Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996

Kazalo

28. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o veterinarskem sodelovanju (BHRVS), stran 106.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE O VETERINARSKEM SODELOVANJU (BHRVS)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o veterinarskem sodelovanju (BHRVS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. maja 1996.
Št. 001-22-49/96
Ljubljana, dne 24. maja 1996
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE O VETERINARSKEM SODELOVANJU (BHRVS)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o veterinarskem sodelovanju, sklenjen 13. septembra 1995 v Zagrebu.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in hrvaškem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE O VETERINARSKEM SODELOVANJU
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Hrvaške (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se z željo, da bi pospešili promet z živalmi in proizvodi živalskega izvora in z namenom, da bi preprečili vnos kužnih bolezni živali in proizvodov živalskega izvora, škodljivih za zdravje, in da bi še naprej razvijali in učvrstili medsebojno sodelovanje v veterinarstvu, ki temelji na načelih enakosti, vzajemnega spoštovanja in skupne blaginje,
dogovorili o naslednjem:
1. člen
Uvoz in prevoz živali in proizvodov živalskega izvora (v nadaljnjem besedilu: pošiljka) se opravlja, če so izpolnjeni predpisani veterinarskosanitarni pogoji in če je predhodno pridobljeno dovoljenje pristojnega organa države uvoznice oziroma države, čez ozemlje katere se prevaža pošiljka.
Pristojna organa pogodbenic izmenjata kopiji veterinarskosanitarnih spričeval (certifikatov), ki morajo spremljati pošiljke v Republiko Slovenijo oziroma Republiko Hrvaško. Veterinarskosanitarna spričevala morajo biti natisnjena v slovenskem, hrvaškem in angleškem jeziku.
2. člen
Pristojna organa pogodbenic:
1. izmenjavata mesečne informacije o stanju kužnih bolezni živali, ki jih je treba v posamezni državi obvezno prijaviti z navedbo imen mest, oznako in nazivom epizootiološko-epidemiološkega območja;
2. se vzajemno na najhitrejši možni način obveščata o vsakem pojavu kužnih bolezni živali s seznama “A” Kodeksa Mednarodnega urada za epizootije (O.I.E.), ob pojavu slinavke in parkljevke pa navedeta tudi tip virusa in značilnosti bolezni.
3. člen
Pristojna organa pogodbenic se obvezujeta, da bosta sodelovala na področju veterinarstva, in to posebej pri:
1. izmenjavi predpisov o veterinarstvu in druge strokovne literature;
2. izmenjavi letnih informacij o izsledkih inšpekcijskega nadzora bioreziduumov v živilih živalskega izvora, in, če bo potrebno, drugih informacij;
3. pospeševanju sodelovanja znanstvenih ustanov pri proučevanju in raziskovanju bolezni živali in sistema veterinarskosanitarnega nadzora živil živalskega izvora ter diagnostičnih in analitičnih laboratorijev;
4. izmenjavi vzajemne pomoči pri proizvodnji in nabavi potrebnih sredstev za zatiranje bolezni in zdravljenje živali;
5. izmenjavi, če je potrebno, pasme povzročiteljev bolezni in diagnostičnih sredstev;
6. izmenjavi veterinarskih strokovnjakov, po potrebi tudi veterinarskih inšpektorjev, zaradi seznanjanja z organizacijo in delovanjem veterinarske službe, s stanjem izvoznih objektov ter stanjem zdravja živali.
4. člen
Če je na mejnem prehodu ali na namembnem kraju ugotovljeno, da pošiljka ne izpolnjuje pogojev, določenih v veterinarskosanitarnem spričevalu, pristojni organ ene pogodbenice o tem takoj obvesti pristojni organ druge pogodbenice.
5. člen
V primeru iz 4. člena tega sporazuma pristojna organa pogodbenic takoj po prejemu obvestila sporazumno ustanovita skupno komisijo, ki jo sestavljajo predstavniki pristojnih organov, katere naloga je ugotoviti izvor in razširjenost bolezni oziroma zdravstveno neoporečnost pošiljke in v skladu z obstoječimi predpisi pogodbenice, na ozemlju katere je ugotovljena oporečnost pošiljke, predlagati pristojnim organom pogodbenic izvedbo ustreznih ukrepov.
6. člen
Če se na ozemlju ene pogodbenice ugotovi kakšna od kužnih bolezni, ima pristojni organ druge pogodbenice pravico, da omeji ali prepove uvoz in prevoz živali, ki pripadajo vrstam, dovzetnim za to okužbo, z ozemlja, na katerem se je pojavila bolezen, dokler traja nevarnost. Omejitev in prepoved uvoza in prevoza se lahko razširita pod istimi pogoji tudi na druge pošiljke, s katerimi se lahko prenaša bolezen.
7. člen
Sporna vprašanja, nastala pri uporabi določb tega sporazuma, se rešujejo na ravni predstavnikov pristojnih organov pogodbenic.
Če se na ta način ne doseže dogovor, se sporna vprašanja rešujejo po diplomatski poti.
8. člen
V Republiki Sloveniji je pristojni organ Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
V Republiki Hrvaški je pristojni organ Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo.
9. člen
Ta sporazum začne veljati prvi dan prvega meseca, potem ko pogodbenici po diplomatski poti medsebojno izmenjata obvestili o izpolnitvi pogojev, ki so predvideni z nacionalno zakonodajo za njegovo uveljavitev.
Ta sporazum se sklepa za obdobje petih let, nato se samodejno podaljšuje za naslednje petletno obdobje in velja, dokler ga ena od pogodbenic po diplomatski poti ne odpove šest mesecev pred iztekom prvega ali kateregakoli naslednjega petletnega obdobja. V tem primeru sporazum preneha veljati šest mesecev po datumu prejema obvestila o odpovedi.
Sklenjeno v Zagrebu dne 13. 9. 1995 v dveh izvirnikih, vsak v slovenskem in hrvaškem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Za Vlado Republike
Slovenije
dr. Jože Osterc, l. r.
Za Vlado Republike
Hrvaške
Ivica Gaži, l. r.
S P O R A Z U M
IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O VETERINARSKOJ SURADNJI
Vlada Republike Slovenije i Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke), u želji da unaprijede promet životinja i proizvoda životinjskog podrijetla i s namjerom da zapriječe unošenje zaraznih bolesti životinja i po zdravlje štetnih proizvoda životinjskog podrijetla, kao i da dalje razvijaju i učvrste međusobnu suradnju u veterinarstvu utemeljenu na načelima jednakosti, uzajamnog štovanja i zajedničke dobrobiti,
dogovorile su se kako slijedi:
Članak 1.
Uvoz i provoz životinja i proizvoda životinjskog podrijetla (u daljnjem tekstu: pošiljka) obavlja se ako je udovoljeno propisanim veterinarsko-sanitarnim uvjetima i ako je prethodno pribavljeno odobrenje nadležnog tijela zemlje uvoznice odnosno zemlje preko čijeg se teritorija pošiljka provozi.
Nadležna tijela ugovornih stranaka razmjenjivati će kopije veterinarsko-sanitarnih svjedodžbi (certifikata) koje trebaju pratiti pošiljke u Republiku Sloveniju odnosno Republiku Hrvatsku. Veterinarsko-sanitarne svjedodžbe moraju biti otiskane na slovenskom, hrvatskom i engleskom jeziku.
Članak 2.
Nadležna tijela ugovornih stranaka će:
1. razmjenjivati mjesečne informacije o stanju zaraznih bolesti životinja koje u njihovim zemljama podliježu obvezatnom prijavljivanju, navodeći imena mjesta, oznaku i naziv epizootiološko-epidemiološkog područja;
2. uzajamno, na najbrži mogući način, izvješćivati jedna drugu o svakoj pojavi zaraznih bolesti životinja s “A” liste Kodeksa Međunarodnog ureda za epizootije (O.I.E.), a pri pojavi slinavke i šapa navesti i tip virusa i karakter bolesti.
Članak 3.
Nadležna tijela ugovornih stranaka obvezuju se surađivati u oblasti veterinarstva, i to osobito:
1. razmjenjivati propise iz veterinarstva i druge stručne publikacije;
2. razmjenjivati godišnje informacije o rezultatima inspekcijske kontrole biorezidua u namirnicama životinjskog podrijetla, a prema potrebi i druge informacije;
3. promicati suradnju znanstvenih institucija u proučavanju i istraživanju bolesti životinja i sustava veterinarsko-sanitarne kontrole namirnica životinjskog podrijetla te dijagnostičkih i analitičkih laboratorija;
4. pružati uzajamnu pomoć u proizvodnji i nabavi potrebitih sredstava za suzbijanje bolesti i liječenje životinja;
5. razmjenjivati, u slučaju potrebe, sojeve uzročnika bolesti i dijagnostička sredstva;
6. razmjenjivati veterinarske stručnjake, a prema potrebi i veterinarske inspektore, radi upoznavanja s organizacijom i djelovanjem veterinarske službe, stanjem izvoznih objekata te stanjem zdravlja životinja.
Članak 4.
Ako se na graničnom prijelazu ili u odredištu utvrdi da pošiljka ne udovoljava uvjetima iz veterinarsko-sanitarne svjedodžbe, nadležno tijelo jedne ugovorne stranke odmah će o tome izvjestiti nadležno tijelo druge ugovorne stranke.
Članak 5.
U slučaju iz članka 4. ovog Sporazuma, odmah nakon primitka izvješća, nadležna tijela ugovornih stranaka dogovorno će osnovati zajedničku komisiju od predstavnika nadležnih tijela, kojoj je zadaća utvrditi podrijetlo i proširenost bolesti odnosno zdravstvenu ispravnost pošiljke, i u skladu s postojećim propisima ugovorne stranke na čijem je teritoriju ustanovljena neispravnost pošiljke, predložiti nadležnim tijelima ugovornih stranaka provedbu odgovarajućih mjera.
Članak 6.
Ako se na teritoriju jedne ugovorne stranke utvrdi neka od zaraznih bolesti, nadležno tijelo druge ugovorne stranke ima pravo za trajanja opasnosti ograničiti ili zabraniti uvoz i provoz životinja koje pripadaju vrstama prijemčivim na tu zarazu, s teritorija na kojem se zaraza pojavila. Ograničenje i zabrana uvoza i provoza može se proširiti uz iste uvjete i na ostale pošiljke kojima se može prenositi bolest.
Članak 7.
Sporna pitanja nastala primjenom odredaba ovoga Sporazuma rješavat će se na razini predstavnika nadležnih tijela ugovornih stranaka.
Ako se na taj način ne postigne dogovor, sporna će se pitanja rješavati diplomatskim putem.
Članak 8.
Nadležno tijelo u Republici Sloveniji jest Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i prehranu.
Nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj jest Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva.
Članak 9.
Ovaj Sporazum stupa na snagu prvi dan prvog mjeseca nakon što obje stranke međusobno izmijene obavijesti diplomatskim putem o ispunjenju uvjeta koji su predviđeni nacionalnim zakonodavstvom za njegovo stupanje na snagu.
Ovaj Sporazum sklapa se za razdoblje od pet godina, a nakon toga prešutno se produljuje na naredno petogodišnje razdoblje te ostaje na snazi sve dok ga jedna od ugovornih stranaka ne otkaže diplomatskim putem šest mjeseci prije isteka prvog ili bilo kojeg slijedećeg petogodišnjeg razdoblja. U tom slučaju Sporazum prestaje važiti šest mjeseci nakon datuma primitka obavijesti o otkazu.
Sklopljeno u Zagrebu dana 13. rujna 1995, u dva izvornika, svaki na slovenskom i hrvatskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.
Za Vladu Republike
Slovenije
dr. Jože Osterc, v. r.
Za Vladu Republike
Hrvatske
Ivica Gaži, v. r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 510-01/95-4/1
Ljubljana, dne 16. maja 1996
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost