Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996

Kazalo

3544. Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Metlika, stran 5304.

Na podlagi 100.a člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 14/95) ter 17. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet občine Metlika na seji dne 10. 10. 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Zdravstvenega doma Metlika
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Občina Metlika ustanavlja s tem odlokom javni zdravstveni zavod za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti za Občino Metlika.
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA
2. člen
Ime ustanovitelja zavoda je Občina Metlika, s sedežem v Metliki, Mestni trg 24.
III. IME IN SEDEŽ JAVNEGA ZAVODA
3. člen
Ime javnega zavoda je Zdravstveni dom Metlika.
Sedež zavoda je CBE 71, Metlika.
Skrajšano ime zavoda je ZD Metlika.
4. člen
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanovitelja. V pravnem prometu mora zavod uporabljati ime iz predhodnega člena.
IV. ORGANIZIRANOST JAVNEGA ZAVODA
5. člen
Notranjo organizacijo zavoda, organizacijske in strokovne enote in lokacije, na katerih zavod organizira izvajanje dejavnosti, določa zavod s statutom.
V. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA
6. člen
Dejavnost javnega zavoda Zdravstveni dom Metlika je:
– osnovna zdravstvena dejavnost v skladu s 7. členom zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92),
– specialistično ambulantna dejavnost, in sicer: dispanzer za medicino dela, prometa in športa, ginekološki dispanzer,
– druge zdravstvene storitve v skladu z zakonom.
V tem členu našteta dejavnost se izvaja v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo.
Dejavnost iz prvega odstavka tega člena je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:
85.121     Osnovna zdravstvena dejavnost
85.122     Specialistična ambulantna dejavnost
85.13      Zobozdravstvena dejavnost
85.14      Druge zdravstvene dejavnosti
VI. ORGANI ZAVODA
7. člen
Z zavodom upravljajo in vodijo posle zavoda v mejah pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določata ta odlok oziroma statut zavoda:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon ali statut zavoda.
a) Svet zavoda
8. člen
Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– dva predstavnika zavarovancev in drugih uporabnikov,
– dva predstavnika ustanovitelja.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda.
Predstavnika uporabnikov oziroma zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet v skladu s statutom občine.
9. člen
Mandat članov sveta traja štiri leta.
Član sveta zavoda je v svet lahko izvoljen največ dvakrat zaporedoma.
10. člen
Svet zavoda:
– sprejema statut in druge splošne akte, ki urejajo zadeve iz pristojnosti sveta zavoda,
– sprejema program dela in razvoja zavoda,
– spremlja izvrševanje programa dela,
– sprejema finančni načrt,
– sprejema zaključni račun,
– odloča o najemanju dolgoročnih kreditov,
– daje soglasje k sklepanju pogodb in sprejetim odločitvam, za katere je tako določeno v statutu,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posamičnih vprašanjih,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem ustanovitelja,
– na predlog direktorja imenuje in razrešuje pomočnika direktorja za medicinske zadeve,
– imenuje in razrešuje člane disciplinske komisije, komisije II. stopnje, izvršilnih organov in stalnih ali občasnih komisij,
– opravlja druge zadeve v skladu z zakonom in tem aktom.
b) Direktor
11. člen
Direktorja imenuje svet zdravstvenega doma v soglasju z ustanoviteljem.
12. člen
Direktor zdravstvenega doma:
– predstavlja in zastopa zdravstveni dom,
– organizira in vodi delo in poslovanje zdravstvenega doma,
– odgovarja za zakonitost dela,
– vodi strokovno delo zdravstvenega doma,
– odgovarja za strokovnost dela zdravstvenega doma,
– odloča o sklenitvi delovnega razmerja delavcev,
– sklepa pogodbe do višine, ki jo določa statut,
– imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– odloča o razporejanju delavcev k določenim delom in nalogam,
– sprejema splošne akte zavoda, razen tistih, ki so v pristojnosti sveta zavoda,
– opravlja druge zadeve na podlagi zakona.
c) Strokovni svet
13. člen
Naloge, sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta določa statut zavoda.
VII. DELOVNA RAZMERJA
14. člen
Delovna razmerja ter udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic, se ureja v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti zavoda.
VIII. SREDSTVA ZA DELO ZDRAVSTVENEGA DOMA
15. člen
Zdravstveni dom pridobiva sredstva s plačili za opravljanje zdravstvenih storitev, iz sredstev proračuna občine (za sofinanciranje dežurstva in sofinanciranje nabave osnovnih sredstev), iz pogodbenih razmerij z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zasebnimi zdravstvenimi sodelavci koncesionarji ter iz drugih virov, določenih z zakonom.
16. člen
Ustanovitelj iz občinskega proračuna zagotavlja sredstva za investicije in za druge obveznosti, določene z zakonom in tem odlokom, na osnovi sprejetega programa zdravstvenega varstva v občini.
17. člen
Zdravstveni dom lahko za izboljšanje materialne osnove dela, za nabavo specifične ali nadstandardne opreme ali za izvedbo nadstandardnega programa oziroma za organizacijo in izvajanje izrednih aktivnosti, zbira sredstva od donatorjev neposredno ali prek donatorskega sklada, ustanovljenega na ravni občine.
IX. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
18. člen
Zdravstveni dom samostojno gospodari s sredstvi prihodkov, ki ga ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za razvoj, medicinsko-tehnološko posodobitev in opravljanje dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki zdravstveni dom nameni za investicije v opremo ali za obnovo in vzdrževanje opreme. Del presežka se po predhodnem soglasju ustanovitelja lahko nameni za stimulativno nagrajevanje delavcev.
19. člen
Primanjkljaj sredstev v poslovanju zdravstvenega doma, izkazan v medletnem in letnem poslovnem poročilu, krije ustanovitelj le, če zdravstveni dom z analizo stanja dokaže, ustanovitelj pa ugotovi, da je do primanjkljaja prišlo zaradi motenj v poslovanju, ki imajo za posledico dispariteto med kalkulativnimi elementi cen storitev in realiziranimi cenami. Pri tem mora zdravstveni dom dokazati, da ima sistemizirano in zasedeno število delovnih mest v skladu z normativi in standardi in v skladu s programi, dogovorjenimi na ravni občin ter da je realizirana masa sredstev za plače enaka ali nižja od zneska vkalkuliranih plač za obdobje, v katerem se ugotavlja primanjkljaj.
20. člen
Primanjkljaj sredstev, ugotovljen iz naslova preveč izplačanih plač, krije zdravstveni dom.
21. člen
Če zdravstveni dom v medletnem in letnem obračunskem obdobju izkaže presežek prihodkov nad odhodki in presežek nameni za stimulacijo zaposlenih v skladu z zakonom, kasneje pa izkaže primanjkljaj, ga mora pokriti v breme sredstev za plače najkasneje v naslednjem obračunskem obdobju, razen če dokaže, da financer še ni izpolnil svoje obveznosti v celoti.
22. člen
Realizacija prihodkov zdravstvenega doma iz dejavnosti, ki ni predmet osnovnih dejavnosti (lastne realizacije), je prihodek zdravstvenega doma, s katerim samostojno razpolaga, če v celoti in realno pokrije stroške take dejavnosti, ki bremenijo osnovno dejavnost.
Prihodke iz prvega odstavka tega člena zdravstvenega doma se ne more razporejati v investicije ali za druge namene, iz naslova katerih bi nastale višje obveznosti financiranja, če k temu ne da soglasja ustanovitelj.
X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZDRAVSTVENEGA DOMA V PRAVNEM PROMETU
23. člen
Zdravstveni dom odgovarja za svoje obveznosti s premoženjem, s katerim razpolaga.
Zdravstveni dom je pravna oseba. V pravnem prometu s tretjimi osebami ima vsa pooblastila, razen za promet z nepremičninami, kjer je potrebno soglasje ustanovitelja.
24. člen
Zdravstveni dom lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki jih določa s tem odlokom in vpisom v sodni register.
25. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja zdravstveni dom direktor neomejeno.
26. člen
Zdravstveni dom je dolžan skrbeti za vzdrževanje in obnavljanje stavbe in prostorov, ki jih je v soglasju z ustanovitelji oddal v najem ali v zakup koncesionarjem ter vzdrževati in obnavljati opremo v teh prostorih, v skladu s pogodbo.
27. člen
Zdravstveni dom je dolžan dati koncesionarju možnost najema prostih prostorov in opreme, ki jih ne potrebuje za opravljanje javne zdravstvene službe, ter omogočiti vlaganje lastnih najemnikovih sredstev v prostore in opremo.
28. člen
Zdravstveni dom je dolžan koncesionarja na njegove stroške vključiti v strokovno izpopolnjevanje, ki ga organizira za svoje zdravnike in zobozdravnike, oziroma za druge svoje zdravstvene delavce.
XI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZDRAVSTVENEGA DOMA
29. člen
Ustanovitelj javnega zavoda odgovarja za obveznosti zdravstvenega doma, ki jih zdravstveni dom prevzema ali se zanje obveže le iz pravnih poslov v okviru dejavnosti zdravstvenega doma, določene s tem odlokom ter na osnovi programa dela zdravstvenega doma, h kateremu je dal predhodno soglasje.
XII. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZDRAVSTVENEGA DOMA
30. člen
Zdravstveni dom je dolžan ustanovitelju najmanj enkrat letno pošiljati podatke o poslovnih rezultatih zdravstvenega doma ter druge podatke, ki so nujni za izvrševanje funkcije ustanovitelja.
31. člen
Ustanovitelj zavoda je dolžan zdravstvenemu domu zagotavljati sredstva za njegovo delo v okviru dogovorjenega programa po dinamiki, ki jo z zdravstvenim domom dogovori ter po vrsti sredstev, ki jih za delo zdravstvenega doma ustanovitelj zagotavlja.
Zdravstveni dom ne sme prevzemati finančnih obveznosti izven dogovorjenega programa.
32. člen
Zdravstveni dom mora od ustanovitelja:
– pridobiti soglasje k določbam statuta,
– pridobiti soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– pridobiti soglasje k statutarnim spremembam in
– pridobiti soglasje k spremembi ali razširitvi dejavnosti.
Če ustanovitelj ne odloči o izdaji soglasja iz prejšnjega odstavka v roku 60 dni od vložitve zahtevka, se šteje, da je soglasje izdal.
XIII. PREDHODNI IN KONČNI DOLOČBI
33. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Metlika, ki ga je sprejela Skupščina občine Metlika, dne 22. 4. 1991 in je objavljen v SDL, št. 8/91.
34. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 013-5/96
Metlika, dne 10. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti