Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996

Kazalo

3529. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka, stran 5293.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. in 7. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85) in 34. člena statuta KS Poljane, je zbor krajanov Krajevne skupnosti Poljane 27. 10. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka na področju celotne KS Poljane za dobo treh let, to je od 1. 1. 1997 do 31. 12. 1999.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 8. 12. 1996, od 7. do 19. ure, na voliščih, ki so določena za izvedbo referenduma o volilnem sistemu.
3. člen
S samoprispevkom bo zbranih 21,600.000 SIT. Celotna sredstva samoprispevka se bodo porabila za ureditev pokopališča z okolico in gradnjo mrliške vežice v Poljanah.
4. člen
Zavezanci za plačilo samoprispevka so lastniki (samo fizične osebe) vseh stanovanjskih hiš oziroma stanovanjskih enot in najemniki stanovanj s stalnim bivališčem na območju KS Poljane.
V primeru, da je zavezanec lastnik več stanovanjskih hiš oziroma stanovanjskih enot, poravna samoprispevek le za eno stanovanjsko hišo oziroma stanovanjsko enoto.
Vsi zavezanci so bodisi že sedanji najemniki grobov na pokopališču v Poljanah, bodisi bodoči najemniki grobov in mrliške vežice.
Seznam zavezancev bo pripravil svet KS Poljane na osnovi podatkov geodetske uprave oziroma zemljiške knjige.
5. člen
Zavezanci iz 4. člena tega sklepa plačujejo samoprispevek po enakih kriterijih, to je 600 DEM na posameznega zavezanca oziroma na hišo oziroma stanovanjsko enoto (preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije), v treh letih, v enakih mesečnih obrokih po 16,7 DEM (preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije), z rokom plačila do konca meseca za tekoči mesec.
Na dva ali več solastnikov iste stanovanjske enote se znesek samoprispevka za hišo oziroma stanovanjsko enoto razdeli v sorazmerju z deležem lastništva.
6. člen
Vsem zavezancem iz 4. člena tega sklepa bo obračunavala in odtegovala samoprispevek računovodska služba pri KS Poljane na osnovi izstavljenih položnic.
7. člen
Enak delež bodo prispevali tudi vsi, ki so že najemniki grobov na pokopališču v Poljanah, pa imajo stalno bivališče izven KS Poljane, in sicer na osnovi pogodb v obliki povečane najemnine grobov za leto 1997, 1998 in 1999.
Za vse tiste, ki bodo kasneje najeli grob na pokopališču v Poljanah, samoprispevka pa niso plačali, velja, da bodo polni delež poravnali z višjo grobnino, višjo najemnino grobov ter višjo najemnino mrliške vežice.
8. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu, ki bo odprt pri KS Poljane.
9. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v roku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamudnimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo opravljena v skladu z določbami zakona o davkih občanov preko RUJP, enota v Škofji Loki.
10. člen
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral gradbeni odbor za ureditev pokopališča in gradnjo mrliške vežice in svet KS Poljane, ki je dolžan po končanem zbiranju samoprispevka dati poročilo zboru krajanov KS Poljane o višini in porabi teh sredstev.
11. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi zavezanci, določeni v 4. členu tega sklepa.
12. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
.                 KRAJEVNA SKUPNOST POLJANE
                      GLASOVNICA
Za referendum dne 8. decembra 1996 o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju celotne KS Poljane, za dobo treh let, od 1. 1. 1997 do 31. 12. 1999, za financiranje ureditve pokopališča z okolico in gradnjo mrliške vežice v Poljanah
.                   glasujem
ZA                             PROTI
Glasujete tako, da obkrožite besedo ZA, če se strinjate z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma obkrožite besedo PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinjate.
13. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno, se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85).
14. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti Poljane
Anton Krek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti