Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996

Kazalo

3547. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi občinskega samoprispevka, stran 5308.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in 19. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 44/95, 27/96) je Občinski svet občine Pivka na seji dne 21. 10. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi občinskega samoprispevka
1. člen
Na območju Občine Pivka se razpiše referendum za uvedbo občinskega samoprispevka za:
1. gradnjo večnamenske športne dvorane pri Osnovni šoli Pivka (70% zbranih sredstev),
2. financiranje programov vaških skupnosti (30% zbranih sredstev).
2. člen
S samoprispevkom bo predvidoma zbranih 25,000.000 SIT letno, ki bodo porabljeni za realizacijo referendumskega programa.
3. člen
Referendum bo v nedeljo, 8. 12. 1996 od 7. do 19. ure, na običajnih glasovalnih mestih.
4. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje 4 let, in sicer od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2000.
5. člen
Pravico glasovanja imajo občani s stalnim prebivališčem na območju občine.
6. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, in sicer:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziroma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače, po stopnji 2,5% od neto plače oziroma nadomestila;
– zavezanci, ki imajo dohodek od opravljanja dejavnosti 2,5% od zavarovalne osnove in dobička;
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 1,5% od izplačane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska pokojnine za polno pokojninsko dobo;
– zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti, po stopnji 2,5% letno od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih površin.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nadomestil ali pokojnin. Kmetom in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava Republike Slovenije, izpostava Postojna.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo prispevkov in davkov davkoplačevalcev.
8. člen
Samoprispevka so oproščeni občani, ki izpolnjujejo pogoje iz 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
9. člen
Referendum vodi občinska volilna komisija.
10. člen
Zavezancem se plačani zneski občinskega samoprispevka odštevajo od osnove za odmero dohodnine (9. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93).
11. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
.                   OBČINA PIVKA 
                  G L A S O V N I C A
Na referendumu dne 8. 12. 1996 o uvedbi občinskega samoprispevka za obdobje od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2000 za financiranje naslednjega programa:
1. gradnja večnamenske športne dvorane pri Osnovni šoli Pivka,
2. financiranje programov vaških skupnosti.
.                     G L A S U J E M 
ZA                                     PROTI
Glasujete tako, da obkrožite besedo ZA, če se strinjate z uvedbo samoprispevka, oziroma besedo PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinjate.
12. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Občina Pivka.
13. člen
Za vse ostalo, kar ni navedeno v tem sklepu, se smiselno uporablja določila zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
14. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. XIV-1/96
Pivka, dne 21. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Pivka
Iztok N. Čančula, d.i.a. l. r.

AAA Zlata odličnost