Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996

Kazalo

3534. Statut sklada stavbnih zemljišč Občine Jesenice, stran 5296.

V skladu z 31. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 33/89) in na podlagi statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96), poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice (Uradni list RS, št. 52/95, 37/96), odloka o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč Občine Jesenice (U.V.G., št. 14/85, 15/89, Uradni list RS, št. 30/90, 37/90) je Upravni odbor Sklada stavbnih zemljišč Občine Jesenice na seji dne 26. 9. 1996 sprejel
S T A T U T
sklada stavbnih zemljišč Občine Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem statutom se podrobneje ureja organizacija in delovanje Sklada stavbnih zemljišč Občine Jesenice (v nadaljnjem besedilu: sklad).
2. člen
Sklad je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki jih določajo zakon, odlok o njegovi ustanovitvi in ta statut. Za obveznosti sklada je s polno odgovornostjo odgovoren sklad.
Ime sklada je: Sklad stavbnih zemljišč Občine Jesenice.
Sedež sklada je na Jesenicah, Titova 78.
Sklad ima štampiljko okrogle oblike z besedilom: Sklad stavbnih zemljišč Občine Jesenice.
II. DEJAVNOST SKLADA
3. člen
Upravni odbor na podlagi pooblastila Občinskega sveta občine Jesenice odloča o nakupu in prodaji zemljišč, ki so opredeljena v potrjenem programu dela in finančnem načrtu sklada stavbnih zemljišč.
Upravni odbor samostojno odloča o nakupu in prodaji zemljišč do skupne površine 600 m2 za zemljišča, ki niso opredeljena v programu del in finančnem načrtu sklada.
Opravlja tudi naloge na podlagi pooblastila župana in Občinskega sveta občine Jesenice.
III. ORGANI SKLADA
4. člen
Organi sklada so:
1. upravni odbor,
2. stalna in občasna delovna telesa, ki jih po potrebi imenuje upravni odbor.
5. člen
Upravni odbor je navišji organ upravljanja sklada.
Upravni odbor zlasti opravlja naslednje naloge:
– sprejema statut sklada in druge splošne akte,
– sprejema letni program, finančni načrt in zaključni račun,
– sprejema investicijske programe urejanja stavbnih zemljišč,
– poroča občinskemu svetu o svojem delu in o izvrševanju nalog sklada,
– predlaga občinskemu svetu ukrepe za uresničevanje določene politike glede pridobivanja, urejanja in oddajanja stavbnih zemljišč za gradnjo,
– sklepa pogodbe o opravljanju administrativno-tehničnih, strokovnih in drugih opravil za sklad,
– imenuje člane delovnih teles,
– daje smernice za delo delovnih teles,
– sprejema druge akte in ukrepe ter obravnava druga vprašanja, ki se nanašajo na delovanje in poslovanje sklada.
6. člen
Upravni odbor sklada ima predsednika in šest članov. Upravni odbor imenuje Občinski svet občine Jesenice za dobo dveh let. Predsednik in najmanj en član morata biti člana občinskega sveta.
Nihče ne more več kot dvakrat zapored opravljati funkcije predsednika in članov upravnega odbora.
7. člen
Upravni odbor sklada odloča na sejah. Sestaja se po potrebi. Seje upravnega odbora sklicuje in vodi njegov predsednik.
Predsednik upravnega odbora je dolžan sklicati sejo upravnega odbora, če to predlaga član upravnega odbora, predsednik delovnega telesa sklada in župan.
Predlog dnevnega reda za sejo upravnega odbora pripravi predsednik upravnega odbora.
8. člen
Upravni odbor sklada veljavno odloča, če je na seji navzoča večina članov. Predlog je na seji upravnega odbora sprejet, če zanj glasuje večina članov odbora.
9. člen
O sejah upravnega odbora sklada se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik upravnega odbora in zapisnikar.
10. člen
Predsednik upravnega odbora sklada podpisuje akte, ki jih je sprejel upravni odbor, predstavlja in zastopa sklad v mejah pooblastil določenih z odlokom o ustanovitvi sklada ter pooblastili župana in občinskega sveta.
11. člen
Upravni odbor sklada lahko imenuje stalna ali začasna delovna telesa, ki spremljajo in proučujejo določena strokovna vprašanja z delovnega področja upravnega odbora.
Z aktom o ustanovitvi določi upravni odbor tudi naloge delovnega telesa.
IV. OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNIH IN STROKOVNIH OPRAVIL
12. člen
Administrativno-tehnična, strokovna in druga opravila za sklad opravlja, na podlagi pogodbe, občinska uprava ali prav tako na podlagi pogodbe zunanji izvajalec.
V. FINANCIRANJE
13. člen
Denarna sredstva sklada so:
1. denarna sredstva zbrana iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
2. denarna sredstva pridobljena s prodajo in oddajo stavbnega zemljišča v lasti občine investitorju,
3. denarna sredstva zbrana iz prispevka investitorjev za stroške priprave in opremljanja stavbnega zemljišča,
4. sklad za opravljanje svoje dejavnosti lahko najame kredit. Za najetje kredita da soglasje Občinski svet občine Jesenice,
5. druga sredstva.
14. člen
Program dela, finančni načrt in zaključni račun sklada potrjuje Občinski svet občine Jesenice.
VI. KONČNI DOLOČBI
15. člen
Statut oziroma njegove spremembe in dopolnitve sprejme upravni odbor sklada in začne veljati, ko ga potrdi Občinski svet občine Jesenice.
Ta statut se lahko spremeni ali dopolni po postopku, ki velja za njegovo sprejetje.
16. člen
Statut se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Z dnem uveljavitve tega statuta prenehajo veljati določbe statuta Sklada stavbnih zemljišč Občine Jesenice (U.V.G., št. 6/88, 15/89).
Št. 462-27/96
Jesenice, dne 14. oktobra 1996.
Predsednik
Upravnega odbora
Sklada stavbnih zemljišč
Občine Jesenice
mag. Daniel Ažman, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina