Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996

Kazalo

3543. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Otroški vrtec Metlika, stran 5302.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 17. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet občine Metlika na seji dne 10. 10. 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Otroški vrtec Metlika
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Metlika, Mestni trg 24, Metlika (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanavlja na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojnovarstveni zavod – Otroški vrtec Metlika (v nadaljevanju: vrtec).
2. člen
Vrtec posluje pod imenom: Otroški vrtec Metlika, d.o.o.
Sedež vrtca je v Metliki, Župančičeva ulica 1.
Skrajšano ime zavoda: vrtec.
V sestavo otroškega vrtca sodijo:
– enota vrtca, ki je v prostorih Osnovne šole v Podzemlju,
– enota vrtca, ki je v prostorih Osnovne šole Metlika, podružnična šola na Suhorju.
Vrtec lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
II. DEJAVNOST VRTCA
3. člen
Dejavnost vrtca je:
* M/80.101 Dejavnost vrtcev
Dejavnost vrtca šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
K dejavnosti vrtca sodi tudi:
– vzgoja v vrtcu za otroke z motnjami v razvoju.
III. ORGANI VRTCA
4. člen
Organi vrtca so:
– svet vrtca,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Vrtec ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje določi s pravili.
5. člen
Vrtec upravlja svet vrtca, ki šteje enajst članov.
Svet vrtca sestavljajo:
– trije člani predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Občinski svet občine Metlika,
– pet članov predstavnikov delavcev zavoda, ki jih izmed delavcev zavoda s tajnim glasovanjem neposredno izvolijo delavci zavoda in
– trije člani predstavniki staršev, ki jih izvolijo starši na svetu staršev.
Predsednika sveta izvolijo člani sveta izmed članov sveta.
Postopek izvolitve članov sveta vrtca in način delovanja sveta je določen v pravilih zavoda.
6. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ vrtca je ravnatelj. Imenovanje, obveznosti in pristojnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja in vodje vrtca določa zakon in pravila vrtca.
7. člen
Sestavo, postopek izvolitve oziroma imenovanja, pravice in obveznosti ter način delovanja sveta staršev, strokovnih organov in drugih organov zavoda določajo pravila vrtca.
V. NOTRANJA ORGANIZACIJA VRTCA
8. člen
Vrtec opravlja javno veljavni program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
9. člen
Otroški vrtec izvaja vzgojnovarstveno delo za predšolske otroke v starosti od enega leta do vstopa v osnovno šolo. Lahko organizira tudi dnevno varstvo otrok, predvsem do 3. leta v varstvenih družinah.
Vrtec ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejemo druge dejavnosti, ki jih opravlja vrtec v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojnovarstvenega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registrskih dejavnosti.
10. člen
Vrtec lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
V. FINANCIRANJE, GOSPODARJENJE IN ODGOVORNOST
11. člen
Vrtec pridobiva sredstva za delo iz:
– javnih sredstev,
– sredstev ustanovitelja,
– plačil staršev,
– sredstev od prodaje storitev in izdelkov,
– iz dotacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.
Primanjkljaj prihodkov, ki v vrtcu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti vrtca, krije ustanovitelj oziroma država.
12. člen
Pogoje za delo vrtca zagotavlja ustanovitelj. Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje v skladu z zakonom, standardi in normativi.
Vrtec samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
13. člen
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, s katerim razpolaga.
Podružnične enote v pravnem prometu nimajo pooblastil.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti vrtca omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki jih upravlja vrtec.
V. SPLOŠNI AKTI VRTCA
14. člen
Vsa vprašanja pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanja zavoda, ki niso urejena v tem odloku, se uredijo s pravili vrtca, ki jih sprejme svet vrtca.
Pravila zavoda začno veljati, ko k njim izda soglasje Občinski svet občine Metlika.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, katerih sprejem je v pristojnosti sveta vrtca oziroma ravnatelja.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Vrtec mora uskladiti svojo organizacijo in organe vrtca v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
16. člen
Ravnatelj zavoda na dan uveljavitve tega odloka nadaljuje delo ravnatelja do izteka mandata.
17. člen
Ravnatelj vrtca je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da vrtec uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet vrtca v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati odlok o ustanovitvi VVZ – otroški vrtec Metlika, ki ga je sprejela Skupščina občine Metlika na 18. seji zborov dne 27. 2. 1992, voden pod št. 026-3/92 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 31/92.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut vrtca, sprejet na svetu zavoda dne 18. 3. 1992, h kateremu je podala soglasje Skupščina občine Metlika.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-3/96
Metlika, dne 10. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina