Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996

Kazalo

1858. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Motnik (Kamnik), stran 2400.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) ter odločitve na referendumu, dne 12. 5. 1996, je svet KS Motnik na seji 27. 5. 1996 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Motnik
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Motnik se na podlagi odločitve krajanov na referendumu, dne 12. 5. 1996 uvede krajevni samoprispevek v denarju za obdobje petih let, in sicer od 1. 6. 1996 do 31. 5. 2001.
2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom v predvideni višini 7,500.000 SIT bodo uporabljena za sofinanciranje naslednjega referendumskega programa:
– izgradnja mrliške vežice na pokopališču Motnik in razsvetljava zunanjega dela cerkve,
– obnova vodovoda Motnik,
– izgradnja vodovoda Mala Ravan,
– obnova in asfaltiranje cest Loka–Brezovica, Motniška Bela–Planinc, Bevski graben–Kropivnica–Srobotno–Vrhe in cest po Motniku,
– izgradnja avtobusnih postajališč Motnik, Loka in pri Krevlu,
– sanacija hudournikov, ki poplavljajo Motnik,
– napeljava telefona v KS Motnik,
– varstvo okolja in
– pomoč društvom in organizacijam.
3. člen
Zavezanci za samoprispevek bodo krajani s stalnim bivališčem v Krajevni skupnosti Motnik ter obrtniki oziroma samostojni podjetniki s sedežem dejavnosti v Krajevni skupnosti Motnik, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestil plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela, plačil po pogodbi o delu (zaposleni) in od avtorskih honorarje,
– 5% od katastrskega dohodka (kmetje),
– 2% od pokojnin (upokojenci),
– 2% od neto zavarovalne osnove obrtnikov in samostojnih podjetnikov (obrtniki in samostojni podjetniki).
Zavezanci, ki imajo dohodek od več virov, plačujejo samoprispevek za vsak dohodek posebej.
4. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
5. člen
Samoprispevek, ki ga zavezanci plačujejo od plač, nadomesitl plač, pokojnin, pogodbenega dela in avtorskih honorarjev obračunava in odteguje izplačevalec osebnega dohodka.
Samoprispevek od drugih dohodkov bo obračunavala in odtegovala ustrezna izpostava republiške uprave za javne prihodke.
Samoprispevek plačujejo zavezanci iz tega člena na žiro račun Krajevne skupnosti Motnik, št. 50140-842-043-82037.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se KS Motnik dostavi seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
6. člen
Za zbiranje sredstev in izvajanje sprejetega programa del je odgovoren svet KS Motnik.
Začasno prosta sredstva lahko svet KS Motnik posoja oziroma veže pri banki ali ustrezni finančni ustanovi.
7. člen
Od zavezancev, ki samoprispevek ne plačajo v roku ali ga sploh ne plačajo, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
8. člen
Svet Krajevne skupnosti Motnik je dolžan za vsako leto veljavnosti samoprispevka do konca marca objaviti poročilo o prilivu in porabi samoprispevka o preteklem letu.
9. člen
Dinamiko izvajanja programa del iz samoprispevka določa svet KS Motnik z letnimi plani.
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Motnik
Jože Semprimožnik l. r.

AAA Zlata odličnost