Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996

Kazalo

1872. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Slovenska Bistrica), stran 2418.

Na podlagi 58. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89), ter 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 13. redni seji dne 7. 5. 1996 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok opredeljuje območja na katerih se v Občini Slovenska Bistrica plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo), merila na podlagi katerih se določa višina nadomestila neposrednim uporabnikom stavbnih zemljišč, ter merila za popolno in delno oprostitev plačila nadomestila.
2. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje za zazidano in nezazidano stavbno zemljišče po merilih, ki jih določa zakon.
Kot nezazidano stavbno zemljišče se šteje tudi zemljišče, ki presega površino funkcionalnega zemljišča pri obstoječih stavbah, oziroma površino, ki je potrebna za njihovo normalno rabo in jo je po prostorskem načrtu možno uporabiti za drug namen.
Za nezazidana stavbna zemljišča iz prvega in drugega odstavka tega člena se upošteva enaka vrednost točke za m2, kot pri zazidanem stavbnem zemljišču.
3. člen
Nadomestilo je finančni vir sklada stavbnih zemljišč in se uporablja za opremljanje novih in obstoječih stavbnih zemljišč v skladu z letnimi programi sklada.
Ob nadomestilu se lahko združujejo tudi namenska sredstva za izvajanje sprejetih programov izgradnje infrastrukturnih objektov in naprav, ter sredstva za vzdrževanje komunalnih objektov in naprav.
II. OBMOČJA NA KATERIH SE PLAČUJE NADOMESTILO
4. člen
Območja na katerih se plačuje nadomestilo so določena po kriterijih, ki upoštevajo lokacijske in druge prednosti posameznih stavbnih zemljišč in sicer:
– gostoto javnih funkcij in poslovnih dejavnosti
– dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi
– splošno opremljenost z infrastrukturo
– ustrezno namensko rabo po prostorskem dokumentu.
Območja iz prvega odstavka se razvrstijo v 4 kakovostne skupine območij:
-------------------------------------------------------------------------------
Kakovostno   Naselja (zaselki, ulice)
območje
-------------------------------------------------------------------------------
I. OBMOČJE   – center mesta Slovenska Bistrica (Titova cesta, Trg Alfonza 
        Šarha, Čopova ulica, Ozka ulica, Kolodvorska ulica, Grajska 
        ulica, Partizanska ulica do št. 37, Žolgarjeva ulica, 
        Vošnjakova ulica, Trg svobode)
        – del naselja Pragersko: Ptujska cesta od št. 15 do št. 35, 
        Kolodvorska ulica od št. 1 do št. 19
        – del naselja Oplotnica: Partizanska cesta od št. 34 do št. 
        70, Ulica Pohorskega bataljona od št. 1 do št. 7
        – del naselja Poljčane: Bistriška cesta od št. 4 do št. 93, 
        Dravinjska cesta od št. 1 do št. 64.
II. OBMOČJE   – ostali deli naselij Slovenska Bistrica, Pragersko, Poljčane 
        in Oplotnica, ter naselja Zgornja Polskava, Zgornje Poljčane, 
        Spodnje Poljčane in Zgornja Bistrica.
III. OBMOČJE  Areh, Cigonca, Čadram, Čadramska vas, Črešnjevec, Devina, 
        Dobriška vas, Dobrova, Farovec, Gabernik, Gaj, Gladomes, 
        Globoko, Kebelj, Klopce, Kostanjevec, Kovača vas, Krasna, 
        Križni vrh, Laporje, Leskovec, Levič, Lokanja vas, Lušečka 
        vas, Makole, Malahorna, Markečica, Modrič, Mostečno, Pečke, 
        Pobrež, Pokoše, Preloge, Prihova, Rogla (Pesek), Sele pri 
        Polskavi, Spodnja Brežnica, Spodnja Ložnica, Spodnja Nova vas, 
        Spodnja Polskava, Stari Log, Straža, Studenice, Šentovec, 
        Šmartno na Pohorju, Štatenberg (turistično območje), Trnovec, 
        Ugovec, Veliko Tinje, Videž, Visole, Vrhloga, Vrhole pri 
        Slovenskih Konjicah, Zgornja Bistrica, Zgornja Brežnica, 
        Zgornja Ložnica, Žabljek.
IV. OBMOČJE   Bojtina, Božje, Brezje, Brezje pri Poljčanah, Brezje pri 
        Slovenski Bistrici, Bukovec, Cezlak, Dežno pri Makolah, Dolgi 
        vrh, Drumlažno, Fošt, Frajhajm, Gorica, Hošnica, Hrastovec, 
        Jelovec, Ješovec, Jurišna vas, Kalše, Koritno, Korplje, Kot, 
        Kovaški vrh, Kočno ob Ložnici, Kočno pri Polskavi, Križeča 
        vas, Lačna Gora, Ljubično, Lovnik, Ložnica, Lukanja, Malo 
        Tinje, Modraže, Nadgrad, Novake, Ogljenšak, Okoška Gora, 
        Ošelj, Planina pod Šumnikom, Podboč, Podgrad, Prepuž, Pretrež, 
        Raskovec, Razgor, Rep, Ritoznoj, Savinsko, Sevec, Smrečno, 
        Spodnje Prebukovje, Stanovsko, Stari Grad, Stopno, Stranske 
        Makole, Strug, Štatenberg (razen turističnega območja), 
        Tinjska Gora, Turiška vas na Pohorju, Urh, Varož, Vinarje, 
        Vrhole pri Laporju, Zgornja Nova vas, Zgornje Grušovje, 
        Zgornje Prebukovje, Zlogona Gora, Zlogona vas.
-------------------------------------------------------------------------------
5. člen
Območja iz prejšnjega člena tega odloka, na katerih je obvezno plačilo nadomestila, so opredeljena na preglednem katastrskem načrtu - PKN v merilu 1:5000, ki je sestavni del tega odloka in je na vpogled pri občinskem upravnem organu za urejanje prostora in pri Geodetski upravi.
III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE
NADOMESTILA
6. člen
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami, ter dejanska možnost priključitve na te objekte in naprave,
2. lega in namembnost stavbnega zemljišča,
3. smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča,
4. izjemne ugodnosti za pridobivanje dohodka v gospodarskih dejavnostih.
7. člen
Po namembnosti oziroma namenu uporabe se stavbna zemljišča v I., II., III., in IV. kakovostnem območju razvrstijo v naslednje skupine:
– skupina A: za gospodarske namene; industrijska proizvodnja, energetika, obrtna proizvodnja, finančno posredništvo, poslovanje z nepremičninami,
– skupina B: za poslovne dejavnosti; obrtne storitve, servisne dejavnosti, kmetijstvo, transport, turizem, trgovina, gostinstvo,
– skupina C: za družbene dejavnosti; javna uprava, izobraževanje, znanstveno-raziskovalna dejavnost, kultura, umetnost, šolstvo, politične stranke, zdravstvo, socialno varstvo,
– skupina D: stanovanja, stanovanjske hiše, domovi za ostarele, samski in dijaški domovi, počitniški objekti družbenega standarda.
8. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi napravami individualne in skupne rabe in dejanske možnosti priključka na te naprave se ovrednoti z naslednjimi točkami:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                     Namembnost stavbnega zemljišča / točke
Komunalna opremljenost                      skupina A   skupina B   skupina C   skupina D
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Opremljenost s cestami
a) zasilni cestni dovoz, orientacijska svetila              20      15      10       5 
b) makadamska utrditev cest., posamez. svetila              25      20      15       8 
c) protiprašna utrditev cest., JR na drogovih              40      30      20      10   
d) asfaltna utrditev cestišča z robniki
  in z vsaj enim hodnikom za pešce,
  JR v kabelski izvedbi, kandelabri                   45      40      25      15  
e) sodobno oprem. cestišče z robniki,
  z dvostr. hodnik. za pešce, zelenimi ločenimi
  pasovi oziroma drevoredi, JR v kabelski izvedbi
  in kandelabri                             50      45      30      15 
2. Opremljenost s parkirišči
a) možno parkiranje ob vozišču                      25      20      15      10 
b) posebej urejena parkirišča (neplačljiva)               50      45      30      15 
3. Opremljenost z zelenimi
  in rekreacijskimi površinami
a) urejene zelenice z nasadi in grmičevjem                25      20      15      10
b) urejene zelenice z nasadi in urejenimi
  športno-rekreac. objekti v nep. bliž. (do 200 m)           40      30      30      10 
4. Opremljenost s kanalizacijo                      50      45      30      15
5. Opremljenost z vodovodom                       45      40      25      15 
6. Opremljenost s plinom  
a) za kuhanje                              30      25      15      10 
b) za kuhanje in ogrevanje                        50      40      30      20 
7. Opremljenost s toplovodom (vročevodom)                60      50      35      30
8. Opremljenost z elektriko                       40      30      20      10 
9. Opremljenost s ptt                          40      30      20      10 
10.Opremljenost z javnim mestnim
  prometom 
a) proga s frekvenco do 20 minut                     50      45      30      15 
b) proga s frekvenco nad 20 minut                    25      20      15      10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. člen
Glede na lego in namembnost se stavbno zemljišče točkuje z naslednjim številom točk:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                         Kakovostno območje / točke
Namembnost stavbnega zemljišča     I. območje  II. območje  III. območje  IV. območje
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Skupina A                   400      300       200      100
Skupina B                   350      250       150       80
Skupina C                   150      100       80       50
Skupina D                   100       60       40       20
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Če za nezazidano stavbno zemljišče ni mogoče določiti vrste rabe oziroma dejavnosti se pri odmeri upošteva načrtovana raba, razen v primerih, ko je v izvedbenem aktu opredeljena možnost začasne drugačne rabe.
10. člen
Nepokrita skladišča, interna parkirišča, delavnice na prostem in javna parkirišča za katera se plačuje parkirnina ali najemnina, tržnice na javnih površinah za katere se plačuje najemnina, kampi, golf igrišča, hipodromi, teniška igrišča, odprti bazeni in kopališča, kamnolomi, peskokopi, so po tem odloku poslovne površine in se jih točkuje po vrsti rabe oziroma namembnosti kot določa prejšnji člen.
11. člen
Za smotrnost uporabe stavbnega zemljišča se stanovanjski objekti oziroma poslovni objekti razvrstijo v štiri razrede objektov, ter se točkujejo z naslednjim številom točk:
---------------------------------------------------------------------------------------------
                         Kakovostne skupine območij / točke
Vrste stanovanjskih
objektov                I. območje  II. območje  III. območje  IV. območje
---------------------------------------------------------------------------------------------
1. Individualne stanovanjske hiše        60      40       25      10
2. Objekti z 2-4 stanovanji           50      35       20      10
3. Objekti s 5-10 stanovanji          40      25       10       5
4. Objekti nad 10 stanovanj           20      10       5       0
---------------------------------------------------------------------------------------------
12. člen
V gospodarskih in poslovnih dejavnostih se pri uporabi stavbnega zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi z možnostjo pridobivanja dohodka, ki je posledica izjemno ugodnih lokacij stavbnega zemljišča v Občini Slovenska Bistrica, na območjih, ki spadajo pod I. kakovostno območje stavbnih zemljišč po 4. členu tega odloka.
Dodatne točke za vrednotenje nadomestila iz prejšnjega odstavka tega člena se obračunajo za naslednje vrste dejavnosti:
------------------------------------------------------------------------------
Vrsta dejavnosti                         Število točk
------------------------------------------------------------------------------
1. Zunanja trgovina, bančništvo, poslovne storitve, 
  menjalnice                               200
2. Trgovina na debelo, gostinske storitve, turistično 
  posredovanje                              150
3. Trgov. na drobno, obrtne storitve, saloni za osebno 
  nego in podobne dejavnosti                       100
------------------------------------------------------------------------------
IV. OBVEZNOST PLAČEVANJA NADOMESTILA
13. člen
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine stavbe:
– stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, predsobe, hodnikov, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja in čista tlorisna površina garaže za osebni avto,
– poslovna površina je čista tlorisna površina prostora in vseh zaprtih prostorov, ki so funkcionalno vezani na ta poslovni prostor.
Za poslovni prostor se štejejo tudi manipulativne odprte površine zemljišč, ki služijo poslovni dejavnosti.
14. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je po prostorskem izvedbenem načrtu določeno za gradnjo oziroma za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje.
15. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačujejo neposredni uporabniki zemljišč oziroma stavb ali delov stavb (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora).
16. člen
Za počitniške objekte do 20 m2 uporabne površine se ne glede na komunalno opremljenost določi naslednje število točk:
– za I. kakovostno območje 800 točk
– za II. kakovostno območje 1000 točk
– za III. in IV. kakovostno območje 1200 točk.
Nadomestilo se izračuna tako, da se število točk pomnoži z uporabno površino objekta in z vrednostjo točke za stanovanjske površine.
Za površino, ki presega 20 m2 uporabne površine objekta, se nadomestilo določi po 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., in 12. členu tega odloka po določilih, ki veljajo za stanovanjske površine.
V primeru vinskih kleti v II., III. in IV. kakovostnem območju je uporabna površina vseh bivalnih prostorov v objektu. Nadomestilo se ne plačuje od neto koristne površine kleti in prostorov za hrambo orodja ali pripravo sadja.
V. IZRAČUN VIŠINE NADOMESTILA
17. člen
Letna višina nadomestila po merilih iz 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. in 12. člena tega odloka se določi tako, da se skupno število točk pomnoži s stanovanjsko ali poslovno površino zavezančevega objekta oziroma s površino zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke.
Lnsz = Št × P × Vt
Lnsz = letna višina nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Št = skupno število točk
P = površina v m2
Vt = vrednost točke v SIT/m2.
18. člen
Za določanje oziroma izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki in evidence. Zavezanci so dolžni na poziv pristojnih občinskih upravnih in državnih organov sporočiti vse osnovne podatke, ki so potrebni za izračun nadomestila.
Zavezanci so dolžni sproti sporočati pristojnim organom tudi vse spremembe, ki vplivajo na določanje višine nadomestila.
19. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, določi vsako leto do 20. marca Občinski svet občine Slovenska Bistrica. Vrednost točke za zazidano in nezazidano stavbno zemljišče je enaka. V primeru da občinski svet ne določi vrednosti točke, se vrednost točke za tekoče leto revalorizira za porast indeksa cen.
20. člen
Nadomestilo se plačuje mesečno, trimesečno, polletno ali letno. Za vse aktivnosti v zvezi z odmero, evidentiranjem, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča se uporabljajo določbe zakona o davkih državljanov.
VI. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA
21. člen
Stavbna zemljišča z manj kot tremi komunalnimi priključki se ne točkujejo, oziroma se na takih stavbnih zemljiščih ne pobira nadomestilo.
Poleg primerov, ki jih določa 59. člen zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89) o plačevanju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, so lahko oproščeni plačila nadomestila uporabniki stavbnih zemljišč:
– osebe, ki prejemajo denarni dodatek, po zakonu o socialnem varstvu,
– upokojenci, ki prejemajo varstveni dodatek,
– nadomestila se na lastno zahtevo za dobo 5 let oprosti občan, ke je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni vplačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča po določbah zakona o stavbnih zemljiščih (59. člen).
Nadomestila se ne plačuje za zemljišča in objekte, ki jih uporabljajo humanitarna društva, športna društva in kulturna društva.
Nadomestila so oproščeni občani, ki jih prizadene škodni dogodek iz razlogov višje sile (poplava, potres, požar, ipd.) do odprave posledic, praviloma največ do 5 let.
Nadomestilo se ne plačuje za zemljišče in objekte v lasti občine in krajevnih skupnosti, kateri so namenjeni za opravljanje njene lastne dejavnosti, javni zavodi, knjižnice in zavodi katerih ustanovitelj je občina.
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča v območjih II., III. in IV. kakovostne skupine se ne plačuje od gospodarskih objektov, ki služijo osnovni kmetijski dejavnosti in sicer vseh vrst objektov brez bivalnih prostorov oziroma prostorov za opravljanje pridobitne dejavnosti, kot so: objekti za rejo živali, silosi, shrambe za orodje, kozolci, kašče, lope za hrambo stelje in krme, začasna zavetišča za živino, čebelnjaki, rastlinjaki, lope za hrambo kmetijske mehanizacije.
22. člen
Upravni odbor sklada stavbnih zemljišč lahko oprosti plačevanja nadomestila tudi druge zavezance, ki so v izjemno težkem materialnem položaju.
Sklep o oprostitvi se izda na podlagi vloge zavezanca, ter po opravljenem ugotovitvenem postopku.
VII. NADOMESTILO ZA UPORABO JAVNE
POVRŠINE
23. člen
Za uporabo javnih površin za namene določene v tabeli, se obračuna nadomestilo z naslednjimi vrednostmi:
----------------------------------------------------------------------------------------------
  Namen javnih površin         I. območje  II. območje  III. območje  IV. območje
----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Točilnice na prostem            600      400      200       0
2. Gospodarske in zabavne prireditve      550      400      200       0 
3. Stojnice sejmišča              500      350      200       0
4. Kioski – postavitev za čas do 1 leta    400      250      150       0
  postavitev nad 1 letom           200      150      100       0
5. Gostinski vrtovi              300      150      100       0
6. Najem javne površine za potrebe v
  času gradnje                200      150      100       0
----------------------------------------------------------------------------------------------
Nadomestilo iz tega člena ne plačujejo neprofitne organizacije.
Nadomestilo za uporabo javnih površin iz tega člena se določi tako, da se število točk iz tabele pomnoži s številom dni uporabe javne površine in z vrednostjo točke, ter s m2 zasedene javne površine.
Nujp = Št × P × Šd × Vt
Nujp = nadomestilo za uporabo javnih površin
Št = število točk
P = površina v m2
Šd = število dni uporabe javnih površin
Vt = vrednost točke v SIT/m2.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Nadomestilo se plačuje na žiro račun proračuna Občine Slovenska Bistrica.
25. člen
Pri določanju nadomestila za leto 1995 je pristojen občinski upravni organ upošteval površine stavbnega zemljišča, ki so bile podlaga za določitev po odloku za nadomestilo stavbnega zemljišča v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list SRS, št. 19/87 in 12/88).
Vsi zavezanci so dolžni v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka ponovno prijaviti stanovanjske površine, garaže in nezazidana stavbna zemljišča, ki jih predpiše pristojni občinski upravni organ.
26. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, če ne prijavi stavbnega zemljišča katerega neposredni uporabnik je, če ne prijavi vseh poslovnih prostorov ali ne odda pravilnih podatkov.
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 80.000 SIT se kaznujejo fizične osebe, ki storijo prekršek iz prvega odstavka tega člena.
27. člen
Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list SRS, št. 19/87 in 12/88).
28. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/1-465-5/96
Slovenska Bistrica, dne 7. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.

AAA Zlata odličnost