Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996

Kazalo

3528. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka, stran 5292.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. in 7. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85) in 34. člena statuta KS Poljane je zbor uporabnikov bodoče javne kanalizacije dne 27. 10. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v delu KS Poljane, in sicer za naselje Poljane (vse h. št. razen 1–3, 32, 42–46/a, 51, 63–64/a ter 93–94), Hotovlja (vse hišne št. razen 7, 20, 26–49, 78–89 ter 99–100), Predmost (vse hišne št. razen 1 in 50) in Dobje (vse hišne št.) za dobo štirih let, to je od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2000.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 8. 12. 1996 od 7. do 19. ure na volišču v veliki dvorani kulturnega doma v Poljanah.
3. člen
S samoprispevkom bo zbranih 27,000.000 SIT. Celotna sredstva samoprispevka se bodo porabila za izgradnjo kanalizacije v naseljih Poljane, Hotovlja, Predmost in Dobje.
4. člen
Zavezanci za plačilo samoprispevka so lastniki vseh stanovanjskih in počitniških hiš ter gradbenih parcel (samo fizične osebe) na območju, za katerega je razpisan referendum (ne glede kje imajo stalno bivališče) in ki bodo imeli tehnično možnost za priključitev na javno kanalizacijo v I. fazi priključevanja.
S plačilom samoprispevka si zavezanec pridobi pravico do enega priključka na javno kanalizacijo (v nadaljnem besedilu: priključek).
Seznam zavezancev bo pripravil gradbeni odbor na podlagi podatkov geodetske uprave oziroma zemljiške knjige.
5. člen
Zavezanci iz 4. člena tega sklepa plačujejo samoprispevek po enakih kriterijih, to je 1.500 DEM na posameznega zavezanca oziroma za en priključek (preračunano v SIT po srednjem tečaju BS) v štirih letih v enakih mesečnih obrokih po 31,25 DEM (preračunano v SIT po srednjem tečaju BS) z rokom plačila do konca meseca za tekoči mesec.
6. člen
Vsi zavezanci, ki bodo imeli možnost priključitve na javno kanalizacijo že pred iztekom samoprispevka so dolžni poravnati preostali samoprispevek v roku dveh mesecev po obvestilu KS Poljane o možnosti priključitve. Priključek se ne izvrši dokler ni samoprispevek plačan v celoti.
7. člen
Na dva ali več solastnikov iste stanovanjske enote se znesek samoprispevka za en priključek razdeli v sorazmerju z deležem lastništva.
Pri objektih, v katerih se nahaja več stanovanjskih enot in bodo vezane na en kanalski priključek, znaša samoprispevek za vsakega lastnika oziroma vsako posamezno stanovanjsko enoto pri dveh stanovanjskih enotah 80% celotnega samoprispevka, pri treh ali več stanovanjskih enotah pa 60% celotnega samoprispevka.
Pri objektih z več stanovanjskimi enotami, kjer bo vsaka vezana na svoj kanalizacijski priključek, poravna lastnik vsake stanovanjske enote polni znesek samoprispevka. Prav tako poravna lastnik ene stanovanjske hiše z več priključki večkratni znesek samoprispevka (kolikor je priključkov).
8. člen
Vsem zavezancem iz 4. člena tega sklepa bo obračunavala in odtegovala samoprispevek računovodska služba pri KS Poljane na podlagi izstavljenih položnic.
9. člen
Lastnikom industrijskih objektov in ustanov ter obrtnikom in samostojnim podjetnikom bo prispevek izračunan skladno z degresivno lestvico (glede na količino porabljene vode) po veljavnem ceniku Loške komunale, in sicer na podlagi pogodbe. Na podlagi pogodbe bo zaračunan prispevek tudi za lastnike stanovanjskih objektov, ki niso fizične osebe.
10. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu, ki bo odprt pri KS Poljane.
11. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v roku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamudnimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo opravljena v skladu z določbami zakona o davkih občanov preko RUJP, enota v Škofji Loki.
12. člen
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral gradbeni odbor za gradnjo kanalizacije in svet KS Poljane, ki je dolžan po končanem zbiranju samoprispevka dati poročilo zboru uporabnikov javne kanalizacije o višini in porabi teh sredstev.
13. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi zavezanci, določeni v 4. členu tega sklepa.
14. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
.                KRAJEVNA SKUPNOST POLJANE
                     GLASOVNICA
Za referendum dne 8. decembra 1996 o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju dela KS Poljane: naselje Poljane, Hotovlja, Predmost in Dobje, za dobo štirih let, od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2000, za financiranje gradnje javne kanalizacije v naseljih Poljane, Hotovlja, Predmost in Dobje.
.                   glasujem
ZA                                    PROTI
Glasujete tako, da obkrožite besedo ZA, če se strinjate z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma obkrožite besedo PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinjate.
15. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno, se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85).
16. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Krajevna skupnost Poljane
Predsednik sveta KS
Anton Krek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti