Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996

Kazalo

3545. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Krog, za naselji Krog in Satahovci, stran 5307.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Krog, za naselje Krog in Satahovci (Uradni list RS, št. 53/96) in izida referenduma z dne 20. 10. 1996, je svet KS Krog na seji dne 25. 10. 1996 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Krog, za naselji Krog in Satahovci
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Krog, se za naselji Krog in Satahovci, na podlagi odločitve krajanov na referendumu, ki je bil izveden 20. 10. 1996 uvede krajevni samoprispevek v denarju.
2. člen
Krajevni samoprispevek za naselji Krog in Satahovci se uvede za dobo 5 let in sicer od 1. 12. 1996 do 30. 11. 2001.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom za naselje Krog bodo uporabljena za:
– rekonstrukcijo vodovodnega omrežja,
– ureditev pokopališča z okolico,
– asfaltiranje, obnove in vzdrževanje vaških cest z ureditvijo avtobusnih postajališč ter poljskih poti,
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije z odvodom meteorskih voda,
– regulacijo potoka Dobel,
– sofinanciranje izgradnje kolesarske steze Krog – Murska Sobota,
– adaptacijo, ureditev in vzdrževanje objektov, ki so last krajevne skupnosti v naselju Krog,
– razširitev in vzdrževanje ulične razsvetljave,
– sofinanciranje izgradnje vrtca pri podružnični osnovni šoli v Krogu,
– financiranje funkcionalnih dejavnosti krajevne skupnosti v naselju Krog,
– sofinanciranje dela organizacij in društev v naselju Krog.
4. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom za naselje Satahovci bodo uporabljena za:
– rekonstrukcijo vodovodnega omrežja,
– ureditev pokopališča z okolico,
– asfaltiranje, obnove in vzdrževanje vaških cest z ureditvijo avtobusnega postajališča ter poljskih poti,
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije z odvodom meteorskih voda,
– regulacijo potoka Mokoš,
– adaptacijo, ureditev in vzdrževanje objektov, ki so v lasti krajevne skupnosti v naselju Satahovci (vaško-gasilski dom, športno-rekreacijskih center),
– razširitev in vzdrževanje ulične razsvetljave,
– sofinanciranje izgradnje vrtca pri podružnični osnovni šoli v Krogu,
– financiranje funkcionalnih dejavnosti Krajevne skupnosti v naselju Satahovci,
– sofinanciranje dela organizacij in društev v naselju Satahovci.
5. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v naselju Krog in Satahovci, lastniki nepremičnin (gradbenih objektov), ki nimajo stalnega prebivališča v naselju Krog in Satahovci, ter obrtniki oziroma samostojni podjetniki – nosilci dejavnosti, ki imajo sedež dejavnosti v teh naseljih.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega odstavka tega člena v denarni obliki in sicer v naslednji višini:
– 2 % mesečno od neto plače zaposlenih,
– 5 % od katasterskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 3 % mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje s stalnim bivališčem oziroma sedežem dejavnosti v naselju Krog in Satahovci,
– 3 % mesečno zaposleni v tujini od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje,
– 2 % od pokojnin, razen od pokojnin z varstvenim dodatkom,
– 100 DEM letno v tolarski protivrednosti lastniki nepremičnin v Krogu in Satahovcih, ki nimajo stalnega bivališča v naselju Krog in Satahovci.
6. člen
Plačevanje samoprispevka so oproščeni zavezanci v skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin ob vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije – Republiška uprava za javne prihodke Murska Sobota.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka je potrebno krajevni skupnosti dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči banki za določen čas.
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo oziroma ga ne plačujejo v roku se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
8. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu Krajevne skupnosti Krog, št. 51900-842-080-82084.
Za zbiranje sredstev in izvajanje referendumskega programa je odgovoren svet Krajevne skupnosti Krog.
O realizaciji programa in porabi sredstev mora svet KS najmanj enkrat letno poročati na zborih občanov v KS.
9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 12. 1996 naprej.
Št. 13/96
Krog, dne 25. oktobra 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti Krog
Slavko Domjan l. r.

AAA Zlata odličnost