitve ter ne plačuje uporabe objektov in storitev, ki so obvezne po tem odloku in,
– ne spoštuje navodil koncesionarja in druge prisilne predpise, ki urejajo področje varnosti, reda in miru, zdravstvenega in sanitarnega varstva in druge predpise.
32. člen
Do podelitve koncesij in sklenitve koncesijskih pogodb se vse gospodarske javne službe določene s tem odlokom izvajajo tako, kot pred uveljavitvijo tega odloka.
33. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
34. člen
V devetdesetih dneh po uveljavitvi tega odloka mora Občina Vojnik z njim uskladiti vse dosedanje akte, ki so bili sprejeti na področju urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti.
Št. 990/10-7/96
Vojnik, dne 23. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina