Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1826. Zakon o Kobilarni Lipica (ZKL)
1827. Zakon o šolski inšpekciji (ZSolI)

Odloki

1882. Odlok o dopolnitvah odloka o ustanovitvi in nalogah komisij in odborov Državnega zbora Republike Slovenije
1883. Odlok o razrešitvi predsednika in člana ter o izvolitvi predsednika in člana Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve
1884. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za mednarodne odnose in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov odbora
1885. Odlok o ponovni izvolitvi člana Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za finance in kreditno-monetarno politiko
1886. Odlok o ponovni izvolitvi člana Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko in pravosodje
1887. Odlok o ponovni izvolitvi člana Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za mednarodne odnose

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1828. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
1829. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
1830. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
1831. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
1832. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
1833. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
1834. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1835. Uredba o spremembi uredbe o začasni uporabi sporazuma med Slovenijo in državami EFTE in sporazuma o pristopu Republike Slovenije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA)
1888. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi blaga, za katerega se pri izvozu plačuje taksa v letu 1996
1889. Uredba o dajanju soglasij k cenam prevozov potnikov v mestnem potniškem prometu

Sklepi

1836. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Moderna galerija

MINISTRSTVA

1837. Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
1838. Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
1839. Pravilnik o publikaciji o osnovni šoli
1840. Pravilnik o pogojih in merilih ter postopku za sprejem študentov v študentske domove
1841. Pravilnik o znaku "Dobra igrača"
1842. Navodilo o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč
1843. Odločba o prepovedi prometa in uporabe strupenih substanc in iz njih izdelanih preparatov, ki se uporabljajo kot fitofarmacevtska sredstva
1844. Koeficient zvišanja najnižjih zavarovalnih vsot iz 12., 19. in 31. člena zakona o obveznem zavarovanju v prometu
1845. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1890. Socialni sporazum za leto 1996
1891. Separat o zaposlovanju

OBČINE

Beltinci

1846. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bratonci (Beltinci)

Bohinj

1847. Sklep o določitvi tarif (cen) po odloku o prometnem in obalnem režimu na območju Bohinjskega jezera za leto 1996 (Bohinj)
1848. Pravilnik o uradni izkaznici pooblaščenih delavcev Redarske službe Občine Bohinj
1849. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Bohinj
1850. Pravilnik o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Bohinj

Borovnica

1851. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 1995
1852. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 1996

Brežice

1853. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice dopolnjenega v letu 1995
1854. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskoureditvenih pogojih za območje Občine Brežice

Divača

1855. Odlok o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (Divača)

Gorišnica

1856. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorišnica za leto 1995
1857. Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto 1996

Kamnik

1858. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Motnik (Kamnik)
1859. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu, dne 12. 5. 1996 za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Motnik (Kamnik)
1860. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Sela (Kamnik)

Kočevje

1861. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 1996

Lenart

1862. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Lenart

Litija

1863. Sklep o razpisu naknadnih volitev v sveta Krajevne skupnosti Jablaniška dolina in Krajevne skupnosti Sava (Litija)

Moravske Toplice

1864. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Moravske Toplice

Novo mesto

1865. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Mirna Peč (Novo mesto)
1866. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 14. aprila 1996, za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Mirna Peč, za obdobje od 1. 6. 1996 do 31. 5. 2001

Ormož

1867. Razpis nadomestnih volitev za enega člana sveta KS Kog, ki obsega območje Gomile, Koga, Lačevesi, Jastrebcev, Vitana in Vodrancev (Ormož)

Osilnica

1868. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Osilnica

Postojna

1881. Poslovnik Občinskega sveta občine Postojna

Ravne-Prevalje

1869. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ravne-Prevalje)
1870. Pravilnik o financiranju področja zaščite in reševanja v Občini Ravne-Prevalje

Rogatec

1871. Program priprave zazidalnega načrta za območje C3 v Rogatcu

Slovenska Bistrica

1872. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Slovenska Bistrica)
1873. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice

1874. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 1995
1875. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Slovenske Konjice

Šentjur pri Celju

1876. Odredba o določitvi delovnega časa in uradnih ur v Upravni enoti Šentjur pri Celju

Vitanje

1877. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 1995
1878. Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 1996

Žalec

1879. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o taksah za obremenjevanje okolja z odpadki (Žalec)
1880. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju v Krajevni skupnosti Ponikva pri Žalcu

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Črni vrh, za naselji Idrijski Log in Zadlog (Idrija)
2. Popravek odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete vaških skupnosti na območju Občine Ig
3. Popravek sklepa o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Občine Ig
4. Popravek sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Tuhinj (Kamnik)
5. Popravek sklepa o uvedbi samoprispevka za Vaško skupnost Sveto (Komen)
6. Popravek odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti stavbnega zemljišča in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča v Občini Litija
7. Popravek razpisa naknadnih volitev za enega člana sveta KS Sv. Tomaž v 1. volilni enoti, ki obsega območje Gornji Ključarovec in dva člana sveta KS Kog, ki obsega območje Gomile, Koga, Lačevesi, Jastrebcev, Vitana in Vodrancev (Ormož)
8. Preklic sklepa in poročila o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Veliko Ubeljsko (Postojna)
9. Popravek sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bevke (Vrhnika)
10. Popravek sklepa o določitvi števila članov sveta Krajevne skupnosti Šmarje pri Jelšah in volilnih enot za volitve članov sveta krajevne skupnosti Šmarje pri Jelšah

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

26. Akt o nasledstvu Sporazumov nekdanje Jugoslavije s Švicarsko konfederacijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo (BCHNSNJ)
27. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi, znanosti in športu (BROIKZS)
28. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o veterinarskem sodelovanju (BHRVS)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti