Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996

Kazalo

1984. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 1996, stran 2528.

Občinski svet občine Radeče je na podlagi 45. člena zakona o financiranju občine (Uradni list RS, št. 80/94) in 93. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 51/95) na svoji 15. seji, dne 24. 5. 1996 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Radeče za leto 1996
1. člen
S proračunom Občine Radeče se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Očini Radeče.
2. člen
Skupni prihodki proračuna Očine Radeče znašajo 262,200.000 SIT, od tega
---------------------------------------------------------------
.                          v tisoč SIT
           Bilanca prihodkov          Račun
           in odhodkov         financiranja
---------------------------------------------------------------
Prihodki       262.200
Odhodki        242.200              20.000
Primanjkljaj                       20.000
Presežek        20.000
---------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov in odhodkov ter račun finansiranja je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka.
3. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabiti le za namene, ki so določeni v proračunu in če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji.
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge v mejah postavk proračuna. Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela morajo biti oddana s pogodbo, izvajalci pa izbrani na podlagi javnega razpisa ali zbiranja ponudb najmanj treh usposobljenih ponudnikov.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, za vsa dela, katerih vrednost presega 1,000.000 SIT.
Uporabnik sme izjemoma oddati dela tudi z neposredno pogodbo v naslednjih primerih:
– v primerih nujne intervencije,
– če obstaja le en usposobljen izvajalec,
– če razpis prvič ni bil uspešen.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Radeče. Župan najmanj dvakrat letno poroča Občinskemu svetu Občine Radeče o izvrševanju proračuna.
Odredbodajalec proračuna je župan, ki lahko pismeno pooblasti tudi druge osebe.
5. člen
Tekoča proračunska rezerva je namenjena za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo sredstev. O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
6. člen
Občina oblikuje svoje rezerve v višini 0,5% skupno doseženih prihodkov.
Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke nastale kot posledica naravnih ali drugih nesreč,
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno,
3. za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva iz 1. in 3. točke se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sredstva iz 2. točke pa morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
O uporabi sredstev iz 1. in 3. točke odloča občinski svet občine. Občinski svet občine pooblašča župana, da odloča o uporabi sredstev iz 1. točke do višine 500.000 SIT. O uporabi sredstev iz 2. točke odloča župan.
7. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov
1. uporabijo sredstva rezerve občine;
2. najame posojilo največ do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najemu posojila iz 2. točke odloča občinski svet občine.
8. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 403-1/96
Radeče, dne 24. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radeče
Matjaž Han l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti