Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996

Kazalo

1843. Odločba o prepovedi prometa in uporabe strupenih substanc in iz njih izdelanih preparatov, ki se uporabljajo kot fitofarmacevtska sredstva, stran 2384.

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 4. člena zakona o prometu s strupi (Uradni list SFRJ, št.13/91) in 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/90-I) izdaja minister za zdravstvo
O D L O Č B O
o prepovedi prometa in uporabe strupenih substanc in iz njih izdelanih preparatov, ki se uporabljajo kot fitofarmacevtska sredstva
1
Poleg strupenih substanc in iz njih izdelanih preparatov, katerih promet in uporaba sta prepovedana po 1. in 2. točki prvega odstavka 4. člena zakona o prometu s strupi, se prepoveduje promet in uporaba naslednjih strupenih substanc in iz njih izdelanih preparatov, ki se uporabljajo kot fitofarmacevtska sredstva:
A) ŽIVOSREBROVE SPOJINE
1. Alkil živosrebrove spojine;
2. Alkoksialkil in aril živosrebrove spojine;
3. Druge anorganske živosrebrove spojine;
4. Živosrebrov klorid (kalomel);
5. Živosrebrov oksid.
B) OBSTOJNE ORGANOKLOROVE SPOJINE
1. DDT;
2. Endrin;
3. Kamfeklor (toksafen);
C) DRUGE SPOJINE
1. Atrazin;
2. Binapakril;
3. Bromacil;
4. Cianazin;
5. 1,2 – dibromoetan;
6. 1,2 – dikloroetan;
7. 1,3 – dikloropropen;
8. Dikofol, ki vsebuje manj kot 78% p,p – dikofola ali več kot 1g/kg DDT oziroma sorodnih spojin kot DDT;
9. Dinozeb, njegove soli in acetat;
10. Dinitroortokrezol (DNOC);
11. Etilen oksid;
12. Fluoroocetna kislina in soli;
13. Formaldehid;
14. Heksazinon;
15. Izobenzan;
16. Kadmijeve spojine;
17. Kaptafol;
18. Klordekon (kepon);
19. Klorpikrin;
20. Kromove spojine;
21. Lindan;
22. Malein hidrazid in njegove soli, razen njegovih holinovih, kalijevih in natrijevih soli oziroma holinove, kalijeve in natrijeve soli malein hidrazida, ki vsebujejo več kot 1 mg/kg prostega hidrazina, izraženo na podlagi kislinskega ekvivalenta;
23. Metilbromid;
24. Nitrofen;
25. Ogljikov žveplec;
26. Parakvat;
27. Pentaklorofenol;
28. Propaklor;
29. 2,4,5 – T;
30. 2,4,5 – TP;
31. Talijeve spojine;
32. Tetraklorogljik;
33. Tiabendazol;
34. Trikloroacetat;
35. 1,1,1 – trikloroetan (metilkloroform);
36. Triklorometan (kloroform);
37. 2,4,5 – triklorofenol;
2
Ne glede na določbo prejšnje točke, lahko minister za zdravstvo na predlog komisije za strupe izda dovoljenje za promet in uporabo tistih strupenih substanc in iz njih izdelanih preparatov, ki zaradi narave njihovega pridobivanja ali izdelovanja kot nečistoče neizogibno vsebujejo zanemarljivo majhne količine snovi iz prejšnje točke in je mogoče upravičeno domnevati, da ne ogrožajo življenja ali zdravja ljudi in živali in da ne delujejo škodljivo na življenjsko okolje.
3
Prepoved prometa in uporabe substanc iz 1. točke te odločbe ne velja za strupene substance in iz njih izdelane preparate, ki se uporabljajo v laboratorijske in znanstveno raziskovalne namene.
Prepoved uvoza oziroma uporabe ne velja za točno določene količine čistega atrazina in pripravke, ki vsebujejo atrazin, ki se na podlagi odločbe ministra za zdravstvo uvozijo za dodelavo in se v celoti izvozijo.
4
Ne glede na določbe 1. točke te odločbe veljajo za promet in uporabo atrazina in preparatov, ki vsebujejo atrazin naslednje omejitve:
a) prepoved uvoza čistega atrazina začne veljati z 31. 12. 1996,
b) prepoved uvoza fitofarmacevtskih sredstev, ki izmed aktivnih snovi vsebujejo samo strupeno substanco atrazin (monokomponentni pripravki) in dajanje novih količin monokomponentnih pripravkov na podlagi atrazina v promet na območju Republike Slovenije, začne veljati z dnem uveljavitve te odločbe,
c) prepoved skladiščenja, prodaje in uporabe monokomponentnih pripravkov na podlagi atrazina začne veljati eno leto po uveljavitvi te odločbe.
d) prepoved prometa in uporabe večkomponentnih pripravkov, ki vsebujejo tudi atrazin, začne veljati eno leto po uveljavitvi te odločbe.
5
Z dnem uveljavitve te odločbe preneha veljati odločba o prepovedi prometa in uporabe strupa parakvat (Uradni list RS, št. 37/95).
6
Ta odločba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 517-1/96
Ljubljana, dne 22. maja 1996.
dr. Božidar Voljč l. r.
Minister za zdravstvo

AAA Zlata odličnost