Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996

Kazalo

1877. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 1995, stran 2426.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/94) je Občinski svet občine Vitanje na 14. seji dne 4. aprila 1996 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 1995
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vitanje za leto 1995.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:
– prihodke                  101,940.776,71 SIT
– odhodke                   97,903.300,14 SIT
– presežek prihodkov              4,037.476,57 SIT
3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna v znesku 4,037.476,57 SIT se prenese v naslednje leto.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna za leto 1995 in bilanca stanja na dan 31. 12. 1995 sta sestavni del tega zaključnega računa.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-01/96
Vitanje, dne 4. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vitanje
Zdenko Plankl, dipl. jur. l. r.
               Bilanca

     prihodkov in odhodkov proračuna Občine Vitanje
             za leto 1996


Prihodki                        v 1000 SIT
-----------------------------------------------------------------
Prihodki za zagotovljeno porabo              98.778
Prihodki za druge naloge                  29.100
Prenešena sredstva iz preteklega leta            4.037
-----------------------------------------------------------------
Prihodki skupaj                      131.915
-----------------------------------------------------------------


Odhodki                        v 1000 SIT
-----------------------------------------------------------------
Dejavnost občinskih organov                19.887
in dejavnost občinske uprave
Osnovno izobraževanje                   59.319
Kultura                           3.135
Otroško varstvo                       6.563
Socialno varstvo                      4.378
Šport                            1.791
Zdravstvo                          1.533
Kmetijstvo                         1.500
Razvoj drobnega gospodarstva                2.500
Stanovanjsko gospodarstvo                  2.207
Sklad stavbnih zemljišč                   1.329
Varstvo pred naravnimi nesrečami              2.373
Komunalno gospodarsvo                    3.536
Cestno gospodarstvo                    18.238
Rezerve                            953
Druge javne potrebe                     1.673
-----------------------------------------------------------------
Skupaj odhodki                      130.915
-----------------------------------------------------------------
Presežek prihodkov                     1.000

-----------------------------------------------------------------
Račun financiranja
-----------------------------------------------------------------
Zadolževanje proračuna                   -1.000
-----------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost