Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996

Kazalo

1891. Separat o zaposlovanju, stran 2443.

S E P A R A T
o zaposlovanju
V skladu z opredelitvijo iz socialnega sporazuma za leto 1996 njegovi podpisniki sprejemajo naslednji separat, s katerim opredeljujejo nekatere najpomembnejše naloge na področju zaposlovanja in zmanjševanja brezposelnosti, ki jih je potrebno opraviti v času izvajanja socialnega sporazuma.
1. Dosledno izvajanje sprejetega vladnega programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 1996, pri čemer imajo prednost ukrepi, ki zajemajo večje število delavcev, ki jim grozi brezposelnost, in brezposelnih, in ki se usposabljajo za znane delodajalce in znana delovna mesta.
2. V primeru, da s proračunom za leto 1996 na postavki subvencije – 77 določena sredstva za posamezne naloge v okviru programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 1996 ne bodo ustrezala za realizacijo posameznih ukrepov, bo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve predlagalo prerazporeditev sredstev znotraj celotne navedene postavke subvencij.
3. Sprejetje instrumentarija za učinkovito preprečevanje nezakonitega zaposlovanja in nezakonitega prenehanja delovnih razmerij.
Ta instrumentarij mora vsebovati:
– pooblastilo inšpekcijam za delo, da do odločitve sodišča lahko zadržijo nezakonite odločitve delodajalcev glede sklepanja oziroma prenehanja delovnega razmerja,
– dopolnitev zakona o delovnih in socialnih sodiščih z opredelitvijo, da so sodni postopki iz prve alinee hitri postopki,
– ureditev, po kateri se delovno razmerje za določen čas sklenjeno z istimi delavci večkrat zapored, prekvalificira v delovno razmerje za nedoločen čas.
4. Pripraviti novo delovnopravno zakonodajo, ki bo temeljila na načelih socialnotržnega gospodarstva in ki bo prožneje urejala tudi sklepanje in prenehanje delovnega razmerja tudi s krajšim delovnim časom.
5. Preveritev in ustreznejša opredelitev kriterijev za ugotavljanje anketne brezposelnosti, s ciljem njihove prilagoditve razmeram (s prilagojenimi kriteriji ugotavlja brezposelnost večina zahodnoevropskih držav).
6. Pripravi in sprejme programe za učinkovitejše zaposlovanje brezposelnih oseb zlasti pa:
– prvih iskalcev zaposlitve,
– delovnih invalidov,
– starejših delavcev,
ki naj vključujejo obveznost Republiškega zavoda za zaposlovanje, da najkasneje v treh mesecih pripravi individualne programe ukrepov za zaposlitev teh kategorij.
Ti programi morajo vsebovati najmanj naslednje oblike oziroma načine spodbujanja zaposlovanja:
– subvencioniranje davkov in prispevkov,
– davčne olajšave za zaposlovanje,
– programe usposabljanja.
Ti programi morajo upoštevati tudi razlike v stopnjah brezposelnosti po regijah.
7. Podeljevanje koncesij za posredovanje zaposlovanja zasebnim specializiranim agencijam, ki imajo registrirano dejavnost, upoštevaje zlasti naslednje pogoje:
– kadrovska usposobljenost za posredovanje zaposlitev,
– trajnejši poslovni odnosi (pogodba) s podjetji, za katere opravlja kadrovsko funkcijo,
– zagotovljena interdiscipliniranost opravljanja kadrovske funkcije (z lastnimi kadri, s pogodbenimi kadri, v sodelovanju s specializiranimi organizacijami),
– reference (individualne, podjetniške).
8. Začetek postopka ratifikacije Konvencije MOD št. 173 o delu s krajšim časom in priporočil h konvenciji in začetek priprav na ratifikacijo Konvencije MOD št. 168 o pospeševanju zaposlovanja in varstvu pred brezposelnostjo.
Trajanje separata o zaposlovanju nadzira in usklajuje aktivnosti Ekonomsko socialni svet, ki tudi določi enega koordinatorja pri vsakem socialnem partnerju, ki je operativno odgovoren za izvajanje nalog iz tega separata.
Št. 550-01/96-1
Ljubljana, dne 29. maja 1996.
Podpisniki separata zaposlovanja
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.
Delodajalci:
Gospodarska zbornica
Slovenije
Predsednik
Jožko Čuk l. r.
Združenje delodajalcev
Slovenije
Predsednik
Miran Goslar l. r.
Obrtna zbornica
Slovenije
Predsednik
Miha Grah l. r.
Združenje delodajalcev
obrti Gostinstva,
intelektualnih storitev,
turizma, trgovine,
avtoprevozništva – OGISTA
Predsednik
Dare Stojan l. r.
Delojemalci:
Zveza svobodnih
sindikatov Slovenije
Predsednik
Dušan Semolič l. r.
Neodvisnost-konfederacija
novih sindikatov Slovenije
Predsednik
France Tomšič l. r.
Konfederacija sindikatov
Pergam Slovenije
Predsednik
Dušan Rebolj l. r.
Neodvisni sindikat
Slovenije
Predsednik
Rastko Plohl l. r.
Sindikat delavcev tehničnih
pregledov Slovenije
Predsednik
Alojz Lakner l. r.

AAA Zlata odličnost