Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996

Kazalo

1865. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Mirna Peč (Novo mesto), stran 2408.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/95) ter 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Mirna Peč ter izidom referenduma z dne 14. 4. 1996 objavljamo
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Mirna Peč
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Mirna Peč se po odločitvi krajanov na referendumu dne 14. aprila 1996 uvede krajevni samoprispevek.
2. člen
Sredstva, zbrana s krajevnim samoprispevkom, se bodo uporabljala za izvajanje naslednjega programa:
– izgradnja in ureditev vodovodov,
– izgradnja mrliške vežice in ureditev obstoječih pokopališč,
– asfaltiranje in ureditev krajevnih cest,
– dograditev kanalizacijskih sistemov,
– dograditev otroškega vrtca.
3. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani s stalnim prebivališčem v KS Mirna Peč, in sicer v naslednji višini v denarju:
– 2% delavci od mesečnega neto OD oziroma nadomestila OD ter izplačil po pogodbah o delu, nagrad,
– 2% krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost od neto OD,
– 2% upokojenci od mesečnih pokojnin,
– 2% krajani iz kmetijske dejavnosti, od katastrskega dohodka,
– 2% krajani od posameznega dohodka od avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav,
– 300 DEM v tolarski protivrednosti letno krajani, zaposleni v tujini,
– 500 DEM v tolarski protivrednosti letno obrtniki in podjetniki, ki v krajevni skupnosti opravljajo svojo dejavnost pa tu nimajo stalnega prebivališča.
4. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih pravic, od invalidnin in drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih ter civilnih invalidih vojne, pokojnin z varstvenim dodatkom, od štipendij dijakov in študentov ter nagrad, ki jih dijaki in študentje prejemajo na proizvodnem delu oziroma delovni praksi. Plačila krajevnega samoprispevka so opravičeni krajani, ki prejemajo plačo iz delovnega razmerja, pa ta ne presega ene polovice povprečne plače v gospodarstvu Slovenije za preteklo leto, ter upokojenci, katerih pokojnine ne presegajo zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo za tekoče leto.
5. člen
Samoprispevek je uveden za obdobje pet let, in sicer od 1. 6. 1996 do 31. 5. 2001.
6. člen
Zbrana sredstva samoprispevka so strogo namenska in se bodo zbirala na posebnem računu: KS Mirna Peč, št. ŽR: 52100-842-085-82079.
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja svet Krajevne skupnosti Mirna Peč. O zbranih in porabljenih sredstvih poroča na zborih krajanov enkrat letno.
7. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka pri izplačevalcih izvajajo računovodsko-finančne službe v podjetjih ZPIZ Republike Slovenije ter Ministrstvo za finance, Republiška uprava za javne prihodke.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu je potrebno krajevni skupnosti dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
8. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov in prispevkov občanov.
9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje – izpostava Novo mesto.
10. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino.
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Mirna Peč, dne 27. maja 1996.
Predsednik
sveta KS Mirna Peč
Franc Ambrožič l. r.

AAA Zlata odličnost