Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996

Kazalo

1988. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za subvencioniranje realne obrestne mere iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v Občini Semič, stran 2530.

Na podlagi 10. in 11. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Semič na redni seji dne 28. 5. 1996 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev za subvencioniranje realne obrestne mere iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v Občini Semič
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopek za dodeljevanje sredstev iz občinskega proračuna za subvencioniranje realne obrestne mere namenskih kreditov, dodeljenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v Občini Semič. Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa občinskega sveta.
2. člen
Subvencioniranje realnih obrestnih mer je namenjeno za namenske kredite enotam malega gospodarstva, ki delujejo kot samostojni podjetniki posamezniki ali kot podjetje v zasebni lasti, oziroma kmetom, ki bodo na ta način pridobljena sredstva vložili v razvoj in razširitev poslovanja oziroma dejavnosti, in sicer:
a) za razvoj malega gospodarstva v:
– nakup, graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih prostorov;
– nakup opreme za opravljanje dejavnosti;
– odpiranje delovnih mest, povezanih z ustanavljanjem novih enot malega gospodarstva;
– uvajanje sodobnih tehnologij v enote malega gospodarstva, ki so energetsko varčne in ekološko neoporečne;
– turistične kapacitete in programe;
b) za razvoj kmetijstva v:
– graditev, prenovo in adaptacijo gospodarskih objektov kmetije;
– nakup in posodobitev opreme;
– razširitev in posodobitev ter pridobivanje novih zmožnosti na kmetijah za dopolnilne dejavnosti;
– za nakup in urejanje kmetijskih zemljišč ter združevanje parcel;
– za programe predelave in trženja;
– za privez pitancev.
Prednost imajo tisti prosilci, ki niso prejeli subvencijo obrestne mere od sklada za razvoj ali druge državne institucije, imajo pa kredit pri banki pod enakimi pogoji kot jih zahteva sklad za razvoj.
3. člen
Za sredstva lahko zaprosijo naslednji prosilci:
– podjetnik posameznik;
– podjetje v zasebni in mešani lasti z do 50 zaposlenimi;
– občani, ki so pri pristojnem državnem opravnem organu vložili zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register, da izpolnjujejo pogoje za pridobitev uporabnega dovoljenja za opravljanje dejavnosti; izvajanje subvencioniranja se prične po predložitvi izdanega uporabnega dovoljenja;
– občani, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na kmetiji, iz katere si plačuje kmečko zavarovanje najmanj en član.
Pogoj za odobritev subvencije je, da je sedež firme in poslovni prostori na področju Občine Semič in da je kraj investicije na območju Občine Semič.
4. člen
Subvencije se prednostno odobrijo prosilcem, ki poleg pogojev, ki jih zahteva banka, v največji meri izpolnjujejo še naslednje kriterije:
– za enote malega gospodarstva:
– razširjajo obseg poslovanja in odpirajo nova delovna mesta v proizvodnih in storitvenih dejavnostih;
– ustanavnljajo nove proizvodne in storitvene zmogljivosti in ustvarjajo možnosti za nove zaposlitve;
– da je naložba usmerjena v doseganje višje kvalitete proizvodov in storitev ter zagotavlja ekološko neoporečen delovni proces;
– zagotavlja boljše oskrbe občanov;
– zagotavljajo neto izvozni učinek;
– za kmetijsko dejavnost:
– so kmetijski zavarovanci;
– so kmetje, ki že opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji, so nasledniki oziroma imajo naslednika;
– kmetje, ki imajo ožjega družinskega člana s kmetijsko oziroma gostinsko izobrazbo;
– ekonomska upravičenost investicije.
5. člen
Razpis za subvencioniranje realne obrestne mere za bančne kredite razpiše občinski svet in razpis objavi v sredstvih javnega obveščanja. Iz razpisa mora biti razvidna višina razpisanih subvencij, razpisni pogoji in ostala določila, ki izhajajo iz tega pravilnika.
6. člen
Prijava na razpis mora vsebovati:
– kratko predstavitev prosilca;
– poslovni načrt – opis razvojnega programa s pričakovanimi učinki;
– dokazilo o registraciji obrtnika, samostojnega podjetnika oziroma družbe; dokazilo o začetem postopku pridobivanja dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma registracije na sodišču oziroma za osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo potrdilo ZZZS, da so kmečki zavarovanci;
– overjeno fotokopijo ali original pogodbe o odobrenem namenskem kreditu za pospeševanje razvoja malega gospodarstva oziroma pospeševanja razvoja kmetijstva.
– mnenje posojilodajalca;
– ter drugo, kar se zahteva z javnim razpisom.
7. člen
Prošnjo za odobritev subvencije vložijo prosilci v tajništvu občine v roku, ki je določen v razpisu.
8. člen
Višina subvencioniranja obrestne mere se določi z vsakokratnim letnim razpisom v skladu s proračunskimi možnostmi.
9. člen
Vloge za subvencioniranja obrestne mere obravnava komisija za dodeljevanje sredstev, ki jo imenuje župan za mandatno dobo župana.
Komisija pripravi predlog o dodelitvi sredstev za župana.
Župan odloči o dodelitvi sredstev s sklepom, ki ga posreduje prosilcem najkasneje v 8 dneh.
10. člen
Posamezno komisijo za dodeljevanje sredstev, ki šteje po štiri člane, sestavljajo:
– za malo gospodarstvo:
– dva predstavnika Odbora za gospodarstvo in komunalne dejavnosti Občinskega sveta občine Semič;
– en predstavnik obrtne zbornice;
– en predstavnik občinske uprave, zadolžen za področje malega gospodarstva;
– za kmetijstvo:
– dva predstavnika Komisije za kmetijstvo občine Semič;
– en predstavnik kmetijske svetovalne službe;
– en predstavnik občinske uprave, zadolžen za področje kmetijstva.
11. člen
Župan je dolžan seznaniti občinski svet o višini dodeljenih subvencij za pretekli mesec, do dokončne razdelitve sredstev, predvidenih v proračunu občine za ta namen.
12. člen
Po odobritvi subvencije sklene vsak posameznik pogodbo z Občino Semič, v kateri so določene vse medsebojne pravice in odgovornosti pogodbenih strank. S strani Občine Semič pogodbo sklene župan.
13. člen
Namensko porabo sredstev iz posojilne pogodbe preverja Komisija za dodeljevanje sredstev, ki poda poročilo občinskim organom in nadzornemu odboru.
14. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 436-137-14/96
Semič, dne 28. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti