Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996

Kazalo

1861. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 1996, stran 2403.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95 in 48/95) je Občinski svet občine Kočevje na seji dne 26. 4. 1996 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kočevje za leto 1996
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S proračunom Občine Kočevje za leto 1996 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Kočevje.
2. člen
Proračun Občine Kočevje je določen v skupni višini 1.209,189.734,33 SIT, od tega:
---------------------------------------------------------
           Bilanca prihodkov       Račun
              in odhodkov   financiranja
---------------------------------------------------------
Prihodki        1.120,189.734,33    89,000.000
Odhodki        1.208,389.734,33      800.000
Primanjkljaj       88,200.000,00
Presežek                    88,200.000
---------------------------------------------------------
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev, sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu financiranja, ki sta sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
V rezervni sklad Občine Kočevje se izloča 0,5% skupno doseženih tekočih proračunskih prihodkov.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Kočevje. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
5. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejena za posebne namene, ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna niso doseženi v predvideni višini.
O svoji odločitvi mora župan obvestiti Občinski svet občine Kočevje in predlagati ukrepe, oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
6. člen
Proračunski uporabniki morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna. Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne dotacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
7. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun, dokler ne bo sprejet ustrezen zakon.
8. člen
Oddelek za proračun in finance daje soglasje k pogodbam za financiranje investicijskih objektov, opreme, storitev in vzdrževalnih del, kjer so vrednosti večje od 2,000.000 SIT. To soglasje je potrebno zaradi usklajevanja tekoče likvidnosti proračuna.
9. člen
Uporabniki proračuna so dolžni predložiti finančne načrte za leto 1996, program investicij pa za celotno obdobje izvajanja investicij, najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka. Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno, in sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
Uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan ali oddelek za proračun in finance in nadzorni odbor.
10. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik uporabnika, oziroma druga pooblaščena oseba kot odredbodajalec. Poleg osebe iz prejšnjega odstavka, je za zakonito uporabo odgovoren tudi vodja računovodstva pri uporabniku.
11. člen
Župan Občine Kočevje je pooblaščen, da:
– odloča o prerazporeditvi sredstev med postavkami znotraj posameznega področja, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena,
– odloča o porabi sredstev tekoče proračunske rezerve v skladu z 8. členom zakona o financiranju občin,
– odloča o uporabi sredstev rezerv za namene iz 1. točke prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin,
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
12. člen
Oddelek za proračun in finance je po pooblastilu župana pristojen, da:
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti,
– odloča o uporabi sredstev rezerv za premoščanje likvidnostnih težav proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih in o nepravilnostih obvešča župana, ter mu predlaga ustrezne ukrepe.
13. člen
Občinski svet občine Kočevje odloča o dolgoročni zadolžitvi za namene infrastrukture na ravni Občine Kočevje največ v obsegu, ki ne presega 10% javne porabe v letu pred letom zadolževanja: odplačilo obresti in glavnice pa ne sme preseči 5% zagotovljene porabe.
Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz prvega odstavka tega člena sklepa župan Občine Kočevje.
14. člen
Namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev nadzoruje nadzorni odbor Občine Kočevje in o svojih ugotovitvah najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
II. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.
Št. 401-2/96-121
Kočevje, dne 16. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.
             BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI
--------------------------------------------------------------------------------
ZAP. VRSTA PRIHODKOV                         PLAN 1996
ŠT.
--------------------------------------------------------------------------------
1   2                                    3
--------------------------------------------------------------------------------

I. PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO PORABO (A + B + C)          775,500.000,00
 A. PRIHODKI, KI SE RAZPOREJAJO MED REP. IN OBČINO
 1. Dohodnina (30%)                        334,400.000,00
 B. PRIHODKI, KI PRIPADAJO OBČINI                 24,500.000,00
 2. Davek na dediščine in darila                  2,000.000,00
 3. Davek na dobitke od iger na srečo                1,300.000,00
 4. Davek na promet nepremičnin                  10,600.000,00
 5. Upravne takse                          1,500.000,00
 6. Posebna taksa za uporabo igr. avt. zunaj igralnic        9,100.000,00
 C. FINANČNA IZRAVNAVA                      416,600.000,00
 7. Nakazana v tekočem letu                    343,600.000,00
 8. Investicije v okviru fin. izravnave              73,000.000,00
II. PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE (D + E + F)             244,500.000,00
 D. DAVKI IN DRUGE DAJATVE                    115,000.000,00
 9. Davek od premoženja                       1,500.000,00
 10. Nadomestilo za uporabo stav. zemljišča            12,000.000,00
 11. Krajevne takse (turistična taksa)                500.000,00
 12. Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest            2,000.000,00
 13. Odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmet. zem.        800.000,00
 14. Odškodnine in nadom. za degred. in onesnaž. okolja        500.000,00
 15. Prihodki uprave                        25,700.000,00
 16. Prihodki določeni z drugimi akti                     -
 16.1. Prihodki od obresti                     10,000.000,00
 16.2. Požarna taksa                        4,500.000,00
 16.3. Odškodnina od izkopanih rudnin                1,000.000,00
 16.4. Drugi prihodki                       36,000.000,00
 16.5. Prispevek za urejanje stavbnega zemljišča          20,500.000,00
 E. PRIHODKI OD PREMOŽENJA                     65,000.000,00
 17. Najemnine za stanovanja                    12,000.000,00
 18. Najemnine za poslovne prostore                25,000.000,00
 19. Kupnine od prodanih stanovanj                 27,000.000,00
 20. Prihodek od dobička                      1,000.000,00
 F. PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJ               64,500.000,00
 21. Kanalizacije                         11,000.000,00
 22. Deponija odpadkov -
 23. Vodooskrba                          20,000.000,00
 24. Sofinanciranje izgradnje cest                 30,000.000,00
 25. Naravne nesreče                              -
 26. Drugi prihodki                         3,000.000,00
 27. Prispevki KS - občani                      500.000,00
III. PRENOS PRIHOD. IZ PRET. LETA (G + H + I)           100,189.734,33
 G. PRENOS PRIHODKOV IZ PRET. LETA - PRORAČUN           79,078.936,85
 28. Prenos presežkov iz preteklega leta              30,449.459,98
 29. Prenos presežkov iz preteklega leta - kupnine         48,629.476,87
 H. PRENOS PRIHODKOV IZ PRETEKLEGA LETA - ORGAN                -
 30. Prenos presežka iz preteklega leta -
I. PRENOS PRIHODKOV IZ PRET. LETA - DRUGI RČ. 21,110.797,48
 31. Prenos presežka iz preteklega leta -
 Prenos pres. iz pret. leta - sklad stav. zemljišč         21,110.797.48
--------------------------------------------------------------------------------
 VSI PRIHODKI SKUPAJ (I + II + III)               1.120,189.734,33
--------------------------------------------------------------------------------


ODHODKI
--------------------------------------------------------------------------------
1   2                                    3
--------------------------------------------------------------------------------

1. OBČINSKI ORGANI IN UO                     119,971.459,98
2. IZOBRAŽEVANJE                         270,053.000,00
3. OTROŠKO VARSTVO                        140,506.000,00
4. SOCIALNO VARSTVO                        32,370.000,00
5. ZDRAVSTVO                            19,656.000,00
6. KULTURA                             56,800.000,00
7. ŠPORT                              26,400.000,00
8. KMETIJSTVO                            1,100.000,00
9. TURIZEM                             10,500.000,00
10. MALO GOSPODARSTVO                        9,000.000,00
11. CESTNO GOSPODARSTVO                      137,000.000,00
12. KOMUNALNO GOSPODARSTVO                    107,215.000,00
13. SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ                    53,610.797,48
14. STANOVANJSKO GOSPODARST.                    87,629.476,87
15. POSLOVNI PROSTORI                       75,500.000,00
16. UREJANJE PROSTORA                        8,500.000,00
17. VARSTVO PRED NESREČAMI
 a) CZ                               3,400.000,00
 b) PV                               18,000.000,00
18. DRUGI ODHODKI                         23,478.000,00
19. PLAČILA OBRESTI                         1,000.000,00
20. OBLIKOVANJE REZERV
 a) RS                               4,000.000,00
 b) TR                               2,700.000,00
--------------------------------------------------------------------------------
ODHODKI SKUPAJ                         1.208,389.734,33
--------------------------------------------------------------------------------
III. PRESEŽEK
--------------------------------------------------------------------------------
IV. PRIMANJKLJAJ                          88,200.000,00
--------------------------------------------------------------------------------


                RAČUN FINANCIRANJA
--------------------------------------------------------------------------------
ZAP. NAMEN                              PLAN 1996
ŠT.
--------------------------------------------------------------------------------
1   2                                    3
--------------------------------------------------------------------------------

1. Zadolževanje proračuna                     89,000.000,00
2. Odplačilo kreditov                         800.000,00
3. Neto zadolževanje proračuna                   88,200.000,00
--------------------------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost