Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996

Kazalo

3557. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Mokronog, stran 5320.

Na podllagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 3. ter 56. člena zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in statuta Krajevne skupnosti Mokronog je svet Krajevne skupnosti Mokronog na seji dne 24. 10. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Mokronog
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Mokronog se razpiše referendum o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za financiranje:
– ureditev pločnikov
– rekonstrukcija in asfaltiranje cest
– preplastitve cest
– rekonstrukcija in vzdrževanje krajevnih cest
– ureditev mrliških vežic
– ureditev obcestne kanalizacije v nekaterih vaseh
– javna razsvetljava
– sofinanciranje kulturnih, cestno-preventivnih, športnih in društvenih programov
– obnovitvena dela v Kulturnem domu v Mokronogu
– obnovitev mostu, pridobitev zemljišča in ureditev avtobusnega postajališča
– stroški izvedbe programa.
2. člen
Program nalog iz 1. člena tega sklepa je po cenah oktober 1996 ocenjen na 71,470.000 SIT in to:
– ureditev pločnikov 15,500.000 SIT
– rekonstrukcija in asfaltiranje cest 26,270.000 SIT
– preplastitve cest 12,300.000 SIT
– rekonstrukcija in vzdrževanje krajevnih cest 1,450.000 SIT
– ureditev mrliških vežic 1,850.000 SIT
– ureditev obcestne kanalizacije v nekaterih vaseh 1,350.000 SIT
– javna razsvetljava 1,700.000 SIT
– sofinanciranje kulturnih, cestno-preventivnih, športnih in društvenih programov 6,400.000 SIT
– obnovitvena dela v Kulturnem domu v Mokronogu 2,500.000 SIT
– obnovitev mostu, pridobitev zemljišča in ureditev avtobusnega postajališča 1,150.000 SIT
– stroški izvedbe progama 1,000.000 SIT.
Potrebna sredstva v višini 71,470.000 SIT bodo pokrita:
a) z zbranim krajevnim samoprispevkom       41,000.000 SIT
b) s sredstvi občine               24,550.000 SIT
c) s sredstvi krajanov v delu in materialu    5,920.000 SIT
3. člen
Konkretne akcije v posameznem letu bo sprejel svet KS, odvisno od vplačanih sredstvih in pripravljenosti krajanov za lastno udeležbo v denarju in delu.
O morebitnih zbranih presežkih bo odločal po izteku obdobja, za katero bo samoprispevek uveden, svet KS, po predhodni pridobitvi mnenja na javnem zboru krajanov.
4. člen
Referendum bo v nedeljo, 8. 12. 1996 od 7. do 19. ure na glasovalnih mestih, ki jih določi volilna komisija.
5. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na redni račun krajevne skupnosti 52120-645-52069. Z njimi bo v skladu s programom razpolagal svet krajevne skupnosti. O realizaciji programa in porabi sredstev samoprispevka mora svet krajevne skupnosti redno poročati zboru občanov Krajevne skupnosti Mokronog.
6. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje petih let, in sicer od 1. januarja 1997 do 31. decembra 2001.
7. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Mokronog, in sicer:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja, oziroma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače, po stopnji 2% od neto plače, oziroma nadomestila,
– 2% od neto zavarovalne osnove podjetnika posameznika in ostalih zavezancev s stalnim bivališčem oziroma sedežem dejavnosti v KS Mokronog,
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 2% od izplačane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo in tistih, katerih pokojnina ne presega 140% najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
– 2% letno od katastrskega dohodka in gozdnih zemljišč,
– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, navedenih v tem času, plačujejo samoprispevek za vsak vir posebej.
8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek DURS – Davčni urad Novo mesto – izpostava Trebnje.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka, se Krajevni skupnosti Mokronog dostavi seznam zaposlenih, oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.
9. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij učencev in študentov na proizvodnem delu oziroma delovni praksi, od regresa za letni dopust in od jubilejnih nagrad.
10. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi občani, ki so vpisani v volilnem imeniku s stalnim bivališčem v Krajevni skupnosti Mokronog in so starejši od 18 let, oziroma starejši od 15 let, če so zaposleni.
11. člen
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti Mokronog pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in določila zakona o referendumu in ljudski iniciativi.
12. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev, opravlja nadzorni odbor krajevne skupnosti.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira DURS – Davčni urad Novo mesto – izpostava Trebnje, v okviru svojih pristojnosti.
13. člen
Na referendumu glasujejo občani neposredno in z glasovnicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:
.                 KRAJEVNA SKUPNOST MOKRONOG
                      GLASOVNICA
Na referendumu dne 8. decembra 1996 za uvedbo samoprispevka v denarju za dobo 5 let, to je, od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001 za financiranje programov:
– ureditev pločnikov
– rekonstrukcija in asfaltiranje cest
– preplastitve cest
– rekonstrukcije in vzdrževanje krajevnih cest
– ureditev mrliških vežic
– ureditev obcestne kanalizacije v nekaterih vaseh
– javna razsvetljava
– sofinanciranje kulturnih, cestno-preventivnih, športnih in društvenih programov
– obnovitvena dela v Kulturnem domu v Mokronogu
– obnovitev mostu, pridobitev zemljišča in ureditev avtobusnega postajališča
– stroški izvedbe programa
.                        glasujem
ZA                                      PROTI
                        (pečat)
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma PROTI, če se z uvedbo ne strinja.
14. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Mokronog.
15. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
16. člen
Poročilo o izidu referenduma in po uspešno izvedenem referendumu tudi sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije.
17. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. R – 1/96
Mokronog, dne 24. oktobra 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti Mokronog
Anton Maver l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti