Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996

Kazalo

1969. Odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Idrija, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje, stran 2494.

Občinski svet občine Idrija je na podlagi 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93) in na podlagi 6. člena navodila o merilih za to, kaj se šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uadni list SRS, št. 27/85), in na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in 19. in 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95) na seji dne 25. aprila 1996 sprejel
O D L O K
o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Idrija, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje
1. člen
Za objekta oziroma posege v prostor, pomožne objekte, druge objekte in naprave ter dela, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje temveč le odločba o dovolitvi priglašenih del se štejejo:
1. Vzdrževanje obstoječih objektov, naprav in njihovih delov.
2. Adaptacije s katerimi se bistveno ne spreminja zunanjost, zmogljivost, velikost ali namen obstoječih objektov.
3. Postavitev začasnih objektov in naprav, namenjenih sezonski turistični ponudbi ali prireditvam in podobno, če ti objekti in naprave z izvedbo in komunalno opremljenostjo ne spreminjajo namenske rabe zemljišča in da je z njihovo odstranitvijo možno vzpostaviti zemljišče v prvotno stanje.
4. Pomožni objekti za potrebe občanov, ki predstavljajo funkcionalno dopolnitev stanovanjske hiše kot samostojni objekt ali prizidek do bruto površine 30 m2 skladno s 6. členom navodila o merilih za to, kaj se šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85). Za pomožni objekt se šteje pritličen, nepodkleten zidan, lahko na stebrih podprt, lesen ali montažni objekt, razen vkopane kleti, svetle višine do 2,40 m brez zgrajene AB plošče in praviloma dvokapne strehe naklona 30–45 stopinj. Zaradi enostavne konstrukcije, velikosti in uporabe ne potrebujejo statičnega preverjanja in drugih priključkov na javne komunalne objekte in naprave. Oblikovanje objektov naj sledi avtohtonim oblikam objektov, ki so prisotna v tem prostoru (lope, drvarnice, skednji, vrtne ute, čebelnjaki ipd.). Razmerje med širino in dolžino objekta naj ne presega 1:2, sleme naj bo v vzdolžni smeri.
Odmiki od parcelnih mej naj bodo min. 4,00 m, bliže pa mora investitor pridobiti soglasje sosedov. Kot pomožni objekt se ne štejejo masivne garaže, delavnice in skladišča za potrebe dejavnosti. Pomožni objekti ne smejo poslabšati pogojev rabe zemljišč ali sosednjih objektov.
5. Prefabricirane (betonske in kovinske) garaže, ki jih je mogoče postaviti v skladu z oblikovnimi zahtevami iz prostorsko ureditvenih pogojev.
6. Tople grede in zaprti cvetličnjaki do 30 m2 oziroma več manjših v skupni velikosti.
7. Nadstrešnice in pokriti parkirni prostori za avtomobile, kmetijske stroje, kolesa in drugih prevoznih sredstev do površine 30 m2, prekritja teras pa do njene velikosti v lahki montažni izvedbi iz kovinskih ali lesenih konstrukcijskih elementov na točkovnih temeljih.
8. Zamenjava strešne kritine, ki naj bo v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji in enotnostjo streh ožje lokacije. Ne dopušča se surova-svetleča aluminijska kritina. Izgradnja manjših strešnih pomolov in vgradnja strešnih oken.
9. Postavitev solarijev ob objektu tlorisne površine do 30 m2 in postavitev naprav za izkoriščanje sončne energije. Naprave ne smejo moteče vplivati na okolje.
10. Postavitev masivnih medposestnih ograj do višine 1 m.
11. Zasteklitve teras, balkonov in zunanjih stopnišč, senčniki in vetrolovi pri individualnih ali večstanovanjskih objektih, ki morajo biti izvedeni enotno (oblikovno) in celovito.
12. Postavitev opornih in podpornih zidov do višine 2 m, ki niso ob javnih prometnih površinah.
13. Gradnja greznic in manjših čistilnih naprav za čiščenje komunalnih odplak in odpadnih voda do 30 m3. Na vodozbirnih območjih pitne vode je obvezno graditi nepretočne sisteme. Posegi morajo biti skladni z določili odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
14. Tlakovanje in urejanje funkcionalnih zemljišč pred stanovanjskimi in drugimi objekti.
15. Postavitev montažnih, tipskih bazenov ob stanovanjskih hišah z vkopom v teren do 1 m in površine do 40 m2, zbiralnika za vodo, kapnico in požarni bazen.
16. Gnojne jame in gnojišča za potrebe kmetijskih gospodarstev. Na vodozbirnih območjih pitne vode je obvezno odcejne vode loviti v bazene ali nepretočne greznice. Posegi morajo biti skladni z določili odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
17. Tipski stolpni silosi kubature do 90 m3 in koritasti silosi z nadstrešnico do 30 m2.
18. Trajne ograje, ki služijo za zaščito pred divjadjo do višine 2 m in lovske preže.
19. Manjše agromelioracije in planiranje kmetijskih površin s soglasjem hidrogeologa.
20. Gradnja in popravilo manjših poljskih poti.
21. Postavitev umetniških del, spominskih plošč, kapelic ter nagrobnih in drugih obeležij, ki ne zahtevajo večjih ureditvenih del izven sakralnih kompleksov.
22. Opremljanje in vzdrževanje obstoječih parkov, počivališč, otroških igrišč, objektov in naprav za rekreacijo.
23. Nadstrešnice za potnike na avtobusnih postajališčih
24. Postavitev reklamnih, obvestilnih in podobnih panojev in naprav ter reklam poslikanih na zidovih objektov, ki niso prometni znaki ali znaki po drugih predpisih, pritrjeni na objekte, zidove, ograje ali samostojni površine do 12 m2 s soglasjem lastnikov objektov in zemljišč in v skladu z občinskim odlokom o komunalnih taksah.
25. Postavitev zaščitnih in protihrupnih ograj, ki niso ob cestah regionalnega pomena do višine 2,50 m.
26. Odstranitev obstoječih objektov in naprav ali njihovih delov do površine 30 m2, za katere ni potrebna statična presoja.
27. Montaža tend, nadstreškov in izveskov nad vhodi poslovnih prostorov in manjših klima naprav (enega poslovnega prostora), za katere je potrebno predvideti ustrezno mesto montaže in lovljenja kondenzne vode.
28. Vsi posegi za odstranjevanje arhitektonskih ovir invalidov in telesno prizadetih občanov.
29. Letni vrtovi.
30. Premični plinski kontejnerji.
2. člen
Dovoljenje iz 1. člena odloka je možno izdati v primerih, ko s takšnimi posegi niso prizadeta pravice in zakoniti interesi drugih oseb, varnost življenja, zdravja in premoženja ter niso v nasprotju z namensko rabo zemljišč, vodnogospodarskimi pogoji ter upoštevajo pogoje varovanja naravne in kulturne dediščine. V primerih gradnje ali postavitve pomožnih objektov v varovalnem pasu infrastrukturnih objektov (npr. cesta, vodovod, kanalizacija, elektroenergetske in telekomunikacijske napeljave) ali ožjem območju naravnega in kulturnega spomenika je potrebno pridobiti soglasje upravljalca tega objekta.
Objekti, naprave in posegi v prostor za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje morajo biti načrtovani skladno s pogoji iz prostorsko izvedbenih aktov.
3. člen
Vlogi za priglasitev del je potrebno predložiti:
– opis nameravane gradnje in zemljišča na katerem naj bi stal objekt (tehnični opis, tlorisne in višinske gabarite, naklon strešine, uporabljen material ter konstrukcijske rešitve),
– kopijo katastrskega načrta z vrisom nameravanega posega in odmiki od sosednjih parcel,
– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem, na katerem bo objekt stal.
Vlogi za priglasitev del je na zahtevo upravnega organa potrebno predložiti:
– za začasni objekt mora biti naveden datum, do katerega naj bi objekt stal,
– v zahtevnejših primerih skico objekta, ki jo izdela projektant z dimenzijami, odprtinami in položajem glede na obstoječi objekt,
– v primerih iz 2. člena odloka na zahtevo upravne enote mora investitor pridobiti tudi soglasja mejašev ter pristojnih organov ali organizacij,
– v primeru posega v prostor na skupnem funkcionalnem zemljišču večstanovanjskega objekta ali na njem, mora investitor priložiti k zahtevku poleg pravice razpolaganja še soglasja etažnih lastnikov in pogodbo o urejanju medsebojnih razmerij v zvezi z upravljanjem stanovanjske hiše.
4. člen
Na podlagi pisnega zahtevka oziroma popolne vloge iz 3. člena tega odloka mora upravni organ v roku 30 dni po prejemu popolne vloge izdati odločbo o dovolitvi priglašenih del ali odločbo o zavrnitvi zahtevka.
Odločba izgubi veljavnost, če investitor ne začne priglašenih del v roku enega leta po prejemu odločbe.
5. člen
Izvajanje tega odloka nadzoruje pristojna inšpekcija.
6. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o določitvi objektov oziroma posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list SRS, št. 3/87).
7. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35111-0003/96
Idrija, dne 25. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti