Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996

Kazalo

3542. Odlok o ustanovitvi Belokranjskega muzeja Metlika, stran 5301.

Na podlagi 7., 8., 9., 10., 11. in 12. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 35., 36. in 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) ter 17. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 41/95), 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95), 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 38/95 in 35/96) so Občinski svet občine Metlika na seji dne 10. 10. 1996, Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 24. 9. 1996 in Občinski svet občine Semič na seji dne 1. 10. 1996 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi Belokranjskega muzeja Metlika
1. člen
Občine Metlika, Črnomelj in Semič (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljice) sprejemajo odlok o ustanovitvi Belokranjskega muzeja Metlika.
Ime zavoda je Belokranjski muzej Metlika (v nadaljnjem besedilu: muzej). Sedež muzeja je v Metliki, Trg svobode 4.
2. člen
Muzej opravlja naslednje naloge:
– evidentira, proučuje in dokumentira premične kulturne spomenike in znamenitosti s svojega delovnega področja,
– zbira, ureja in hrani premične spomenike in znamenitosti,
– pripravlja razstave in druge oblike predstavljanja kulturne dediščine na svojem delovnem območju, v Republiki Sloveniji in tujini,
– sodeluje z drugimi zavodi in društvi, ki v okviru svoje dejavnosti ali v zvezi z njo same pripravljajo zbirke, razstave in druge oblike predstavljanja kulturne dediščine in jim strokovno pomaga,
– opravlja znanstveno-raziskovalne naloge, predvsem s področja dejavnosti muzeja,
– pripravlja strokovne in znanstvene razgovore, srečanja, seminarje in podobno,
– razvija konzervatorske in druge tehnične dejavnosti, tudi restavratorske, ter opravlja varstvena dela na posameznih premičnih spomenikih in znamenitostih,
– pridobiva muzejsko gradivo z zbiranjem, odkrivanjem, izkopavanjem, z odkupi, z volili in darili in z zamenjavo z drugimi strokovnimi organizacijami,
– daje gradivo v uporabo,
– daje ljudem in pravnim osebam pojasnila, nasvete in drugo strokovno pomoč pri spoznavanju in varovanju kulturne dediščine,
– razvija pri ljudeh zavest o pomenu kulturne dediščine in njenega varstva,
– sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami pri njihovem delu,
– izdaja in zalaga publikacije, ki izhajajo iz muzejske dejavnosti ali so tej dejavnosti namenjene,
– prodaja muzejske publikacije, razglednice, replike muzejskih predmetov itd.,
– posoja muzejsko gradivo za priložnostne razstave in posebne potrebe,
– pošilja ustanoviteljicam letne programe dela in zaključna letna poročila,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
3. člen
Muzej opravlja dela in naloge iz prejšnjega člena na področju vseh treh občin ustanoviteljic oziroma na območju Bele krajine. Odnos matičnega muzeja do muzejskih zbirk na območju Bele krajine in do nastajajočih morebitnih novih zbirk na območju Bele krajine se podrobneje uredi v statutu zavoda.
4. člen
Sredstva za ustanovitev in začetek dela zavodu zagotavljajo njegovi ustanovitelji.
Muzej pridobiva dohodke iz sredstev proračuna Republike Slovenije oziroma Ministrstva za kulturo, iz sredstev proračunov ustanoviteljic ter s prodajo storitev in blaga na trgu oziroma s prispevki neposrednih uporabnikov (vstopnine, prodaja publikacij, volila in drugo).
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo storitev, sme zavod uporabiti za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanoviteljev, pa tudi za plače.
Primanjkljaj sredstev v poslovanju zavoda, izkazan v medletnem in letnem poslovnem poročilu, krijejo ustanovitelji le, če zavod z analizo stanja dokaže, ustanovitelji pa ugotovijo, da je do primanjkljaja prišlo zaradi motenj v poslovanju, ki imajo za posledico dispariteto med kalkulativnimi elementi cen storitev in realiziranimi cenami. Pri tem mora zavod dokazati, da ima sistemizirano in zasedeno število delovnih mest v skladu z normativi in standardi in v skladu s programi, dogovorjenimi na ravni občin ter da je realizirana masa sredstev za plače enaka ali nižja od zneska vkalkuliranih plač za obdobje, v katerem se ugotavlja primanjkljaj.
Primanjkljaj sredstev, ugotovljen iz naslova preveč izplačanih plač, krije zavod.
5. člen
Organi zavoda so:
– uprava,
– svet zavoda,
– strokovni svet.
6. člen
Muzej vodi uprava, ki jo predstavlja direktor, ki hkrati opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja.
Direktor vodi poslovanje zavoda, zastopa zavod, odgovarja za zakonitost dela, vodi strokovno delo in odgovarja za strokovnost dela zavoda.
Direktorja imenujejo ustanovitelji na podlagi javnega razpisa, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta zavoda.
Mandat direktorja traja 4 leta.
7. člen
Organ upravljanja muzeja je svet muzeja, ki ima devet članov, sestavlja pa ga šest predstavnikov ustanoviteljic in trije predstavniki delavcev muzeja.
Člane sveta muzeja imenujejo Občinski sveti občin Metlika, Črnomelj in Semič, in sicer vsak občinski svet po dva člana, Belokranjski muzej pa tri člane iz vrst delavcev muzeja. Mandat članov sveta muzeja traja 4 leta.
8. člen
Strokovni svet muzeja sestavljajo člani, ki jih imenuje svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda.
Predsednika in polovico članov strokovnega sveta imenuje svet zavoda po svoji izbiri, ostale člane pa na predlog Kulturne skupnosti Slovenije.
Sestavo, način imenovanja, trajanje mandatov članov ter naloge strokovnega sveta določa statut zavoda.
9. člen
Muzej je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
10. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti muzeja omejeno subsidiarno do vrednosti premoženja, s katerim razpolaga muzej.
11. člen
Ustanoviteljice uredijo medsebojne pravice in obveznosti s sporazumom o medsebojnih pravicah in obveznostih do Belokranjskega muzeja.
12. člen
Zavod mora uskladiti svoje interne akte najpozneje v roku treh mesecev po sprejemu tega odloka.
13. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati akt o ustanovitvi Belokranjskega muzeja z dne 29. 10. 1982 in 22. 11. 1982 (Skupščinski Dolenjski list, št. 15/83).
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03-9/96
Metlika, dne 10. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.
Št. 617-9/96
Črnomelj, dne 25. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.
Št. 061-182-17/96
Semič, dne 1. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti