Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996

Kazalo

1855. Odlok o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (Divača), stran 2396.

Na podlagi 11. in 82. člena v zvezi z 99. členom stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91 in 21/94) zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92), pravilnika o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem (Uradni list RS, št. 17/92 in statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Divača na seji dne 28. 3. 1996 sprejel
O D L O K
o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo:
a) pogoji in merila za dodelitev socialnih stanovanj v najem;
b) točkovnik za oceno stanovanjskih razmer;
c) normativi in standardi za socialna stanovanja;
d) postopek za uveljavljanje pravice do pridobitve socialnega stanovanja v najem.
II. POGOJI IN MERILA ZA DODELITEV SOCIALNEGA STANOVANJA V NAJEM
2. člen
Do dodelitve socialnega stanovanja v najem je upravičen prosilec, pri katerem skupni prihodek na člana družine ne presega višine, ki jo določa zakon o socialnem varstvu.
3. člen
Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prosilec, da je upravičen do dodelitve socialnega stanovanja v najem so:
a) da so prosilec in njegovi ožji družinski člani državljani Republike Slovenije;
b) da ima stalno bivališče v Občini Divača in dejansko živi na naslovu stalnega bivališča;
c) da prosilec ali kdo izmed njgovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva ni najemnik oziroma lastnik stanovanja, oziroma je najemnik neprimernega stanovanja;
d) da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, za katere se rešuje stanovanjsko vprašanje niso bili imetniki stanovanjske pravice oziroma najemniki stanovanja, ki jim je bil omogočen odkup po pogojih stanovanjskega zakona in so le-tega odtujili;
e) da prosilec ni prejšnji imetnik stanovanjske pravice, ki je odkupil stanovanje skladno z določbami stanovanjskega zakona oziroma je pravico do odkupa stanovanja prenesel na ožje družinske člane;
f) da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva ni lastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja oziroma druge nepremičnine, katere vrednost presega 25% vrednosti primernega stanovanja. Za normative in standarde se upoštevajo kriteriji določeni v 9. členu tega odloka in cene m2 stanovanjske površine iz zadnjega razpisa Stanovanjskega sklada RS;
g) da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva ni lastnik premičnine, ki presega 25% vrednosti primernega stanovanja. Vrednost premičnine se ugotovi na podlagi ocenitve vrednosti sodnega cenilca ustrezne stroke.
4. člen
Merila, ki vplivajo na obseg in časovno prednost pri pridobitvi socialnega stanovanja v najem, se točkujejo in nanašajo na:
1. stanovanjske razmere,
2. število ožjih družinskih članov, ki z upravičencem stalno prebivajo,
3. socialne razmere,
4. zdravstveno stanje.
5. člen
Stanovanjske razmere, v katerih živijo prosilec in njegovi ožji družinski člani, se ocenjujejo glede na:
1. Stanovanjski status:                      točk
a) prosilec je brez stanovanja                   180
b) prosilec stanuje z družino pri starših              80
c) prosilec stanuje z družino pri starših ali sorodnikih v
  skupnem gospodinjstvu                      120
d) prosilec stanuje v samskem domu, službenih prostorih ali
  kot podnajemnik                         150
  Točkovanja se med seboj izključujejo.
2. Kakovost bivanja:
a) bivanje v kletnem vlažnem mračnem stanovanju           80
b) bivanje v neustreznem, vlažnem in mračnem stanovanju       80
  (kletno ali podstrešno stanovanje se točkuje samo v primeru, če 
  stanovanje ne izpolnjuje tehničnih standardov: pod nivojem 
  terena, 50% površin ima poševen strop – ni stojna višina)
3. Stanovanjsko površino:
a) do 4 m2 na družinskega člana                  120
b) od 5 m2 do 8 m2 na družinskega člana               80
c) od 9 m2 do 12 m2 na družinskega člana              60
d) od 13 m2 do 16 m2 na družinskega člana              20
4. Neprimernost stanovanja:
  Stanovanje brez posameznih delov, oziroma souporaba
  posameznih delov stanovanja;
a) stanovanje brez kuhinje                     40
b) stanovanje brez sanitarnih prostorov               40
c) stanovanje s souporabo kuhinje                  20
d) stanovanje s souporabo sanitarnih prostorov ali s
  sanitarnimi prostori izven stavbe                20
  Souporaba posameznih delov stanovanja se točkuje le v 
  primeru, ko uporabniki stanovanja niso med seboj v sorodu.
5. Funkcionalnost stanovanja:
a) stanovanje z arhitektonskimi ovirami (če gre za invalida, 
  ki je gibalno oviran)                      50
b) stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča v istem nivoju in 
  je brez vetrolova                        20
c) stanovanje z nestandardno visokimi ali nizkimi stropovi 
  (pod 2,3 m in nad 3,30 m)                    10
6. Upravičenec je že bil uvrščen na prednostno listo, po
  prejšnjem natečaju, pa mu stanovanje ni bilo dodeljeno      50
Prosilcem pod točko 1 se točkujejo dejanske razmere, v katerih živijo po kriterijih iz tega odloka.
6. člen
Število ožjih družinskih članov, ki živijo s prosilcem, se kot merilo za dodelitev socialnega stanovanja v najem upošteva tako, da se vrednoti:
a) družina v kateri roditelja nista starejša od 30 let       50
b) družina z enim ali dvema mladoletnima otrokoma          40
c) za vsakega naslednjega mladoletnega otroka            10
d) družina z ožjim družinskim članom starimnad 65 let        30
Med ožje družinske člane se štejejo zakonec prosilca ali oseba s katero živi prosilec v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti (izvenzakonski zvezi), njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki sta jih po zakonu dolžna preživljati.
7. člen
Pri ocenjevanju socialnih razmer prosilca za dodelitev socialnega stanovanja v najem se vrednoti:
Doba stalnega bivanja v Občini Divača (upošteva se čas stalnega bivanja v občini do dneva objave razpisa):
  Doba stalnega bivanja v Občini Divača (upošteva se 
  čas stalnega bivanja v občini do dneva objave razpisa):    točk
a) prvih 18 let                          150
b) za vsako nadaljnje leto bivanja                  2
c) ločeno življenje roditeljev in mladoletnih otrok 
  zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, 
  oskrba v tuji družini, zavodu)                  60
d) status roditelja, ki živi sam z mladoletnim otrokom 
  in tudi skrbi za njegovo vzgojo in varstvo            40
e) status prosilca z družinskim članom, za katerega je po
  predpisih o zaposlovanju ocenjeno, da je nezaposljiv 
  oziroma da zanj zaposlitev ni mogoča, kar dokazuje z 
  izvedeniškim mnenjem prisotojne komisije ali potrdilom 
  Republiškega zavoda za zaposlovanje               30
8. člen
Pri dodelitvi socialnih stanovanj v najem se upoštevajo še naslednja merila za:
Za družino, ki živi z ožjim družinskim članom         točk
a) z zmerno duševno motnjo                     20
b) s težjo duševno motnjo                      40
c) s težko duševno motnjo                      60
  Za družino, ki živi z ožjim družinskim članom, ki je
a) invalid III. kategorije                     20
b) invalid II. kategorije                      40
c) invalid I. kategorije                      60
d) ko gre za kombinirano telesno in duševno motnjo še        20
Duševna in telesna motnja je ugotovljena z izvidom in mnenjem pristojne komisije.
III. NORMATIVI IN STANDARDI ZA SOCIALNA STANOVANJA
9. člen
Pri dodeljevanju stanovanja se upošteva standarde, ki ne presegajo naslednjih površinskih normativov:
-------------------------------------------------------------------------
Število     Stanovanjska
družinskih   površina do   Struktura stanovanj
članov
-------------------------------------------------------------------------
1        22 m2      soba ali garsonjera
2        35 m2      garsonjera ali enosobno stanovanje
3        48 m2      eno in pol sobno ali dvosobno stanovanje
4        56 m2      dvosobno ali dvosobno s kabinetom
5        65 m2      trisobno ali dvosobno in dva kabineta
-------------------------------------------------------------------------
Za vsakega naslednjega ožjega družinskega člana se stanovanjska površina lahko poveča največ za 10 m2.
10. člen
Če se upravičencu dodeli nefunkcionalno starejše stanovanje, ki je bilo zgrajeno in adaptirano pred letom 1960 je možen tudi odstop navzgor od površinskih normativov določenih v 9. členu tega odloka.
11. člen
Če je stanovanje namenjeno invalidu oziroma družini z invalidnim članom, ki mu je otežkočeno oziroma preprečeno normalno gibanje, je potrebno ob dodelitvi socialnega stanovanja v najem v okviru možnosti upoštevati potrebo po odpravi arhitektonskih ovir v stanovanju oziroma pri dostopu ali izstopu iz stavbe, kot tudi zadostne površine za gibanje z invalidskim vozičkom.
IV. OBLIKOVANJE LISTE ZA DODELITEV SOCIALNIH STANOVANJ V NAJEM
12. člen
Župan na podlagi letnega občinskega stanovanjskega programa sprejme sklep o objavi razpisa za dodelitev socialnih stanovanj v najem.
Razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja.
13. člen
Razpis mora določati:
1. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do dodelitve socialnega stanovanja v najem;
2. podatke, ki jih morajo udeleženci navesti v vlogi;
3. dokumentacijo, ki jo morajo udeleženci razpisa priložiti k vlogi;
4. predvideno število socialnih stanovanj v občini in predvideni datum razpoložljivosti le-teh;
5. rok prijave.
14. člen
Vlogi za pridobitev socialnega stanovanja v najem morajo udeleženci razpisa priložiti naslednje listine:
1. potrdilo o državljanstvu RS;
2. potrdilo o stalnem bivališču in številu družinskih članov;
3. podatke o denarnih prejemkih, ter izjavo o premoženjskem stanju skladno s predpisi s področja socialnega varstva;
4. najemno oziroma podnajemno pogodbo, če je najemnik neprimernega stanovanja;
5. drugo z razpisom zahtevano dokumentacijo, s katero se izkazuje gmotne oziroma socialno zdravstvene razmere (potrdilo RUJP o nepremičninah, za nosilce samostojne pridobitne dejavnosti pa potrdilo o dobičku BON 1,2).
V dohodek se štejejo dediščine, darila ter vsi dohodki, in prejemki prosilca in njegovih ožjih družinskih članov za katere se rešuje stanovanjski problem, ki so vir dohodnine, kakor tudi osebni prejemki, ki niso obdavčljivi, razen:
1. dodatka za pomoč in postrežbo;
2. prejemkov za oskrbo v tuji rejniški družini;
3. otroškega dodatka in družbenih pomoči otrokom;
4. štipendije;
5. dohodkov od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo po prvem odstavku 16. člena zakona o socialnem varstvu in jih pridobijo zunaj kriterijev redne zaposlitve.
V dohodek se štejejo vsi dohodki pridobljeni v zadnjih treh mesecih pred datumom vložitve vloge za dodelitev socialnega stanovanja v najem.
Dediščine in darila ter drugi enkratni prejemki (odškodnine, odpravnine, nagrade in podobno) se v primeru, da so izplačani v času razpisa, štejejo v dohodek tako, da se za vsak prejemek upošteva sorazmerni delež.
Pri ugotavljanju dohodka se odštejejo izplačane preživnine v višini izvršljivega pravnega naslova.
Pri ugotavljanju dohodka na družinskega člana se ne upoštevajo družinski člani, ki so v institucionalnem varstvu in so v celoti oproščeni plačila storitev.
15. člen
Po preteku razpisnega roka občinska uprava preuči utemeljenost vlog ter razvrsti vloge po kategorijah upravičencev. Pri tem sodeluje s pristojnim CSD, invalidskimi organizacijami in društvi, zdravstvenimi zavodi, zavodom za zaposlovanje, po svoji presoji pa opravi vse druge pomembne poizvedbe pri pristojnih organih in organizacijah (stalno prebivališče prosilca ipd.).
Občinska uprava, ki sprejme nepopolno vlogo, je dolžna udeleženca razpisa pisno opozoriti, da vlogo v roku 8 dni dopolni in ga poučiti o razlogih, zaradi katerih se vloga mora dopolniti. Udeleženci razpisa so dolžni nepopolne vloge dopolniti v roku 8 dni po prejemu obvestila, kolikor jih udeleženec razpisa v danem roku ne dopolne, se vloga zavrže.
16. člen
Občinski svet imenuje 3-člansko komisijo za ogled stanovanjskih razmer in proučitev drugih okoliščin, pomembnih za razvrstitev udeleženca razpisa na listo za dodelitev socialnih stanovanj v najem.
Komisijo sestavljajo:
1. član, ki ga imenuje občinski svet in je obenem predsednik komisije;
2. dva člana, ki ju imenuje občinski svet na predlog CSD.
17. člen
Komisija po ogledu stanovanjskih razmer in ostalih okoliščin pri udeležencu razpisa, izpolni točkovalni zapisnik po kriterijih, ki jih določa ta odlok.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, en izvod zapisnika pa se po opravljenem ogledu vroči udeležencu razpisa.
V. OBJAVA LISTE ZA DODELITEV SOCIALNIH STANOVANJ
18. člen
Tajnik občinske uprave na podlagi točkovalnih zapisnikov v roku 60 dni po poteku roka prijave na razpis sestavi listo za dodelitev socialnih stanovanj v najem. Listo pošlje v obravnavo odboru za komunalno infrastrukturo, prostorsko planiranje in stanovanjske zadeve in svetu občine, ki lahko v 15 dneh na listo dasta svoje pripombe. Pripombe mora tajnik uvrstiti na listo (če ne nasprotujejo določbam zakonov, ali aktov občine), nakar jo objavi v sredstvih javnega obveščanja in na oglasni deski občine.
19. člen
Zoper uvrstitev na prednostno listo (katerega koli udeleženca razpisa) ima udeleženec razpisa možnost ugovora pri županu občine najkasneje v roku 15 dni po objavi liste za dodelitev socialnih stanovanj v najem. Župan mora o ugovoru odločiti v roku 15 dni. Odločitev župana je dokončna.
20. člen
Vloge udeležencev, ki niso izpolnjevali razpisnih pogojev se zavrnejo, vloge, ki so vložene po poteku roka pa se zavržejo.
21. člen
Pravnomočna lista velja eno leto, oziroma do novega razpisa. V času njene veljavnosti se lista ne more spreminjati (razen iz pogojev določenih v tretjem odstavku tega člena).
Na vsak nov razpis morajo prosilci, ki pri prejšnjem razpisu niso dobili stanovanja, vložiti novo vlogo z vso zahtevano dokumentacijo.
Kolikor se stanovanjske razmere prosilca, ki je že uvrščen na pravnomočno listo, občutno poslabšajo, se lahko lista spremeni po postopku, kot je bila sprejeta. Za spremembo se uporablja postopek določen v 17., 18., 19. členu tega odloka.
VI. DODELJEVANJE SOCIALNEGA STANOVANJA V NAJEM
22. člen
Sklep o dodelitvi socialnega stanovanja v najem izda župan na podlagi sklepa občinskega sveta in na podlagi predhodnega mnenja odbora za komunalno infrastrukturo, prostorsko planiranje in stanovanjske zadeve. Kolikor občinski svet smatra, da je odločitev odbora nepravilna, vrne vlogo odboru v ponovno preučitev. Kolikor odbor vztraja pri svoji odločitvi, svet sam sprejme dokončen sklep o dodelitvi stanovanja.
Pred izdajo sklepa o dodelitvi socialnega stanovanja v najem občinska uprava preveri, če upravičenec razpisa še izpolnjuje merila in pogoje za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem.
Tajnik občine je dolžan z bodočim najemnikom skleniti najemno pogodbo, pri sestavi le-te pa mora upoštevati določbe 23. člena tega odloka in zakonske normative.
23. člen
Pravica do uporabe socialnega stanovanja v najem je časovno vezana na izpolnjevanje meril za upravičenost do dodelitve stanovanja v najem, ki zadevajo premoženjsko stanje upravičenca, kar se posebej opredeli tudi v najemni pogodbi.
Kolikor se premoženjske razmere upravičenca tako spremenijo, da ne izpolnjuje več predpisanih pogojev, ki so potrebni za pridobitev socialnega stanovanja, se najemna pogodba lahko odpove, in sicer v roku, ki ne sme biti krajši od 90 dni. Prav tako se ravna ob spremembi ostalih pogojev, ki veljajo kot pogoj za pridobitev socialnega stanovanja v najem.
Občinska uprava je dolžna preverjati upravičenost do najema socialnega stanovanja dvakrat letno na enak način, kot je to določeno za dodelitev socialnega stanovanja v najem.
Občinska uprava mora preverjati najmanj dvakrat letno, ali najemnik uporablja stanovanje v skladu s tem odlokom in določbami stanovanjskega zakona.
Občina odpove najemno pogodbo, če najemnik socialnega stanovanja izgubi status socialnega upravičenca in če mu občina na svojem območju zagotovi najem primernega stanovanja.
Če najemnik socialnega stanovanja izgubi status socialnega upravičenca, do odpovedi najemne pogodbe plačuje najemnino kot za profitno stanovanje.
24. člen
Socialna stanovanja se smejo tudi po izpraznitvi dodeliti v najem le upravičencem do pridobitve socialnega stanovanja, razen v primeru, ko v občini ni potreb po socialnih stanovanjih.
VII. IZJEMNA DODELITEV SOCIALNEGA STANOVANJA
25. člen
V primeru izredno nujnega reševanja stanovanjskega problema lahko občinski svet ali župan (če se svet takrat ne sestane) dodeli socialno stanovanje mimo veljavne socialne liste.
Za izredno nujno reševanje socialnega problema se šteje:
– elementarne in druge nesreče, ki imajo za posledico neuporabnost dosedanjega stanovanja;
– postpenalna pomoč;
– brezdomstvo, ko je občan ostal brez stanovanja ne po svoji krivdi.
26. člen
Upravičenost za izjemno dodelitev socialnega stanovanja v najem dokazuje prosilec s potrdili in mnenji pristojnih organov ali na podlagi splošno znanih dejstev.
27. člen
V primeru, da udeleženec razpisa, ki je uvrščen na veljavno listo ali se rešuje z izjemno dodelitvijo socialnega stanovanja, odkloni ponujeno socialno stanovanje, ki ustreza normativom iz 9. člena tega odloka v najem, izda župan sklep, s katerim se ga izključi iz veljavne liste ali iz nadaljnjega reševanja stanovanjskega problema.
VIII. ZAMENJAVA STANOVANJ
28. člen
Zamenjava stanovanj je praviloma vezana na zamenjavo socialnih stanovanj, lahko pa se odobri tudi zamenjava z drugimi najemnimi stanovanji, pri katerih je lastnik podjetje, ustanova, druga pravna oseba ali posameznik, če je to v interesu občine, zaradi ustreznega reševanja prosilcev - upravičencev iz prednostne liste ali drugih občanov, ki v stanovanjih že stanujejo.
Soglasje k zamenjavi stanovanj izdaja občinski svet na podlagi mnenja odbora za komunalno infrastrukturo, prostorsko planiranje in stanovanjske zadeve in na podlagi predhodnega sporazuma najemnikov o zamenjavi stanovanja in soglasja lastnika.
Dejanska zamenjava in podpis najemnih pogodb mora biti opravljena najkasneje v 60 dneh po izdaji soglasja lastnikov.
IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
29. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati vsi pravilniki o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem Občine Divača.
Za stanovanja, dodeljena v skladu s prejšnjim pravilnikom veljajo določbe najemne pogodbe.
Divača, dne 28. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.

AAA Zlata odličnost