Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1892. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1893. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1894. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1895. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1896. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1897. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1898. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1899. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1900. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1901. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1902. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1903. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1904. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1905. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1906. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1907. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1908. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1909. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1910. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1911. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1912. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1913. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1914. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1915. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1916. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1917. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1918. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1919. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1920. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1921. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1922. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1923. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1924. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1925. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1926. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1927. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1928. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1929. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1930. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1931. Odlok o številu sodnikov za prekrške s sedežem v Celju
1932. Odlok o številu sodnikov za prekrške s sedežem v Kamniku
1933. Odlok o razrešitvi sodnice za prekrške s sedežem v Slovenj Gradcu
1934. Odlok o razrešitvi sodnice za prekrške Črnomelj-Metlika s sedežem v Črnomlju - predstojnice organa
1935. Odlok o izvolitvi sodnika za prekrške s sedežem na Ptuju - predstojnika organa
1936. Odlok o izvolitvi sodnika za prekrške s sedežem v Grosupljem - predstojnika organa
1937. Odlok o izvolitvi sodnice za prekrške s sedežem v Sežani
1938. Odlok o izvolitvi sodnice za prekrške s sedežem v Brežicah - predstojnice organa
1939. Odlok o izvolitvi sodnice za prekrške s sedežem v Grosupljem
1940. Odlok o izvolitvi sodnice za prekrške s sedežem na Ravnah na Koroškem
1941. Odlok o izvolitvi sodnice za prekrške s sedežem v Trbovljah
1942. Odlok o imenovanju Skupščine Kapitalskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja
1943. Odlok o soglasju k imenovanju Zdravstvenega sveta
1944. Odlok o imenovanju članov Nadzornega odbora Stanovanjskega sklada Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1996. Uredba o ugotovitvi dokončnega nominalnega zneska in drugih pogojev obveznic Republike Slovenije, ki se izdajo zaradi prevzema dolga po Novem finančnem sporazumu iz leta 1988
1997. Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev
1998. Uredba o dajanju soglasja k cenam plina iz omrežja in daljinskega ogrevanja
1999. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu oblikovanja odkupne cene kravjega mleka
2000. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o zavarovanju samoniklih gliv

Sklepi

1945. Sklep o vzpostavitvi tržnega reda za pšenico in rž 1996/97

Drugi akti

1946. Odločba o imenovanju državnih tožilcev

MINISTRSTVA

1947. Pravilnik o delu izvedencev
1948. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic
2001. Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole
2002. Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
2003. Pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva

BANKA SLOVENIJE

2004. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o pogojih, pod katerimi lahko pooblaščena banka odobri domači osebi devizni kredit
2005. Sklep o dopolnitvi sklepa o uvedbi depozita za finančne kredite in depozite, najete pri tujih osebah
2006. Sklep o spremembi sklepa o izpolnjevanju najmanjšega zneska deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke

SODNI SVET

1949. Sklep o imenovanju sodnikov
1950. Sklep o imenovanju sodnikov
1951. Sklep o regresu za letni dopust sodnikom
1952. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1953. Sklep o obveščanju o poslih z vrednostnimi papirji, ki jih sklepajo osebe, ki imajo dostop do notranjih informacij, in dostopnosti teh podatkov
2007. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za maj 1996
2008. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 1996

OBČINE

Beltinci

1954. Odlok o zazidalnem načrtu za severo-zahodni del naselja Lipovci

Celje

1955. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu "Gospodarska cona v Celju"
1956. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu Otok
1957. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Celje
1958. Odlok o davku od premoženja v Mestni občini Celje
1959. Odlok o odškodnini za onesnaževanje okolja v Mestni občini Celje
1960. Odlok o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki
1961. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanjske površine, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti m2 stavbnega zemljišča v Občini Celje
1962. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda CELJSKE LEKARNE
1963. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Mestne občine Celje
1964. Sklep o določitvi ekonomske cene in valorizacije višine prispevka staršev v vzgojnovarstvenih zavodih na območju Mestne občine Celje in Občine Vojnik

Cerkno

1965. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Podlanišče

Črna na Koroškem

1966. Sklep o prenehanju javnega dobra

Grosuplje

1967. Odlok o komunalnih taksah v Občini Grosuplje
1968. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb ureditvenega načrta za pokopališče v Grosupljem

Idrija

1969. Odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Idrija, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje
1970. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Idrija - za območje vodnih virov na področju KS Ledine, KS Gore-Dole, KS Črni vrh in KS Zavrtatec in izjemnih in...

Jesenice

1973. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora

Kamnik

1971. Odlok o komunalnih taksah v Občini Kamnik
1972. Sklep o spremembi prometnega režima na Levstikovi ulici v Kamniku

Kranjska Gora

1974. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planskih celot J1, J2, J3 in J5 za Občino Kranjska Gora
1975. Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjskega območja Log v Kranjski Gori (KG2 - S8/2)

Krško

1976. Poslovnik Občinskega sveta občine Krško

Lendava

1977. Poročilo o izidu volitev članov sveta KS Dobrovnik iz volilne enote - 3 Strehovci

Ljutomer

1978. Odlok o plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Ljutomer
1979. Odlok o priznanjih Občine Ljutomer
1980. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-2000 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-1990

Loška dolina

1981. Poslovnik Občinskega sveta občine Loška dolina
1982. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Loška dolina za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Loška dolina za obdobje 1986-1990

Radeče

1983. Odlok o izvršitvi proračuna Občine Radeče za leto 1995
1984. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 1996

Radenci

1985. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Radenci za leto 1995

Rogašovci

1986. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o plačah, nadomestilih in nagradah občinskih funkcionarjev

Semič

1987. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Semič
1988. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za subvencioniranje realne obrestne mere iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v Občini Semič

Sevnica

1989. Sklep o omejitvi hitrosti vožnje skozi naselja Arto, Blanca in Orehovo

Sveti Jurij ob Ščavnici

1990. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 1995
1991. Odlok o dejavnostih in pogojih za opravljanje gospodarskih javnih služb s koncesijo
1992. Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
1993. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Škofja Loka

1994. Sklep o poprečni gradbeni ceni stanovanj in poprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v Občini Škofja Loka za leto 1996

Štore

1995. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Štore

POPRAVKI

1. Popravek statutarnega sklepa o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Mekinje
2. Popravek odloka o sestavi in številu članov svetov krajevnih skupnosti ter določitvi volilnih enot Občine Ljutomer

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

29. Zakon o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti (MKBR)
30. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike na področju karantene in varstva rastlin (BSKKVR)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti