Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996

Kazalo

1846. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bratonci (Beltinci), stran 2386.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu s statutarnim sklepom Krajevne skupnosti Bratonci, je svet Krajevne skupnosti Bratonci na seji dne 15. 5. 1996 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bratonci
1. člen
Po odločitvi delovnih ljudi in občanov na referendumu dne 12. 5. 1996, se uvede krajevni samoprispevek za območje Krajevne skupnosti Bratonci.
2. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za dobo petih let, in sicer od 1. 6. 1996 do 31. 5. 2001.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena v naslednje namene:
– izgradnjo kanalizacije
– sofinanciranje ureditve vaške kapele
– razširitev ulične razsvetljave
– vzdrževanje in razširitev vaškega pokopališča
– vzdrževanje poljskih poti
– asfaltiranje cest last krajevne skupnosti
– obnovitev vodovodnega omrežja
– vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti
– dotacije društvom
– delovanje in funkcioniranje krajevne skupnosti.
4. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebivajo v KS Bratonci, in sicer v naslednji višini:
a) v denarju
– 2% od neto osebnih dohodkov zaposlenih oziroma nadomestil osebnih dohodkov ter plačil po pogodbah o delu
– 2% od pokojnin
– 2% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki od povprečne bruto plače v gospodarstvu Re -
publike Slovenije za preteklo tromesečje
– 5% od katasterskega dohodka iz kmetijske dejavnosti
– 3% od neto OD povprečnega OD v Republiki Sloveniji za preteklo trimesečje občani, ki so na začasnem delu v tujini
b) v delovni obvezi
– krajani, nosilci gospodinjske pravice ali njegovi družinski člani do 2 delovna dneva v tekočem letu oziroma po potrebi.
Kdor iz določenih razlogov ne bo opravil delovne obveze, bo plačal nadomestilo v višini, ki jo določi svet KS v skladu s ceno delovnega dne.
5. člen
V primeru nesorazmerij iz postavk 4. člena, ki bo eventualno nastalo v času trajanja tega samoprispevka, bo svet KS Bratonci nastala nesorazmerja uskladil tako, da bodo odražala dejanske obremenitve.
6. člen
KS lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.
7. člen
Glede oprostitve plačila samoprispevka se bodo uporabljala določila 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
8. člen
Za zbiranje sredstev samoprispevka in izvajanje del je odgovoren svet Krajevne skupnosti Bratonci.
O realizaciji programa in porabi sredstev samoprispevka mora svet Krajevne skupnosti Bratonci najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov v KS.
9. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač oziroma nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu je potrebno KS dostaviti seznam zavezancev za katere je bil nakazan samoprispevek.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavalo in odtegoval občinski organ za javne prihodke in izplačevalec.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini plačajo samoprispevek enkrat letno, in sicer do 31. 12. tekočega leta, ko jim KS izstavi položnico.
10. člen
Sredstva se zbirajo na zbirnem žiro računu KS Bratonci številka 51900-842-002-82271.
11. člen
Ta sklep začne veljati s 1. 6. 1996.
Bratonci, dne 15. maja 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Bratonci
Milan Kerman l. r.

AAA Zlata odličnost