Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996

Kazalo

1842. Navodilo o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, stran 2380.

Na podlagi 6. točke 34. člena in v zvezi z 18. in 21. členom zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) izdaja minister za obrambo
N A V O D I L O
o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem navodilom se ureja postopek vodenja evidenc:
– pripadnikov Civilne zaščite in državljanov, ki prostovoljno sodelujejo v Civilni zaščiti (v nadaljnjem besedilu: pripadniki Civilne zaščite),
– članov enot, služb in drugih operativnih sestav društev in drugih nevladnih organizacij, ki prostovoljno sodelujejo pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči (v nadaljnjem besedilu: prostovoljci),
– državljanov, ki so opravili nadomestno civilno službo, ter državljanov, ki so opravili enomesečno usposabljanje, ker jim je bil priznan ugovor vesti vojaški dolžnosti po odsluženem vojaškem roku.
S tem navodilom se urejajo tudi razporejanje, oblika in vsebina dokumentov ter njihovo vročanje.
II. EVIDENCA
2. člen
Izpostave uprav Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem besedilu: uprave) vodijo evidence ter razporejajo in vročajo dokumente.
3. člen
Uprava daje državnim organom, občinam, gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam, ki ustanavljajo enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelji), podatke o pri njih razporejenih državljanih v skladu z zakonom.
4. člen
Uprave vodijo evidenco pripadnikov Civilne zaščite in prostovoljcev, ki stalno prebivajo na območju njihove krajevne pristojnosti, po ustanoviteljih in razporedu v Civilno zaščito in druge sile za zaščito, reševanje in pomoč.
Ustanovitelji hranijo podatke o pri njih razporejenih pripadnikih Civilne zaščite in prostovoljcih v načrtih zaščite in reševanja.
III. RAZPOREJANJE
5. člen
Uprave razporejajo državljane v Civilno zaščito na predlog ustanoviteljev.
Državljani, ki jim je priznan ugovor vesti vojaški dolžnosti, se razporejajo na dolžnosti v Civilni zaščiti v skladu z zakonom.
Prostovoljci, ki opravljajo operativne dolžnosti, se v Civilno zaščito ter na obrambne dolžnosti praviloma ne razporejajo. O prostovoljcih, ki so vključeni v enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč društev in drugih nevladnih organizacij na podlagi načrtov zaščite in reševanja, se vodi posebna evidenca.
6. člen
Zahtevek za razporeditev na dolžnost v Civilno zaščito oziroma za vpis v posebno evidenco (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) mora vsebovati:
– predlog za razporeditev ali vpis v posebno evidenco,
– izpolnjeno prednjo stran evidenčnega lista (ECZ-1), razen rubrike 15,
– 2 fotografiji,
– sklep o ustanovitvi štaba, enote, službe ali druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč (v nadaljnjem besedilu: sklep o ustanovitvi),
– merila za organiziranje.
Sklep in merila iz četrte in pete alinee prejšnjega odstavka ustanovitelj posreduje upravi ob prvem zahtevku za popolnitev štaba, enote, službe ali druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč, kasneje se nanje le sklicuje.
Ustanovitelj lahko predlaga za razporeditev oziroma vodenje posebne evidence prostovoljcev le toliko državljanov, kot je to določeno s sklepom o ustanovitvi in z merili za organiziranje, povečano za 10%.
7. člen
Če uprava ugotovi, da je zahtevek v nasprotju s predpisi, ki urejajo kriterije in prednost pri razporejanju državljanov na dolžnosti v obrambi ter na področju zaščite, reševanja in pomoči (v nadaljnjem besedilu: kriteriji), se razporeditev zavrne.
V primeru iz prejšnjega odstavka lahko ustanovitelj za popolnitev štabov, enot, služb ali drugih operativnih sestav za zaščito, reševanje in pomoč predlaga drugega državljana. Če ustanovitelj nima predloga za celotno popolnitev, popolnitev v sodelovanju z ustanoviteljem v celoti opravi uprava .
8. člen
Ob razporeditvi pripadnika Civilne zaščite uprava izda knjižico pripadnika Civilne zaščite (v nadaljnjem besedilu: knjižica), osebno izkaznico pripadnika Civilne zaščite (v nadaljnjem besedilu: osebna izkaznica) ter mobilizacijski poziv. Številka knjižice in osebne izkaznice morata biti enaki.
Pripadnik Civilne zaščite prevzame knjižico osebno in prevzem potrdi s podpisom na evidenčnem listu. Ob prevzemu knjižice se pripadnika seznani z razporedom, mobilizacijskim zbirališčem ter njegovimi pravicami in dolžnostmi.
Osebno izkaznico in mobilizacijski poziv uprava skupaj s potrjenimi evidenčnimi listi pošlje ustanovitelju.
Uprave morajo voditi evidenco izdanih knjižic in osebnih izkaznic.
9. člen
Uprava izda prostovoljcem, ki so člani operativnih sestav za zaščito, reševanje in pomoč in o katerih vodi posebno evidenco, osebno izkaznico in mobilizacijski poziv, ki ju skupaj s potrjenim evidenčnim listom pošlje ustanovitelju.
Na podlagi potrjenega evidenčnega lista in osebne izkaznice izda ustanovitelj prostovoljcu izkaznico prostovoljca (v nadaljnjem besedilu: izkaznica), s katero ga pooblašča za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v skladu z zakonom. Številka te izkaznice in osebne izkaznice morata biti enaki.
Prostovoljec prevzame izkaznico osebno in prevzem potrdi s podpisom na evidenčnem listu. Ob prevzemu izkaznice se prostovoljca seznani z mobilizacijskim zbirališčem ter njegovimi pravicami in dolžnostmi.
Ustanovitelji morajo voditi evidenco izdanih izkaznic.
10. člen
Ustanovitelj vroči osebne izkaznice pripadnikom Civilne zaščite in prostovoljcem ob razglasitvi vojnega ali izrednega stanja, in sicer po odločitvi poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije.
11. člen
Pripadniki Civilne zaščite in prostovoljci s knjižico oziroma izkaznico dokazujejo svojo pripadnost štabu, enoti, službi ali drugi operativni sestavi za zaščito, reševanje in pomoč, z osebno izkaznico pa uveljavljajo pravice po Ženevskih konvencijah z dne 12. avgusta 1949 in po Dopolnilnem protokolu k Ženevskim konvencijam o zaščiti žrtev mednarodnih oboroženih spopadov z dne 12. avgusta 1949 (Protokol I, Uradni list RS, št. 14/92 – Mednarodne pogodbe).
12. člen
Ob spremembi naslova stalnega prebivališča, zaposlitve, rojstva otroka, izgube državljanstva, spremembe zdravstvene sposobnosti ali pridobitve statusa edinega hranilca družine mora pripadnik Civilne zaščite ali prostovoljec v roku 15 dni po nastanku spremembe o tem obvestiti pristojno upravo.
O spremembah iz prejšnjega odstavka mora pristojno upravo obvestiti tudi ustanovitelj, ko izve zanje, zlasti pa mora upravo obvestiti o spremembah takrat, ko pripadniku ali prostovoljcu preneha dolžnost v štabu, enoti, službi ali drugi operativni sestavi za zaščito, reševanje in pomoč.
13. člen
Ob preselitvi pripadnika Civilne zaščite ali prostovoljca na območje pristojnosti druge uprave mora uprava, ki je državljana razporedila ali o njem vodi posebno evidenco, poslati njegove podatke upravi, na območje katere se je preselil, ta pa jih mora vključiti v svojo evidenco.
Podatke o pripadniku Civilne zaščite ali prostovoljcu, ki mu zaradi spremembe stalnega prebivališča, bolezni, smrti ali drugih razlogov preneha dolžnost v štabu, enoti, službi ali v operativni sestavi za zaščito, reševanje in pomoč, pristojna uprava na predlog ustanovitelja izbriše iz evidence.
Podatke o državljanih, ki jim je priznan ugovor vesti vojaški dolžnosti, pristojna uprava hrani tudi po ukinitvi razporeda oziroma jih pošlje upravi, na območje katere se je posamezni državljan preselil.
IV. OBLIKA IN VSEBINA DOKUMENTOV TER VROČANJE
14. člen
Dokumenti za vodenje evidenc so: evidenčni list (ECZ-1), knjižica pripadnika Civilne zaščite (ECZ-2), izkaznica prostovoljca (ECZ-3), osebna izkaznica pripadnika Civilne zaščite (ECZ-4), mobilizacijski poziv (ECZ-5) in poziv (ECZ-6).
15. člen
Evidenčni list (ECZ-1) vsebuje na prednji strani osebne podatke državljana, podatke o ustanovitelju in zaposlitvi državljana ter podatke o razporedu državljana, na drugi strani pa podatke o opravljenem usposabljanju in podatke o vajah in reševalnih akcijah.
Obrazec (ECZ-1) je v prilogi in je sestavni del navodila.
16. člen
Knjižica pripadnika Civilne zaščite (ECZ-2) je trda plastična kartica, ki ima na prednji strani napis Republika Slovenija, Knjižica pripadnika Civilne zaščite, znak pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije, fotografijo ter izpisano ime, priimek in enotno matično številko občana. Na drugi strani ima pod napisom Republika Slovenija izpisano ime upravnega organa za obrambo, številko knjižice, datum izdaje, krvno skupino in zapis, čitljiv z elektronskim medijem.
Obrazec (ECZ-2) je v prilogi in je sestavni del navodila.
17. člen
Izkaznice prostovoljcev (ECZ-3) predpišejo društva in druge nevladne organizacije, ki v skladu z zakonom in sklepom o ustanovitvi opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči, v soglasju z Ministrstvom za obrambo.
18. člen
Oblika in druge značilnosti osebne izkaznice pripadnika Civilne zaščite (ECZ-4) so določene z Dopolnilnim protokolom k Ženevskim konvencijam.
19. člen
Mobilizacijski poziv (ECZ-5) in poziv (ECZ-6), ki je namenjen za vpoklic na usposabljanje, k vpisu in ukinitvi razporeda, predpiše Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
20. člen
Pripadniku Civilne zaščite ali prostovoljcu italijanske ali madžarske narodne skupnosti se lahko na njegovo zahtevo izdajo dvojezična knjižica, osebna izkaznica ali izkaznica.
21. člen
Pripadniku Civilne zaščite ali prostovoljcu, ki izgubi ali poškoduje knjižico, izkaznico ali osebno izkaznico, izda pristojna uprava oziroma ustanovitelj novo, poškodovano pa uniči.
22. člen
Mobilizacijski poziv ali poziv mora biti pripadniku Civilne zaščite ali prostovoljcu vročen osebno.
Mobilizacijski poziv se uporablja tudi za pozivanje k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravni in drugi nesreči.
Mobilizacijski poziv vroča ustanovitelj, poziv pa na predlog ustanovitelja pristojna uprava. Ustanovitelj mora poslati zahtevek za izdajo poziva pristojni upravi praviloma 40 dni pred začetkom usposabljanja, vpisom ali ukinitvijo razporeda.
Ustanovitelj mora o udeležbi pripadnikov Civilne zaščite in prostovoljcev na usposabljanjih, vajah in drugih aktivnostih voditi evidenco in o tem obveščati pristojno upravo.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Uprave vodijo evidence z računalniško obdelavo podatkov na podlagi računalniškega programa, ki ga določi Ministrstvo za obrambo.
Vsebino, obliko in oznako izpisov iz evidence predpiše Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
24. člen
Dokler organi iz 17. in 19. člena ne izdelajo dokumentov oziroma računalniških programov, se uporabljajo dokumenti in računalniški programi, izdelani na podlagi navodila o evidenci pripadnikov Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 12/93).
25. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodilo o evidenci pripadnikov Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 12/93).
26. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 846-17/96
Ljubljana, dne 23. aprila 1996
Minister za obrambo
Jelko Kacin l. r.
                              ECZ-1

             EVIDENČNI LIST


I. Osebni podatki

1. Ime in priimek ..............................................
2. EMŠO ........................................................
3. Kraj in občina rojstva ......................................
4. Naslov stalnega prebivališča ................................
  .............................................................
5. Telefon doma: .............   telefon v službi: ..........
                         ..............
6. Stopnja šolske izobrazbe ....................................
7. Vrsta šolske izobrazbe ......................................
8. Poklic ......................................................
9. Letnica rojstva najmlajšega otroka ..........................


II. Podatki o ustanovitelju in zaposlitvi državljana

1. Ime in naslov ustanovitelja .................................
  .............................................................
11. Ime in naslov podjetja oziroma ustanove, kjer je pripadnik-
  prostovoljec zaposlen ......................................
  ........................................ ROS št.: ..........


III. Podatki o razporedu državljana oziroma vpisu v posebno
   evidenco

12. Ime enote, štaba ali službe, kamor je pripadnik-prostovoljec
  razporejen oziroma vpisan v posebno evidenco ...............
13. Dolžnost v štabu, enoti ali službi .........................
14. Mobilizacijsko zbirališče ..................................
15. Številka knjižnice ............... datum izdaje ............
  Številka osebne izkaznice ........ datum izdaje ............
16. Drugi podatki, pomembni za razporejanje državljanov na
  dolžnosti v Civilni zaščiti oziroma za vodenje posebne
  evidence ...................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

Podpis državljana, s katerim potrjuje, da se strinja z
razporeditvijo na dolžnost v Civilno zaščito oziroma,
da se o njem vodi posebna evidenca in da je prevzel
knjižico-izkaznico ......


.........................       .........................
 Podpis poobl. predst.    Pečat   Podpis poobl. predst.
   ustanovitelja               uprave
IV. Podatki o opravljenem usposabljanju

----------------------------------------------------------------
Vrsta usposabljanja . Število ur  . Datum  . OPOMBA
---------------------.---------------.----------.---------------
           .        .     .
---------------------.---------------.----------.---------------
           .        .     .
---------------------.---------------.----------.---------------
           .        .     .
---------------------.---------------.----------.---------------
           .        .     .
---------------------.---------------.----------.---------------
           .        .     .
---------------------.---------------.----------.---------------
           .        .     .
---------------------.---------------.----------.---------------
           .        .     .
---------------------.---------------.----------.---------------
           .        .     .
---------------------.---------------.----------.---------------
           .        .     .
----------------------------------------------------------------V. Podatki o udeležbi na vajah in reševalnih akcijah

----------------------------------------------------------------
          . Število . Datum . Datum .
Vrsta vaje, akcije .  ur  . od  . do  .  OPOMBA
--------------------.---------.-------.-------.-----------------
          .     .    .    .
--------------------.---------.-------.-------.-----------------
          .     .    .    .
--------------------.---------.-------.-------.-----------------
          .     .    .    .
--------------------.---------.-------.-------.-----------------
          .     .    .    .
--------------------.---------.-------.-------.-----------------
          .     .    .    .
--------------------.---------.-------.-------.-----------------
          .     .    .    .
--------------------.---------.-------.-------.-----------------
          .     .    .    .
--------------------.---------.-------.-------.-----------------
          .     .    .    .
--------------------.---------.-------.-------.-----------------
          .     .    .    .
--------------------.---------.-------.-------.-----------------
          .     .    .    .
--------------------.---------.-------.-------.-----------------
          .     .    .    .
--------------------.---------.-------.-------.-----------------
          .     .    .    .
--------------------.---------.-------.-------.-----------------
          .     .    .    .
--------------------.---------.-------.-------.-----------------
          .     .    .    .
--------------------.---------.-------.-------.-----------------
          .     .    .    .
--------------------.---------.-------.-------.-----------------
          .     .    .    .
--------------------.---------.-------.-------.-----------------
          .     .    .    .
--------------------.---------.-------.-------.-----------------
          .     .    .    .
--------------------.---------.-------.-------.-----------------
          .     .    .    .
--------------------.---------.-------.-------.-----------------
          .     .    .    .
--------------------.---------.-------.-------.-----------------
          .     .    .    .
--------------------.---------.-------.-------.-----------------
          .     .    .    .
--------------------.---------.-------.-------.-----------------
          .     .    .    .
--------------------.---------.-------.-------.-----------------
          .     .    .    .
--------------------.---------.-------.-------.-----------------
          .     .    .    .
--------------------.---------.-------.-------.-----------------
          .     .    .    .
--------------------.---------.-------.-------.-----------------
          .     .    .    .
--------------------.---------.-------.-------.-----------------
          .     .    .    .
--------------------.---------.-------.-------.-----------------
          .     .    .    .
--------------------.---------.-------.-------.-----------------


AAA Zlata odličnost