Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996

Kazalo

3558. Odlok o organizaciji in delovnem področju tajništva občinskega sveta, stran 5322.

Na podlagi 16. in 20. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 41/95) in 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) je Občinski svet občine Tržič sprejel na 15. seji dne 27. 6. 1996
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju tajništva občinskega sveta
1. člen
Sprejme se odlok o organizaciji in delovnem področju tajništva občinskega sveta.
2. člen
S tem odlokom se ureja organizacija in delovno področje tajništva občinskega sveta, ki je organizirano za opravljanje nalog Občinskega sveta občine Tržič, njegovih odborov, komisij in drugih zahtev.
3. člen
Delo občinskega sveta vodi predsednik občinskega sveta, delo odborov in komisij občinskega sveta pa vodijo predsedniki odborov in komisij. Po pooblastilu predsednika občinskega sveta pomaga voditi delo občinskega sveta podpredsednik občinskega sveta.
4. člen
Tajništvo občinskega sveta opravlja naslednje naloge:
– pripravlja seje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, nadzornega odbora in volilne komisije,
– pravočasno in ustrezno obvešča člane in funkcionarje občinskega sveta, politične stranke zastopane v občinskem svetu, krajevne skupnosti in druge zainteresirane o vprašanjih, ki jih obravnava in o katerih odloča občinski svet ali od njega pooblaščeno delovno telo,
– pripravlja predloge programov občinskega sveta in njegovih delovnih teles na podlagi programov dela občinske uprave ter v sodelovanju z drugimi predlagatelji gradiv,
– opravlja strokovna, administrativna in tehnična opravila za potrebe organov in delovnih teles, ter za člane občinskega sveta in svetniške skupine,
– pripravlja poročila organov in delovnih teles za obravnavo v občinskem svetu,
– zbira in vodi evidence vprašanj in pobud članov občinskega sveta in skrbi za njihovo pravočasno posredovanje občinski upravi oziroma njenim pristojnim službam in drugim pristojnim ter posreduje njihove odgovore v skladu s poslovnikom občinskega sveta,
– uresničuje in spremlja uresničevanje sklepov organov in delovnih teles občinskega sveta,
– opravlja druge zadeve s svojega delovnega področja.
5. člen
Tajništvo vodi tajnik občinskega sveta.
Sistemizacijo tajništva občinskega sveta na predlog predsednika občinskega sveta določi občinski svet.
Tajništvo se pri svojem delu ravna po usmeritvah, sklepih in stališčih občinskega sveta, kateremu je odgovorno za svoje delo.
Tajnik občinskega sveta je odgovoren občinskemu svetu za opravljanje svojega dela in dela tajništva občinskega sveta. Mandatna doba tajnika je vezana na mandat občinskega sveta, vendar je naloge tajnika dolžan opravljati do imenovanja novega tajnika.
6. člen
Delavci tajništva občinskega sveta so za svoje delo odgovorni tajniku občinskega sveta.
Župan oziroma tajnik občinske uprave zagotavlja:
– na predlog predsednika občinskega sveta vodi kadrovsko evidenco tajništva občinskega sveta in zagotavlja uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja,
– zagotavlja prisotnost pripravljalcev gradiv in predlogov občinske uprave na sejah občinskega sveta, odborov in komisij,
– zagotavlja administrativno in tehnično pomoč tajniku občinskega sveta, odborom in komisijam občinskega sveta.
7. člen
Sredstva za delo tajništva občinskega sveta določi občinski svet na predlog predsednika občinskega sveta in se zagotovijo v proračunu občine.
8. člen
Za obveščanje javnosti o delu občinskega sveta je pooblaščen predsednik občinskega sveta ali po njegovem pooblastilu drug član občinskega sveta oziroma tajnik občinskega sveta. Za obveščanje javnosti o delu odborov in komisij so pooblaščeni tako predsedniki odborov in komisij, kakor tudi posamezni člani.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem, ko ga je sprejel občinski svet.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Tržič
Peter Smuk, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti