Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996

Kazalo

1878. Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 1996, stran 2426.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 14. člena o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 20/95 je Občinski svet občine Vitanje na seji dne 4. aprila 1996 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Vitanje za leto 1996
1. člen
S proračunom Občine Vitanje za leto 1996 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Vitanje.
2. člen
Predvideni prihodki proračuna Občine Vitanje za leto 1996 znašajo 131,915.000 tolarjev.
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje 1,000.000 SIT presežka, ki je porabljen pri računu financiranja za odplačilo kredita.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev s predvidenimi investicijami so zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov kot sestavnem delu proračuna.
Občinski svet občine Vitanje pooblašča župana občine, da med letom usklajuje skupno bilanco prihodkov in odhodkov v skladu z usmeritvami Republike Slovenije za področje javnih financ.
3. člen
V rezerve Občine Vitanje se izloča do najmanj 0,5% prihodkov za zagotovljeno porabo.
4. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse nosilce oziroma uporabnike proračuna v okviru doseženih prihodkov, če ni s posebnim aktom občinskega sveta oziroma s posebno pogodbo med Občino Vitanje in nosilcem oziroma uporabnikom sredstev drugače določeno.
5. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
6. člen
Sredstva se uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega stanja proračuna Občine Vitanje.
7. člen
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih zavodih se bodo uporabnikom zagotavljala mesečno glede na strukturo in število delavcev.
8. člen
Občinska uprava ter drugi uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva.
9. člen
Župan lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti občinski svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
10. člen
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev, ki so uporabnikom odobrena v občinskem proračunu, je odgovoren župan, tajnik in predstojnik finančnega organa kot odredbodajalci.
11. člen
Občinski svet odloča na svojih sejah o uporabi sredstev rezerv Občine Vitanje za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin. V nujnih primerih lahko o uporabi sredstev rezerv odloča župan, ki o tem obvesti občinski svet.
12. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
13. člen
Občina lahko najame posojilo v višini 10% zagotovljene porabe.
Odplačilo glavnice in obresti v letu zadolževanja ne sme preseči 5% zagotovljene porabe.
Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.
Št. 401-02/96
Vitanje, dne 4. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vitanje
Zdenko Plankl, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost