Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996

Kazalo

1873. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, stran 2422.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 35. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in na podlagi 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 33/95) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 13. redni seji dne 7. 5. 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom Občina Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: ustanovitelj) usklajuje odlok o ustanovitvi javnega zavoda knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: zavoda) (Uradni list RS, št. 20/93) z zakonom o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) tako, da v novem besedilu glasi:
2. člen
S tem odlokom se določa:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnost zavoda,
– organe zavoda,
– sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda,
– vire in način pridobivanja sredstev za delovanje zavoda,
– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delovanje zavoda,
– pravice, odgovornosti in obveznosti zavoda s pravnim prometom,
– pravice, obveznosti in odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda,
– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda,
– druge določbe v skladu z zakonom in splošnimi akti.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA
3. člen
Ustanovitelj zavoda je Občina Slovenska Bistrica, s sedežem v Slovenski Bistrici, Kolodvorska ulica 10.
III. IME IN SEDEŽ ZAVODA
4. člen
Ime zavoda se glasi: Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica.
Sedež zavoda je v Slovenski Bistrici, Trg svobode 16.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je splošnoizobraževalna knjižnica, ki opravlja svojo dejavnost tako, da:
– nabavlja, strokovno obdeluje, hrani in obnavlja knjižnično gradivo,
– skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi,
– sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva,
– vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižničnega gradiva ter evidenco o knjižničnih dejavnostih,
– samostojno in v sodelovanju s kulturnimi, izobraževalnimi in drugimi zavodi pripravlja prireditve,
– opravlja še druge naloge, s katerimi utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižničnih dejavnosti.
V. ORGANI ZAVODA
6. člen
Organi zavoda so:
– ravnatelj,
– svet zavoda,
– strokovni svet zavoda.
1. Ravnatelj
7. člen
Javni zavod vodi ravnatelj. Ravnatelj opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja. Ravnatelj vodi poslovanje zavoda, skrbi za zakonitost dela zavoda, vodi strokovno delo zavoda in odgovarja za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj je za svoje delo odgovoren ustanovitelju in svetu zavoda.
8. člen
Ravnatelja zavoda imenuje in razrešuje na podlagi javnega razpisa ustanovitelj in sicer občinski svet na predlog župana po pridobitvi predhodnega mnenja sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda.
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom zavoda.
Ravnatelj je imenovan za obdobje pet let in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan za ravnatelja.
2. Svet zavoda
9. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje šest članov. Svet zavoda sestavljajo: dva predstavnika ustanovitelja, dva predstavnika delavcev zavoda in dva predstavnika uporabnikov.
10. člen
Dva predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na tajnih volitvah. Pravico voliti svoje predstavnike v svet zavoda imajo vsi zaposleni v zavodu.
Dva predstavnika ustanovitelja imenuje občinski svet.
Dva predstavnika uporabnikov imenuje župan.
11. člen
Svet zavoda sprejema statut zavoda, programe dela, finančni načrt in zaključni račun ter splošne akte, za katere je tako določeno v statutu, opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda, daje mnenje k imenovanju ravnatelja ter opravlja druge naloge, določene z zakonom in statutom zavoda.
12. člen
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in začne teči z dnem, ko se svet zavoda konstituira na prvi seji. Prvo, konstitutivno sejo skliče ravnatelj v 30 dneh po izvolitvi oziroma imenovanju zadnje tretjine članov sveta zavoda.
Člani sveta so lahko po preteku mandata ponovno izvoljeni oziroma imenovani v svet zavoda.
3. Strokovni svet zavoda
13. člen
Strokovni svet zavoda šteje štiri člane, in sicer dva predstavnika strokovnih delavcev zavoda in dva predstavnika zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda.
Ravnatelj zavoda ne more biti član strokovnega sveta zavoda.
14. člen
Člane strokovnega sveta zavoda imenuje svet zavoda.
15. člen
Strokovni svet zavoda obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, daje mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj ravnatelju, daje mnenje k imenovanju ravnatelja in opravlja druge naloge, določene z zakonom in statutom zavoda.
16. člen
Mandat članov strokovnega sveta zavoda traja štiri leta in začne teči z dnem, ko se ta organ sestane na prvi seji. Prvo, konstitutivno sejo strokovnega sveta skliče ravnatelj zavoda v roku 30 dni od imenovanja njegovih članov.
VI. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA
17. člen
Za ustanovitev in začetek dela zavoda se zagotovijo sredstva iz proračuna Občine Slovenska Bistrica.
Premoženje zavoda je last ustanovitelja, upravljalec premoženja pa je zavod. Z nepremičnim premoženjem lahko zavod razpolaga le s soglasjem ustanovitelja.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
VII. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
18. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom zavoda.
19. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, uporablja zavod izključno za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti.
Z ostalimi presežki, pridobljenimi na drug način, razpolaga zavod samostojno.
VIII. NASTOPANJE ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
20. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. Ustanovitelj za obveznosti zavoda ne odgovarja.
21. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu neomejeno, pravne posle v zvezi z nepremičnim premoženjem pa lahko opravlja le s soglasjem ustanovitelja.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Svet zavoda je dolžan v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka uskladiti in sprejeti predlog statuta zavoda ter ga predložiti občinskemu svetu. Svet zavoda sprejme statut zavoda po prejetju soglasja občinskega sveta k predlogu statuta zavoda.
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega zavoda knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 20/93).
Slovenska Bistrica, dne 7. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.

AAA Zlata odličnost