Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996

Kazalo

3556. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Mirna, stran 5319.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 38/96) ter v skladu z določili statuta Krajevne skupnosti Mirna je svet Krajevne skupnosti Mirna na redni seji dne 28. 10. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Mirna
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Mirna se razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju.
2. člen
S samoprispevkom se bo na območju Krajevne skupnosti Mirna sofinanciralo:
1. Na Mirni
– ureditev cestno-prometne infrastrukture po programu
– rekonstrukcija mrliške vežice in ureditev parkirnih prostorov
– sofinanciranje razširitve šolskih zmogljivosti in zmogljivosti ostroškega varstva
– napeljava novega vodotoka v bazen iz reke Mirne
– investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov v lasti KS
2. Na Brezovici in Gomili
– ureditev cestnega priključka
– ureditev pokritega avtobusnega postajališča
– izvedba odvodnjavanja in preplastitve v Brezovici s sanacijo vozišča
3. Na Ševnici, Škrjančah, v Gorenji vasi in Zagorici
– preplastitev ceste Brezovica-Ševnica
– asfaltiranje ceste Ševnica-Zagorica
– izdelava muld na Ševnici in asfaltiranje ceste v Gorenji vasi
4. Na Cirniku, Selski Gori in Ravnah
– asfaltiranje ceste na Cirnik in Selsko Goro
5. Na Stanu in Debencu
– asfaltiranje ceste Debenec-Bačje
– izdelava muld Zapuže-Stan
– razširitev križišča na Stanu in izgradnja opornega zidu
– ureditev odsekov za Cirnik in Veliki Debenec
6. V Glineku in Volčjih Njivah
– razširitev ceste od pokopališča do Otavic
– izgradnja mostu
– obnova gasilskega doma
7. Na Migolici, Migolski Gori, Selu in Sajenicah
– rekonstrukcija vodovodnega sistema Selo-Sajenice
– asfaltiranje vaških priključkov na glavno cesto v Migolici, Sajenicah in na Selu
8. V Zabrdju, Praprotnici in Stari Gori
– izgradnja kanalizacije Zabrdje-Mirna-Grič
– asfaltiranje spodnje poti Zabrdje-Mirna
– preplastitev ceste Jersovec-Zabrdje-Praprotnica-Stara Gora.
3. člen
Skupna vrednost programa znaša po cenah iz leta 1996 134,800.000 SIT.
4. člen
S samoprispevkom se bo zbralo 68,100.000 SIT. Razliko sredstev med vrednostjo programa in zbranimi sredstvi bodo zagotovili:
– lastna sredstva krajevne skupnosti,
– krajani z lastnimi prispevki,
– proračun Občine Trebnje.
5. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje pet let, in sicer od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001.
6. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 8. 12. 1996, od 7. do 19. ure. Volišča in volilne odbore določi krajevna volilna komisija.
7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na poseben račun Krajevne skupnosti Mirna, številka 52120-842-130-82021. Z njimi bo v skladu s programom razpolagal svet krajevne skupnosti. O realizaciji programa in porabi sredstev samoprispevka mora svet krajevne skupnosti redno poročati krajanom v lokalnem časopisu “Krajan”.
8. člen
Samoprispevek so zavezani plačevati:
– vsi zaposleni krajani po stopnji 2% od osebnih dohodkov, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnih dohodkov ter od nadomestil osebnih dohodkov in plačil po pogodbah o delu,
– upokojenci po stopnji 2% od vseh pokojnin, zmanjšane za davke in prispevke,
– lastniki zemljišč po stopnji 2% od letnega katastrskega dohodka,
– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarske dejavnosti ali poklicno dejavnost in imajo stalno bivališče ali sedež dejavnosti v KS Mirna ter samostojni podjetniki, ki poslujejo na območju KS Mirna po stopnji 2% mesečno od bruto zavarovalne osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,
– 400 DEM krajani KS Mirna, zaposleni v tujini (200 DEM do 31. 1. in 200 DEM do 31. 7. v letu) v tolarski protivrednosti,
– 200 DEM letno (100 DEM do 31. 1. in 100 DEM do 31. 7. v letu) v tolarski protivrednosti lastniki počitniških hišic, vikendov, vinskih kleti, tisti, ki nimajo stalnega bivališča v KS Mirna.
9. člen
Samoprispevke obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava RS, Davčni urad Novo mesto, izpostava Trebnje.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se Krajevni skupnosti Mirna dostavi seznam zaposlenih oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezanci iz pete in šeste alinee 8. člena tega sklepa, plačujejo samoprispevek 2 × letno za tekoče leto. KS Mirna jim pošlje položnico 2 × letno, in sicer v januarju in juliju.
10. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialno-varstvenih pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij učencev in študentov na proizvodnem delu oziroma delovni praksi, od regresa za letni dopust in od jubilejnih nagrad in odpravnin.
11. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi občani, ki so vpisani v volilnem imeniku, s stalnim bivališčem v Krajevni skupnosti Mirna in so starejši od 18 let oziroma starejši od 15 let, če so v delovnem razmerju.
12. člen
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti Mirna, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o lokalnih volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
13. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev, opravlja nadzorni odbor krajevne skupnosti. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka nadzira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje RS ter Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Trebnje, v okviru svojih pristojnosti.
14. člen
Na referendumu glasujejo krajani neposredno in z glasovnicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:
.                 KRAJEVNA SKUPNOST MIRNA
                     GLASOVNICA
Na referendumu dne 8. 12. 1996 za uvedbo samoprispevka v denarju za dobo 5 let, to je od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001, za financiranje programov
1. Na Mirni
– ureditev cestno-prometne infrastrukture po programu
– rekonstrukcija mrliške vežice in ureditev parkirnih prostorov
– sofinanciranje razširitve šolskih zmogljivosti in zmogljivosti otroškega varstva
– napeljava novega vodotoka v bazen iz reke Mirne
– investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov v lasti KS
2. Na Brezovici in Gomili
– ureditev cestnega priključka
– ureditev pokritega avtobusnega postajališča
– izvedba odvodnjavanja in preplastitve v Brezovici s sanacijo vozišča
3. Na Ševnici, Škrjančah, v Gorenji vasi in Zagorici
– preplastitev ceste Brezovica-Ševnica
– asfaltiranje ceste Ševnica-Zagorica
– izdelava muld na Ševnici in asfaltiranje ceste v Gorenji vasi
4. Na Cirniku, Selski Gori in Ravnah
– asfaltiranje ceste na Cirnik in Selsko Goro
5. Na Stanu in Debencu
– asfaltiranje ceste Debenec-Bačje
– izdelava muld Zapuže-Stan
– razširitev križišča na Stanu in izgradnja opornega zidu
– ureditev odsekov za Cirnik in Veliki Debenec
6. V Glineku in Volčjih Njivah
– razširitev ceste od pokopališča do Otavic
– izgradnja mostu
– obnova gasilskega doma
7. Na Migolici, Migolski Gori, Selu in Sajenicah
– rekonstrukcija vodovodnega sistema Selo-Sajenice
– asfaltiranje vaških priključkov na glavno cesto v Migolici, Sajenicah in na Selu
8. V Zabrdju, Praprotnici in Stari Gori
– izgradnja kanalizacije Zabrdje-Mirna-Grič
– asfaltiranje spodnje poti Zabrdje-Mirna
– preplastitev ceste Jersovec-Zabrdje-Praprotnica-Stara Gora
.                        glasujem
ZA                                     PROTI
                        (pečat)
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži “ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka oziroma “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
15. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Mirna.
16. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 7/95).
17. člen
Poročilo o izidu referenduma in po uspešnem izvedenem referendumu tudi sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka se objavi v Uradnem listu RS.
18. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu RS.
Št. 1/96
Mirna, dne 28. oktobra 1996.
Predsednik
sveta KS Mirna
Pavel Jarc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti