Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996

Kazalo

3567. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjeve knjižnice Vrhnika, stran 5352.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 100.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95), zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 7/94) in 29. člena statuta Občine Vrhnika je občinski svet na 16. seji dne 2. 10. 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjeve knjižnice Vrhnika
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Vrhnika (v nadaljevanju: ustanovitelj) s tem odlokom ustanovi javni zavod Cankarjeva knjižnica Vrhnika (v nadaljevanju: zavod).
Ustanoviteljske pravice občine izvršuje občinski svet.
2. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki so določene z zakonom, s tem odlokom in s statutom zavoda.
Zavod se vpiše v sodni register pri Temeljnem sodišču v Ljubljani.
II. STATUSNE DOLOČBE
3. člen
Ime zavoda je: Cankarjeva knjižnica.
Sedež zavoda je na Vrhniki, Tržaška c. 9b.
Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanovitelja.
4. člen
Cankarjeva knjižnica deluje na območju Občine Vrhnika. Njena dejavnost se lahko s soglasjem ustanovitelja razširi tudi na območje drugih občin.
5. člen
Cankarjeva knjižnica je pravna oseba. Za svoje obveznosti v pravnem prometu odgovarja s sredstvi, ki jih ji zagotavlja ustanovitelj, in ki jih ustvarja sama.
Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
6. člen
Ustanovitelj iz proračunskih sredstev zagotavlja materialno osnovo za redno dejavnost knjižnice, v skladu z dogovorjenim programom dejavnosti za tekoče proračunsko leto.
7. člen
Zavod zastopa in predstavlja direktor. Direktor je pooblaščen, da v imenu in za račun zavoda v okviru dejavnosti zavoda sklepa pogodbe ter opravlja druge pravne posle.
Direktor zastopa zavod navzven brez omejitev.
8. člen
Direktor lahko za zastopanje v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
III. DEJAVNOST ZAVODA
9. člen
Dejavnost Cankarjeve knjižnice je 0/92.511- dejavnost knjižnice.
V okviru dejavnosti zavod:
– nabavlja, zbira ter strokovno obdeluje, hrani in obnavlja knjižnično gradivo
– skrbi za vsestransko dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi
– vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižnega gradiva ter evidenco o knjižničarski dejavnosti
– izvaja bibliografsko, informacijsko, dokumentacijsko in komunikacijsko dejavnost
– v okviru knjižničnega informacijskega sistema sodeluje v medknjižnični izposoji ter pri izdelavi podatkovnih zbirk in drugih bibliografskih in informacijskih proizvodov in storitev.
V okvir dejavnosti zavoda sodi še:
– organizacija kulturnih prireditev in akcij za mlade in odrasle bralce.
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
IV. ORGANI ZAVODA
10. člen
Organi zavoda so: direktor, svet zavoda, strokovni svet in drugi organi.
Zavod lahko ima tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s statutom.
1. Direktor
11. člen
Direktor zavoda opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja.
Direktor opravlja naslednje naloge:
– zastopa zavod in odgovarja za zakonitost dela zavoda,
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega načrta,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– določa sistemizacijo delovnih mest s soglasjem ustanovitelja,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– opravlja druge pristojnosti po zakonu.
12. člen
Direktorja imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa in po predhodnem mnenju sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda.
13. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, statutom zavoda ter tem aktom.
Direktor mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora vsaj višjo strokovno izobrazbo,
– imeti mora najmanj pet let delovnih izkušenj na področju knjižničarstva.
Mandat direktorja traja 5 let in se lahko ponovi.
2. Svet zavoda
14. člen
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. Ta šteje devet članov.
Eno tretjino sveta zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, drugo tretjino predstavniki delavcev zavoda, tretjo tretjino pa predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet.
Predstavnike zavoda izvolijo delavci zavoda na tajnem glasovanju in na način, kot ga določa statut zavoda. Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavoda, uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetij.
Predstavnike uporabnikov – bralce imenujejo krajevne skupnosti in sicer: KS Dragomer in KS Log enega, KS Vrhnika Vas, KS Vrhnika Breg in KS Vrhnika Hrib skupaj enega ter preostale KS enega.
15. člen
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstituirani seji predsednika in namestnika predsednika.
Predsednik sveta je praviloma predstavnik zavoda.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja 4 leta.
Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
16. člen
Svet zavoda:
– daje mnenje k imenovanju direktorja
– sprejema statut knjižnice s soglasjem ustanovitelja
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovem izvajanju
– določi finančni načrt in sprejema zaključni račun
– daje ustanovitelju in direktorju mnenje o posameznih vprašanjih
– obravnava predloge in mnenja zainteresirane javnosti
– sprejema splošne akte in opravlja druge naloge kot to natančneje določa statut zavoda
– odloča na drugi stopnji o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in odgovornosti zaposlenih v zavodu
– opravlja druge pristojnosti po zakonu.
3. Strokovni svet
17. člen
Strokovni svet zavoda sestavljajo člani, ki jih imenuje svet izmed strokovnih knjižničarskih delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju ter svetu zavoda mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj.
Sestavo, način imenovanja, trajanje mandata članov in naloge strokovnega sveta natančneje določi statut zavoda.
4. Drugi organi
18. člen
Zavod ima lahko tudi druge organe, določene s statutom zavoda in v skladu z zakonom.
VI. SREDSTVA ZAVODA
19. člen
Način financiranja in pridobivanja sredstev zavoda določa zakon in ustanovitelj.
Sredstva za delo pridobiva zavod:
– iz proračuna Občine Vrhnika
– iz proračuna Republike Slovenije
– od plačil za storitve
– iz daril
– z opravljanjem registrirane dejavnosti pod pogoji in na način, določen z zakonom in s tem odlokom.
Premoženje zavoda je last ustanovitelja. Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasij ustanovitelja.
Gospodarjenje z nepremičninami nadzira ustanovitelj. Nadzor nad izvajanjem zakonov, predpisov in aktov ter porabo sredstev izvaja občinski svet preko svojih odborov.
20. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, sme zavod uporabljati za opravljanje in razvoj registrirane dejavnosti zavoda po predhodnem soglasju ustanovitelja.
VII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
21. člen
Zavod ima statut, ki ureja:
– organizacijo zavoda
– organe zavoda
– način odločanja in druga vprašanja, pomembna za poslovanje in izvajanje dejavnosti.
Statut sprejme svet zavoda po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Zavod ima tudi druge splošne akte, določene s statutom in zakonom.
VIII. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi Cankarjeve knjižnice (Uradni list RS, št. 56/93 z dne 24. 9. 1993).
23. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku treh mesecev od dneva veljavnosti uporabe tega odloka.
Statut in sistemizacija delovnih mest morata biti usklajena v treh mesecih od dneva veljavnosti uporabe tega odloka.
V roku, predvidenem za uskladitev statuta, zavod nadaljuje delo pod pogoji, pod katerimi je vpisan v sodni register.
V istem roku se uporabljajo do sedaj veljavni statut in drugi akti, kolikor niso v nasprotju z zakonom oziroma s tem odlokom.
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1997 dalje.
Št. 13/1-012-5/96
Vrhnika, dne 10. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina