Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996

Kazalo

1979. Odlok o priznanjih Občine Ljutomer, stran 2519.

Na podlagi 13. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 29. 5. 1996 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Ljutomer
I. SKUPNE DOLOČBE
1. člen
Občina Ljutomer podeljuje priznanja zaslužnim občanom, podjetjem in drugim organizacijam ter skupnostim, zavodom, krajevnim skupnostim in društvom, za njihove dosežke na področju gospodarstva, kulture, znanosti, ekologije, športa, vzgoje in izobraževanja ter humanitarnem področju. Občina lahko podeljuje priznanja tudi drugim državljanom Slovenije in tujim državljanom.
2. člen
Priznanja Občine Ljutomer so:
– naslov častnega občana Občine Ljutomer,
– priznanje Občine Ljutomer s plaketo, listino in denarno nagrado,
– plaketa I. tabora na Slovenskem v Ljutomeru,
– pisno priznanje občinskega sveta.
3. člen
Priznanja po tem odloku so enkratna in se praviloma podeljujejo na svečani seji občinskega sveta ob praznovanju občinskega praznika; pisna priznanja pa se lahko podeljujejo tudi med letom.
4. člen
Predloge za podelitev priznaj lahko podajo fizične osebe, podjetja, zavodi, krajevne skupnosti, društva, delovna telesa občinskega sveta, komisija za priznanja in odlikovanja ter politične stranke.
Predlog mora biti podan v pisni obliki, vsebovati mora podatke o kandidatu za priznanje in podatke o predlagatelju pobude. Utemeljen mora biti z razpravo iz sredine iz katere izhaja ter poslan na komisijo za priznanja in odlikovanja.
5. člen
Sredstva za priznanja in nagrade se zagotavljajo v proračunu občine. Denarne nagrade lahko dosežejo višino največ dveh povprečnih plač Republike Slovenije za preteklo leto.
6. člen
Priznanja iz 2. člena odloka izročata predsednik občinskega sveta in župan.
7. člen
Priznanja Občine Ljutomer morajo biti opremljena z občinskim simbolom – grbom Občine Ljutomer.
Komisija za priznanja in odlikovanja
8. člen
Predloge za podelitev priznanj Občine Ljutomer obravnava komisija za priznanja in odlikovanja, ki jo imenuje občinski svet.
Komisija izdela končni predlog za vsa priznanja in nagrade ter sprejme o tem ustrezen sklep.
Končni predlog posreduje v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.
9. člen
Udeleženci postopka podeljevanja priznanj morajo spoštovati načela demokratičnosti, javnosti ter družbene odgovornosti.
10. člen
Komisija za priznanja in odlikovanja:
– podrobneje opredeli kriterije za dodeljevanje priznanj in nagrad iz 2. člena tega odloka ter o kriterijih obvesti občinski svet,
– pripravi in objavi javni razpis o podeljevanju priznanj pred vsakoletnim praznovanjem občinskega praznika,
– pripravi predlog za odločanje za občinski svet.
11. člen
Glede sestave in delovanja komisije veljajo določila statuta in poslovnika, ki se nanašajo na delovna telesa občinskega sveta.
II. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH IN NAGRADAH OBČINE LJUTOMER
12. člen
Občinski svet občine Ljutomer imenuje častnega občana Občine Ljutomer in izda posebno listino.
Za častnega občana Občine Ljutomer je lahko imenovana oseba, katere delo in aktivnosti pomenijo pomembne zasluge na kateremkoli področju človekove ustvarjalnosti, ki je posebno zaslužna za pomembne dosežke v razvoju ali ugledu občine.
13. člen
Občinski svet Občine Ljutomer podeli priznanje Občine Ljutomer – plaketa z listino in denarno nagrado:
– posamezniku za večletne uspehe trajnejšega pomena, življenjsko delo in izjemne dosežke.
Občinski svet občine Ljutomer podeli priznanje Občine Ljutomer – plaketa z listino:
– podjetjem in drugim organizacijam ter skupnostim za uspehe in dosežke, s katerimi se povečuje ugled Občine Ljutomer na gospodarskem in družbenem področju in za dosežke na drugih področjih.
14. člen
Plaketa I. tabora na Slovenskem v Ljutomeru se podeli za posebne zasluge v prizadevanjih za uveljavitev in utrjevanje samostojnosti, neodvisnosti in suverenosti, za uveljavitev demokratizacije, strpnosti in miru ter v prid vsestranskega napredka in blaginje slovenskih državljanov.
15. člen
Pisno priznanje (listina ali diploma) se podeli:
– posameznikom, podjetjem in drugim organizacijam in skupnostim ter društvom ob posameznih jubilejih in priložnostih, kakor tudi uglednim gostom oziroma delegacijam, če je njihovo delovanje pomembno za razvoj posamezne organizacije ali skupnosti v občini.
16. člen
Pokroviteljstvo se lahko sprejme ob izjemnih dogodkih, ki predstavljajo viden uspeh v širšem občinskem, državnem ali mednarodnem prostoru na gospodarskih, kulturnih, športnih, znanstvenih, vzgojnih, izobraževalnih in drugih področjih.
Pokroviteljstvo lahko sprejme občinski svet.
III. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Mandat komisije za priznanja in odlikovanja se pokriva z mandatom članov občinskega sveta.
18. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o podeljevanju priznanj Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 24/91).
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 901-7/96
Ljutomer, dne 29. maja 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti