Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996

Kazalo

3509. Pravilnik o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja Republike Slovenije, stran 5266.

Na podlagi 36. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I) izdaja minister za znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja Republike Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in postopek financiranja in sofinanciranja mednarodnega sodelovanja pri izvajanju projektov iz nacionalnega raziskovalnega programa in v skladu s prevzetimi obveznostmi iz dvostranskih in večstranskih mednarodnih sporazumov ter v skladu s pravilniki Ministrstva za znanost in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. člen
Ministrstvo financira:
1. delovanje slovenskih predstavnikov, ki jih je imenovala Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) ali ministrstvo, v mednarodne državne oziroma vladne delegacije, in sicer v skladu z uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94 in 63/94 – v nadaljnjem besedilu: uredba);
2. sprejete obveznosti v okviru mednarodnih dvostranskih in večstranskih sporazumov, programov, memorandumov in protokolov (v nadaljevanju: mednarodni akti) ter sprejete aktivnosti v zvezi s pripravo programov.
3. člen
Ministrstvo lahko sofinancira:
1. sodelovanje slovenskih organizacij v mednarodnih raziskovalnih in tehnološko razvojnih projektih, ki jih je sprejela vlada ali ministrstvo in za katere je sklenjena posebna pogodba oziroma drug ustrezen mednarodni akt;
2. mednarodne prevozne stroške slovenskih znanstvenikov na mednarodnih konferencah v tujini, na katerih so udeleženi z vabljenimi predavanji in jim stroške bivanja krije organizator;
3. članstvo slovenskih znanstvenih združenj v mednarodnih znanstvenih združenjih;
4. delovanje slovenskih predstavnikov, izvoljenih za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj;
5. aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti in tehnologije v tujini.
II. JAVNI RAZPIS
4. člen
Minister za znanost in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: minister) pooblasti uradno osebo ministrstva (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba) za vodenje postopka po javnem razpisu za financiranje in sofinanciranje (v nadaljnjem besedilu: (so)financiranje) mednarodnega sodelovanja po tem pravilniku.
5. člen
Ministrstvo lahko (so)financira mednarodno sodelovanje, iz 2. člena, ter iz druge in tretje točke 3. člena tega pravilnika na podlagi javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije.
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki izvajajo nacionalni raziskovalni program;
– slovenska znanstvena združenja;
– raziskovalne organizacije, ki izvajajo dejavnosti iz mednarodnih dvostranskih ali večstranskih sporazumov;
– aktivni raziskovalci, izvoljeni za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj.
6. člen
Javni razpis vsebuje:
– naziv in naslov ministrstva;
– predmet javnega razpisa;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji;
– cilje sofinanciranja;
– obliko, rok in način oddaje prijave;
– merila za izbiro predlogov za sofinanciranje;
– višino sredstev, do katere bo ministrstvo (so)financiralo sodelovanje;
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri;
– druge potrebne podatke.
7. člen
Prijava na razpis mora vsebovati:
– naziv javnega razpisa;
– podatke o prijavitelju;
– dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev;
– navedbe projektov za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa, na katere se nanaša predlog za (so)financiranje mednarodnega sodelovanja;
– navedbo mednarodnega sporazuma, v okviru katerega se izvaja mednarodno sodelovanje;
– kratek opis poteka mednarodnega sodelovanja;
– predračun stroškov;
– dokazila mednarodnih korespondentov o soglasju k predlaganemu mednarodnemu sodelovanju;
– druge dokumente, določene z javnim razpisom.
8. člen
V postopku za zbiranje prijav za (so)financiranje mednarodnega sodelovanja se obravnavajo prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom zahtevane podatke in dokazila in, ki prispejo v ministrstvo v roku, določenim z javnim razpisom.
Če uradna oseba ugotovi, da prijava na javni razpis ni bila vložena v roku, določenem z javnim razpisom oziroma je bila pravočasno vložena, pa ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov, jo s sklepom zavrže.
9. člen
O prijavah za (so)financiranje mednarodnega sodelovanja se vodi seznam. V seznam se vpišejo podatki izbora. Seznam vodi in podpiše uradna oseba ministrstva.
10. člen
Ko uradna oseba ugotovi, da prijava na javni razpis vsebuje vse zahtevane podatke, pripravi predlog sklepa za odobritev pripadajočih sredstev.
III. FINANCIRANJE IN SOFINANCIRANJE MEDNARODNEGA ZNANSTVENEGA IN TEHNOLOŠKEGA SODELOVANJA
11. člen
Mednarodno sodelovanje znanstvenikov in strokovnjakov iz tujine, ki prihajajo na obisk v Republiko Slovenijo na osnovi mednarodno sprejetih aktov, iz druge točke 2. člena tega pravilnika, se financira v višini prenočevanja na podlagi računa, vendar največ v višini nočnine v hotelu B kategorije ter 1/2 dnevnice, določene za republiške organe s sklepom vlade, vendar največ za 14 dni, če mednarodni sporazum, program ali drug podpisani dokument ne določa drugače.
12. člen
Mednarodno sodelovanje znanstvenikov in strokovnjakov iz tujine, ki obiščejo Republiko Slovenijo v okviru mednarodno sprejetih aktov, iz druge točke 2. člena tega pravilnika, za obdobje, daljše od 14 dni, vendar ne daljše od 12 mesecev, če tako določa mednarodni sporazum, program ali drug podpisani dokument, se financira v višini stroškov namestitve v študentskih domovih, in sicer na podlagi računa, in mesečnega nadomestila, ki je usklajeno med državnimi organi v Republiki Sloveniji, ter stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja, če z mednarodnim aktom ni drugače določeno.
13. člen
V 8 dneh po zaključenem obisku tujega znanstvenika ali strokovnjaka je organizacija, ki ga je sprejela, dolžna predložiti ministrstvu poročilo ter obračun stroškov. V nasprotnem primeru ministrstvo predhodno odobrenih sredstev ne izplača.
Poročilo lahko ministrstvo uporablja v promocijske namene.
14. člen
Ministrstvo zagotavlja sredstva za delovanje tujih ekspertov za področje razvoja znanosti in tehnologije, ki prihajajo v Republiko Slovenijo po določilih druge točke 2. člena tega pravilnika.
15. člen
Ministrstvo sofinancira stroške udeležb slovenskih znanstvenikov in strokovnjakov na mednarodnih znanstvenih srečanjih v tujini iz druge točke 3. člena tega pravilnika, le v primerih vabljenih predavanj, in sicer do 100% mednarodnih prevoznih stroškov po APEX oziroma drugi najbolj ekonomični tarifi, pod pogojem, da stroške bivanja krije tuji partner.
Predstavniki slovenskih znanstvenih institucij iz zamejstva lahko zaprosijo za sofinanciranje pod enakimi pogoji kot znanstveniki v Republiki Sloveniji.
16. člen
Vsi slovenski udeleženci, ki jim je mednarodno sodelovanje sofinanciralo ministrstvo, so v 8 dneh po povratku v Republiko Slovenijo dolžni izdelati in predložiti ministrstvu poročilo o mednarodni dejavnosti in obračun stroškov. V nasprotnem primeru ministrstvo sredstev, odobrenih za mednarodno dejavnost, ne izplača.
Poročilo lahko ministrstvo uporablja v promocijske namene.
1. Sodelovanje slovenskih organizacij v mednarodnih raziskovalnih in tehnološko-razvojnih projektih
17. člen
Projekte mednarodnega sodelovanja iz prve točke 3. člena tega pravilnika sofinancira ministrstvo v skladu z dogovorom med partnericama mednarodnega akta ali na podlagi posebne pogodbe med ministrstvom in neposrednim izvajalcem v Republiki Sloveniji. Pri projektih, ki so že dodatno financirani iz tujine, ni mogoče skleniti posebne pogodbe za financiranje za tisti del, ki ga že financira tuji partner.
18. člen
Višina sofinanciranja se določi po podpisu sporazuma, programa ali drugega podpisanega dokumenta o sodelovanju Republike Slovenije v projektu oziroma programu. Sofinanciranje je namenjeno izvajalcu projekta oziroma programa v Republiki Sloveniji neposredno.
19. člen
Iz sredstev ministrstva se lahko sofinancira mednarodne prevozne stroške za sodelavce na projektu pod pogojem, da stroške bivanja krije tuji partner, razen, če je v mednarodnem dokumentu drugače določeno.
20. člen
Ministrstvo upravičencem do subvencij po predpisih o financiranju raziskovalno-razvojnih projektov oziroma tehnološkega razvoja (Pravilnik o vzpodbujanju tehnološkega razvoja, Uradni list RS, št. 37/94) lahko dodatno financira letno do 25% vrednosti slovenskega deleža v projektu oziroma do največ 12,000.000 SIT za industrijsko-razvojne projekte (EUREKA) in do 2,500.000 SIT za druge projekte. Višina dodatnega financiranja za industrijsko-razvojne projekte (EUREKA) se bo oblikovala v razmerju s skupno vrednostjo projekta oziroma dejansko udeležbo slovenskih izvajalcev pri projektu.
21. člen
Pri projektih, ki so vključeni v programe mednarodnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja in je v tem okviru opravljeno mednarodno strokovno ocenjevanje, se postopek ocenjevanja, ki ga določa pravilnik o pogojih in metodologiji izbora in financiranja projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja ter razvoja (Uradni list RS, št. 5/94) v delu, ki se nanaša na recenzijo, ne opravi v primeru, če je recenzija dostopna ministrstvu.
22. člen
Financiranje recenzij mednarodnih projektov, pri katerih sodelujejo slovenske organizacije, prijavljenih na razpise drugih držav ali mednarodnih organizacij je možno, če je recenziranje dogovorjeno v okviru mednarodnega akta.
Za recenziranje v Republiki Sloveniji se za posamezen projekt izplača do 25.000 SIT na podlagi avtorske pogodbe, če je recenziranje dogovorjeno v okviru mednarodnega akta.
23. člen
V primerih, kadar mednarodni sporazum, program ali drug podpisani dokument med Republiko Slovenijo in drugimi državami ne določa obveznosti tuje strani, da le-ta sofinancira mednarodno sodelovanje slovenskih znanstvenikov in strokovnjakov, ki traja manj kot 14 dni, ministrstvo financira dnevnice, kot jih določa uredba ter sofinancira 50% mednarodnih prevoznih stroškov po APEX oziroma drugi najbolj ekonomični tarifi, kadar gre za potovanja v prekomorske države.
24. člen
Mednarodno sodelovanje slovenskih znanstvenikov in strokovnjakov v tujini, ki traja več kot 14 dni, če tako določa mednarodni sporazum, program ali drug podpisani dokument, sofinancira tuja stran po določilih ustreznega mednarodnega sporazuma, programa ali drugega podpisanega dokumenta. Ministrstvo lahko odobri le dopolnilno štipendijo in 50% mednarodnih prevoznih stroškov po APEX oziroma drugi najbolj ekonomični tarifi, kadar gre za potovanje v prekomorske države.
2. Sofinanciranje sodelovanja slovenskih znanstvenih združenj v mednarodnih nevladnih znanstvenih združenjih
25. člen
Sodelovanje slovenskih znanstvenikov in strokovnjakov, izvoljenih za predsednike, podpredsednike in člane vodstvenih organov ali generalne sekretarje mednarodnih znanstvenih združenj iz četrte točke 3. člena tega pravilnika, se lahko sofinancira:
– v višini mednarodnih prevoznih stroškov ter dnevnic, kot jih določa uredba, za udeležbe na zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj;
– nadomestila za strokovna opravila v zvezi z opravljanjem funkcije predsednikov in generalnih sekretarjev mednarodnih znanstvenih združenj največ do 200.000 SIT letno.
Ministrstvo ne sofinancira udeležb na sestankih delovnih skupin in drugih ad hoc teles.
26. člen
Ministrstvo lahko sofinancira članarine iz tretje točke 3. člena tega pravilnika le tistim znanstvenim nevladnim združenjem, ki so vpisana v evidenco združenj pri ministrstvu.
27. člen
Za vpis v evidenco mora združenje predložiti:
– statut združenja in program delovanja;
– izpis iz registra društev;
– izjavo o številu članov združenja;
– izjavo o višini letne članarine.
28. člen
Ministrstvo lahko sofinancira mednarodne članarine slovenskih znanstvenih združenj v mednarodnih znanstvenih združenjih od 40.000 SIT do 190.000 SIT letno. Ministrstvo zagotovi sredstva članarine na podlagi originalnih računov.
Ministrstvo ne sofinancira članarin sekcijam znanstvenih združenj.
Ministrstvo ne sofinancira mednarodnih članarin gospodarskim družbam in zavodom oziroma drugim javnim pravnim osebam in posameznikom.
3. Financiranje delovanja mednarodnih državnih delegacij in delegatov
29. člen
Ministrstvo zagotavlja sredstva za financiranje stroškov, ki nastanejo pri uresničevanju programa mednarodnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja Republike Slovenije z obiski tujih delegacij v Sloveniji in slovenskih v tujini.
Pri zagotavljanju sredstev se upošteva načelo recipročnosti.
Sodelovanje delegatov Republike Slovenije v meddržavnih telesih in odborih mednarodnih organizacij, katerih partner je Republika Slovenija, se financira v celoti in v višini, kot je določeno z uredbo.
30. člen
Prednost pri (so)financiranju bodo imele aktivnosti po določilih tega pravilnika, ki jih je ministrstvo programiralo in ima zanje zagotovljena finančna sredstva v proračunu za tekoče leto.
IV. KONČNI DOLOČBI
31. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o sofinanciranju mednarodnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 59/94).
32. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 527/96
Ljubljana, dne 5. novembra 1996.
prof. dr. Andrej Umek l. r.
Minister
za znanost
in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti