Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996

Kazalo

1889. Uredba o dajanju soglasij k cenam prevozov potnikov v mestnem potniškem prometu, stran 2438.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dajanju soglasij k cenam prevozov potnikov v mestnem potniškem prometu
1. člen
S to uredbo se določi ukrep določitve cen s pridobitvijo soglasja k cenam prevozov potnikov v mestnem potniškem prometu.
Ta uredba določa tudi način in postopek za pridobitev soglasja k cenam prevozov potnikov v mestnem potniškem prometu.
2. člen
Soglasje iz prejšnjega člena daje Vlada Republike Slovenije.
3. člen
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost prevoza potnikov v mestnem potniškem prometu, vložijo zahtevek za soglasje k cenam prevozov potnikov v mestnem potniškem prometu (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) na upravno enoto, na območju katere opravljajo dejavnost. Upravna enota zahtevek, opremljen z mnenjem, posreduje na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pridobi mnenje župana občine, na katerem območju se opravlja dejavnost in pripravi predlog Vladi Republike Slovenije za izdajo soglasja k cenam.
4. člen
Zahtevek mora vsebovati:
– ime in sedež pravne osebe z navedbo dejavnosti, za katero je pravna oseba registrirana in matično številko iz poslovnega registra,
– ustrezen predpis o določitvi opravljanja storitve kot javne službe,
– pogodbo o izdaji koncesije v primeru, da je zavezanec koncesionar,
– navedba načina subvencioniranja vozovnic in višine sredstev predvidenih za subvencioniranje vozovnic,
– cene po vrstah vozovnic, ki se uporabljajo na dan vložitve zahtevka in povečanje teh cen v letih 1993, 1994 in 1995,
– predlagano povečanje cen po vrstah vozovnic,
– cene po vrstah vozovnic, za katere se vlaga zahtevek z datumom predvidene uveljavitve,
– povprečno doseženo ceno prevoza potnikov v mestnem potniškem prometu in njeno strukturo,
– povprečno ceno prevoza potnikov v mestnem potniškem prometu, za katero se vlaga zahtevek in njeno strukturo,
– fizični obseg prepeljanih potnikov in prevoženih kilometrov po mesecih od leta 1993 do vložitve zahtevka,
– stanje in število vozil v voznem parku ter predvidene investicije za nakup novih vozil v letu 1996,
– število prog in njihova skupna dolžina v letu 1993, 1994, 1995 in v letu 1996, za obdobje do vložitve zahtevka,
– povprečno število zaposlenih, ki bremenijo stroškovni nosilec mestnega potniškega prometa in izhodiščno plačo za mesec pred vložitvijo zahtevka,
– podatke o najnižji in najvišji izplačani bruto plači v podjetju po mesecih v letu 1995 in v letu 1996, do vložitve zahtevka,
– strukturo povprečnega mesečnega prihodka in odhodkov stroškovnega nosilca mestni potniški promet v letu 1993, v letu 1994, 1995 in 1996, do vložitve zahtevka.
5. člen
Pravne in fizične osebe, ki na območju občine prvič opravljajo dejavnost prevoza potnikov v mestnem potniškem prometu, vložijo zahtevek, ki mora vsebovati podatke navedene v prvi, drugi, tretji, četrti, sedmi in deveti alinei 4. člena in dodatno:
– predvideni fizični obseg prepeljanih potnikov in prevoženih kilometrov po mesecih za obdobje enega leta,
– predvideno število avtobusov in število prog ter njihova skupna dolžina,
– predvideno število zaposlenih za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov v mestnem potniškem prometu,
– predvideni viri financiranja dejavnosti.
6. člen
Če upravna enota ugotovi, da zahtevek ni popoln, o tem obvesti zavezanca. Zavezanec mora na način in v roku, ki ga določi upravna enota, zahtevek dopolniti, sicer se šteje, da zahtevek ni bil vložen.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za rešitev zahtevka zavezanca.
7. člen
Ta uredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. junija 1996.
Št. 380-05/93-8/23-8
Ljubljana, dne 30. maja 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost