Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996

Kazalo

3539. Odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor za postrebe občanov na območju Občine Ljutomer, stran 5299.

Občinski svet občine Ljutomer je na podlagi 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93) in na podlagi 6. člena navodila o merilih za to, kaj se šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85, 26/90) in na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) na seji dne 30. 9. 1996 sprejel
O D L O K
o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor za potrebe občanov na območju Občine Ljutomer
1. člen
S tem odlokom se določajo objekti, naprave in drugi posegi v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, temveč le odločba o priglasitvi del, ki jo izda pristojni uprani organ.
2. člen
Za objekte iz 1. člena se štejejo:
1. pomožni objekti za potrebe občanov, ki predstavljajo funkcionalno dopolnitev:
– stanovanjski prizidki do bruto površine 20 m2,
– mansarde za stanovanjske namene do bruto površine 50m2, če se s tem ne posega v konstrukcijo objekta,
– gospodarskega poslopja (drvarnica, shramba, čebelnjak) do bruto površine 30 m2,
– hleva za svinje in druge manjše živali do bruto površine 10 m2,
– garaže in nadstrešnice do bruto površine 30 m2
skladno s 6. členom navodila o merilih za to, kaj se šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85)
2. tople grede in zaprti cvetličnjaki do 30 m2 oziroma več manjših v skupni velikosti 100 m2
3. vkopane kleti za skladiščenje vina in poljščin do velikosti 20 m2, ki se zasuje z minimalno 0.50 m debelo plastjo zemljine in zatravi
4. nepokrite in pokrite terase do velikosti maksimalno 30 m2 z nadstreškom in zasteklitvijo v lahki montažni izvedbi iz kovinskih ali lesenih konstrukcijskih elementov
5. solariji ob objektu tlorisne površine do 20 m2 in naprave za izkoriščanje sončne energije
6. ograj do višine 1.20 m, razen vrtnih, če so odmaknjene od posestne meje za 2 m ali več
7. trajne ograje, ki služijo za zaščito pred divjadjo ter raznih skladišč na prostem do višine 2 m in lovske preže
8. oporni in podporni zidovi do višine 1 m nad terenom
9. greznice za zbiranje komunalnih odplak in odpadnih voda do 30 m3.
10. tlakovanje in urejanje funkcionalnih zemljišč pred stanovanjskimi in drugimi objekti
11. montažni, tipski bazeni ob stanovanjskih hišah z vkopom v teren 1 m in površine do 30 m2, zbiralnik za vodo, kapnico in požarni bazen
12. gnojne jame in gnojišča za potrebe kmetijskih gospodarstev do 50 m2.
13. tipski stolpni silosi kubature do 30m3 in koritasti silosi z nadstrešnico do 100 m3
14. manjše agromelioracije in planiranje kmetijskih površin
15. gradnja in vzdrževanje nekategoriziranih poti ter modernizacija krajevnih cest
16. postavitev umetniških del, spominskih plošč, ter nagrobnih in drugih obeležij, ki ne zahtevajo večjih ureditvenih del
17. urejanje obstoječih parkov, počivališč, otroških igrišč, objektov in naprav za rekreacijo maksimalne površine 1500 m2
18. nadstrešnice za potnike na avtobusnih postajališčih
19. postavitev reklamnih, obvestilnih in podobnih panojev in naprav ter reklam poslikanih na zidovih objektov, ki niso prometni znaki ali znaki po drugih predpisih, pritrjeni na objekte, zidove, ograje ali samostojne površine do 7 m2
20. odstranitev obstoječih objektov in naprav ali njihovih delov, za katere ni potrebna statična presoja
21. tende, nadstreški, izveski in klima naprave za poslovne prostore
22. objekti za premagovanje arhitektonskih ovir invalidov in telesno prizadetih občanov
23. interni priključki na komunalne objekte in naprave individualne ter koletivne rabe ter ureditev meteorne kanalizacije
24. rezervoarji za utekočinjen plin maksimalne velikosti 1000 kg.
3. člen
Pomožni objekti iz 2. člena so lahko leseni, zidani, montažni ali tipske izvedbe iz predfabriciranih elementov.
Pomožni objekti so lahko samo enoetažni.
Oblikovanje pomožnih objektov mora biti v skladu s pogoji prostorsko izvedbenega akta, ki velja za območje, v katerem se gradi.
4. člen
Pomožni objekt se mora odmakniti od sosednje parcelne meje minimalno 2 m, če to dopuščajo požarnovarnostne in sanitarno tehnične razmere na terenu.
Odmik od sosednje posestne meje se lahko zmanjša, če si investitor pridobi soglasje soseda.
Dvoriščne oziroma vrtne ograje, podzemni komunalni objekti ali talni objekti se lahko postavijo v posestno mejo, če s tem ne ovirajo soseda ali kako drugače poslabšujejo bivalne pogoje v okolici ter je podano soglasje soseda. Ograja, katera višina ne preseže višine 1.20 m nad sosednjim zemljiščem, se lahko postavi v odmiku 0.10 m posestne meje, brez soglasja soseda. To določilo ne velja v primeru živih mej.
5. člen
Pomožnih objektov ni možno priključiti direktno na komunalno omrežje, ampak samo preko interne mreže, ki napaja osnovni objekt. Kolikor osnovni objekt ni zgrajen, si mora investitor pridobiti predhodno soglasje upravljalca omrežja.
6. člen
Dovoljenje iz 1. člena odloka je možno izdati v primerih, ko s takšnimi posegi niso prizadete pravice in zakoniti interesi drugih oseb, varnost življenja, zdravja in premoženja ter niso v nasprotju z namensko rabo zemljišč, sanitarno tehničnimi in požarnimi pogoji, vodnogospodarskimi pogoji ter upoštevajo pogoje varovanja naravne in kulturne dediščine. V primerih gradnje ali postavitve pomožnih objektov v varovalnem pasu infrastrukturnih objektov (npr. cesta, vodovod, kanalizacija, elektroenergetske in telekomunikacijske napeljave) ali ožjem območju naravnega in kulturnega spomenika je potrebno pridobiti soglasje upravljalca tega objekta oziroma pristojne spomeniškovarstvene službe.
7. člen
K pomožnemu objektu, ki je bil zgrajen na podlagi odločbe o priglasitvi del, je možno izvesti dodatni prizidek po preteku petih let.
8. člen
Vlogi za priglasitev del je potrebno v primerih, ko se objekt ne gradi s tipskimi, konstruktivnimi elementi, priložiti statični izračun in skico nameravane gradnje.
V primeru, ko se vloga za priglasitev del nanaša na 2. člen – 23. točka mora vsebovati vloga tudi soglasje Občine Ljutomer o priključitvi na komunalni objekt. Soglasje o priključitvi na komunalni objekt je možno izdati na podlagi poravnave dela stroškov za izgradnjo komunalnega objekta, ki so določeni v odloku o plačilu sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 30/96).
9. člen
Izvajanje tega odloka nadzoruje pristojna inšpekcija.
10. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin v Občini Ljutomer (Uradni list SRS, št. 22/86).
11. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011- 7/96-96
Ljutomer, dne 30. septembra 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

AAA Zlata odličnost