Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996

Kazalo

3566. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Antonije Kucler Vrhnika, stran 5347.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) in 29. člena statuta Občine Vrhnika je občinski svet na 16. seji dne 2. 10. 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Antonije Kucler Vrhnika
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Vrhnika (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-varstveni zavod Antonije Kucler Vrhnika (v nadaljevanju: zavod).
Ustanoviteljske pravice občine izvršuje občinski svet.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Vzgojnovarstveni zavod Antonije Kucler Vrhnika
Sedež zavoda: Tržaška c. 2 a , Vrhnika
Skrajšano ime zavoda je: VVZ Vrhnika
V sestavo zavoda sodijo:
– enota Tržaška,
– enota Poštna,
– enota Hrib,
– enota Dragomer,
– enota Log.
Matična enota je enota Tržaška, kjer je sedež vrtca. V matični enoti se vpisuje otroke v dnevno varstvo in druge oblike oskrbe za enote Tržaška, Poštna, Hrib in v enoti Dragomer za enoti Log in Dragomer.
V okviru enote Poštna deluje razvojni oddelek.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga, v skladu z zakonom in tem odlokom.
4. člen
Zavod se vpiše v sodni register pri Temeljnem sodišču v Ljubljani.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo za šolstvo in šport.
2. Pečat zavoda
5. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, pod katerim je vpisan sedež zavoda: VRHNIKA, na zunanjem obodu pa je izpisano Republika Slovenija in ime zavoda: VVZ Antonije Kucler Vrhnika.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije, za žigosanje zdravstvenih knjižic in delovnih knjižic zaposlenih.
6. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja s sklepom določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
7. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
8. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki jih določi ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-varstvenih potreb
9. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji in varstvu predšolskih potreb na področju celotne občine.
III. DEJAVNOST ZAVODA
10. člen
Dejavnost zavoda je:
– M/80.101 dejavnost vrtcev.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
11. člen
Zavod opravlja program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
12. člen
Zavod izvaja vzgojnovarstveno delo za predšolske otroke v starosti od 11. meseca do vstopa v osnovno šolo. Lahko organizira tudi dnevno varstvo (predvsem od 3. leta starosti) tudi v varstvenih družinah.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-varstvenega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
13. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
14. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod lahko ima tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
15. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev se voli izmed strokovnih delavcev enote Tržaška enega člana, izmed strokovnih delavcev enote Log in Dragomer enega člana izmed strokovnih delavcev enot Hrib in Poštna enega člana ter iz upravoadministrativnih ter tehničnih delavcev dva člana.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave, članov občinskih organov ter občanov.
Predstavnika zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določi zakon in ta odlok. Predstavnike staršev pa volijo starši na svetih staršev in sicer enega izmed predstavnikov staršev, ki imajo otroka v enoti Tržaška, enega izmed staršev, čigar otrok je v enoti Hrib ali Poštna in enega izmed staršev, čigar otrok je v enoti Log ali Dragomer.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Predsednik sveta je praviloma strokovni delavec zavoda.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
16. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojno-varstveni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in varstvenim delom v vrtcu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– razpisuje delovno mesto ravnatelja zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter pravili določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
17. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo iz posameznih enot zavoda. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
18. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta imajo:
– če je v zavodu zaposlenih več kot 20 do 50 delavcev – najmanj 3 delavci z aktivno volilno pravico,
– če je v zavodu zaposlenih več kot 50 delavcev – najmanj 10% delavcev z aktivno volilno pravico,
– vsak reprezentativni sindikat v zavodu.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni. Predlogom kandidatov iz prvih dveh alinei prejšnjega odstavka je potrebno priložiti podpise delavcev, ki predlagajo kandidate za člane sveta.
Predlogu kandidatov za člane sveta morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda se predlagajo po enotah zavoda.
19. člen
Glasovanje na voliščih vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov strokovnih delavcev enote Tržaška, strokovnih delavcev enot Hrib in Poštna, strokovnih delavcev enot Log in Dragomer ter upravnoadministrativnih ter tehniških delavcev po abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, za kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov iz posamezne skupine kandidatov kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
20. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
21. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe zakona in tega odloka.
22. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetij.
2. Ravnatelj
23. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za uresničevanje pravic otrok
– vodi delo vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojnoizobraževalnem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic otrok,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svoja pomočnika,
– skrbi za sodelovanje zavoda s predšolsko zdravstveno službo in,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
24. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ministrom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja štiri leta.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje vzgojiteljskega zbora in obvezno soglasje ustanovitelja.
Če vzgojiteljski zbor ali ustanovitelj ne dasta mnenja v roku 20 dni od dneva, ko sta bila zanj zaprošena, lahko svet zavoda imenuje ravnatelja brez tega mnenja.
25. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
a) Pomočnik ravnatelja
26. člen
Zavod ima dva pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj, potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje vzgojiteljskega zbora.
Pomočnika ravnatelje se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
3. Strokovni organi
27. člen
Strokovni organi v zavodu so vzgojiteljski zbor in strokovni aktivi.
28. člen
Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-varstvenim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo o posodobitvah programov vzgoje in varstva in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in pomočnika ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
29. člen
Strokovne aktive sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Strokovni aktivi v vrtcu obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšavo vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
4. Svet staršev
30. člen
Za organizirano uresničevanje interesa se v zavodu oblikuje svet staršev.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka na začetku šolskega leta.
Prvi sklic staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-varstveni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-varstvenim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
31. člen
Vzgojno-varstveno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev in svetovalni delavci.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri vzgojiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo slovenski jezik.
32. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodih, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delavnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem. Sistemizacijo nadstandardnih delovnih mest določi ustanovitelj na predlog ravnatelja.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
33. člen
V skladu z določili zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavljata država in ustanovitelj pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
34. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev za storitve, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in varstva oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj.
35. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega oddelka, ki niso sestavina vzgojnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standardne vzgoje in varstva.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
36. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
VIII. NADZOR
37. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja ustanovitelj in šolska inšpekcija.
Nadzor nad gospodarjenjem s sredstvi ustanovitelja izvaja občinski svet s svojimi organi.
38. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
39. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon. Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
40. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
Z dnem veljavnosti uporabe tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi VVZ A. Kucler Vrhnika (Uradni list RS, št. 7/92, z dne 14. 2. 1992) in statut zavoda, sprejet na svetu zavoda dne 20. 3. 1992.
42. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku treh mesecev od dneva veljavnosti uporabe tega odloka.
43. člen
Svet zavoda opravlja svoje naloge do konstituiranja sveta zavoda v skladu s tem odlokom.
44. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenim s tem odlokom.
Ne glede na določbo prvega odstavka 24. člena tega odloka, je lahko do 1. 9. 2000 imenovan za ravnatelja tudi kdor ne izpolnjuje pogojev, določenih s tem odlokom o izobrazbi oziroma nazivu ali nima opravljenega ravnateljskega izpita.
Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu s prejšnjim odstavkom, si mora pridobiti predpisano izobrazbo in naziv najkasneje do 1. 9. 2002, oziroma mora najkasneje v dveh letih po imenovanju opraviti ravnateljski izpit.
Ravnatelju, ki ne opravi obveznosti v roku iz prejšnjega odstavka, preneha mandat na podlagi zakona.
45. člen
Ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ima na dan uveljavitve zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja srednjo izobrazbo, petindvajset let delovne dobe in je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja dva mandata in ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ima srednjo izobrazbo in je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja vsaj tri mandate, je lahko imenovan za ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja ne glede na določbo prvega odstavka 24. člena oziroma drugega odstavka 26. člena tega odloka.
Ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ne izpolnjuje pogojev o izobrazbi iz prvega odstavka 24. člena oziroma drugega odstavka 26. člena tega odloka in ima na dan uveljavitve ZOFVI manj kot 10 let do pridobitve pravice do starostne pokojnine ter je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja najmanj tri mandate, je lahko imenovan za ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja ne glede na določbo prvega odstavka 25. člena oziroma drugega odstavka 27. člena tega odloka.
46. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1997.
Št. 13/1-012-6/96
Vrhnika, dne 10. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina