Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996

Kazalo

1871. Program priprave zazidalnega načrta za območje C3 v Rogatcu, stran 2416.

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84 in nadaljnji) in 17. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 42/95 in 19/96) je Občinski svet občine Rogatec na 13. seji dne 23. 4. 1996 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
zazidalnega načrta za območje C3 v Rogatcu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Na podlagi idejnih rešitev in planskih usmeritev, ki izhajajo iz podatkov o naravnih lastnostih prostora, obstoječi in predvideni rabi ter organizaciji dejavnosti v prostoru, se za območje C3 v Rogatcu (križišče regionalne in magistralne ceste) izdela programska zasnova in zazidalni načrt (v nadaljevanju: ZN).
Območje se namenja za centralne oziroma storitvene dejavnosti. Osrednji del zavzema novo križišče prestavljene magistralne in regionalne ceste, na preostalih površinah pa naj bi se med drugimi objekti centralnih dejavnosti uredila tudi nova avtobusna postaja in tržnica.
2. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja ZN, subjekti ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, roki za posamezne faze izdelave ZN ter sredstva, potrebna za njegovo pripravo.
S programom priprave se določi tudi način izbora nosilca strokovno-tehničnih nalog in nosilec aktivnosti v postopku sprejemanja.
3. člen
ZN mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni in grafični del skladen z določili Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor in Navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov.
II. STROKOVNE PODLAGE
4. člen
Pri izdelavi ZN se upoštevajo strokovne podlage, ki so bile pripravljene za planske akte občine s tem, da se jih preveri in dopolni z ažuriranimi podatki in študijami.
5. člen
Glede na poseben pomen in lego obravnavanega območja so se že oziroma se bodo izdelale še posebne strokovne podlage in študije:
– ustrezna geodetska podlaga;
– študija prometne ureditve;
– geološko – geotehnične analize;
– študija vodnogospodarskih ureditev;
– presoja vplivov na okolje;
– drugo po potrebi.
Pri izdelavi ZN se mora uporabiti in upoštevati izdelane posebne strokovne podlage. Posamezne drugačne rešitve morajo biti utemeljene in posebej argumentirane.
6. člen
Zaradi markantne in atraktivne lege območja se razpiše natečaj za pridobitev variantnih strokovnih rešitev (v nadaljevanju: natečaj).
Izbrane idejne natečajne rešitve se določi za obvezno izhodišče pri izdelavi ZN.
III. SOGLASJEDAJALCI
7. člen
V postopku izdelave ZN se od soglasjedajalcev pridobijo pogoji, ki izhajajo iz sektorskih zakonov in se nanašajo na obravnavano območje. Posredovani pogoji se upoštevajo v celoti; v primeru različnih interesov in neuspešnega usklajevanja se osnutek ZN pripravi v več variantah.
Soglasjedajalci morajo v 30. dneh po prejemu programa priprave posredovati svoje pogoje, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje ni potrebno.
8. člen
Organi in organizacije iz prejšnjega člena so:
– ZVNKD Celje,
– Elektro Celje,
– Telekom Slovenije,
– OKP Rogaška Slatina,
– CP Celje,
– Organ pristojen za vodnogospodarstvo,
– Zdravstvena inšpekcija,
– Požarna inšpekcija,
– Pristojni organ za obrambo,
– Geodetska uprava RS,
– KS Rogatec.
9. člen
Na izdelani osnutek ZN morajo soglasjedajalci v 30. dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje, sicer se šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasja se preverja kako je izdelovalec ZN upošteval postavljene pogoje. Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.
IV. NOSILCI V POSTOPKU PRIPRAVE
10. člen
a) Za obravnavano območje župan razpiše natečaj in imenuje strokovno telo, ki bo ocenilo tako pridobljene idejne rešitve.
Z razpisom natečaja župan določi predvsem rok za oddajo idejnih rešitev, število in člane strokovne komisije za njihovo oceno, nagrade za najbolje ocenjene rešitve ter rok javne razgrnitve idejnih projektov, ki ne sme biti krajši od 14 dni.
b) Kot nosilec izdelave ZN se na podlagi izbrane natečajne rešitve in najugodnejše ponudbe izbere ena ali več strokovnih organizacij, ki jim je bila priznana sposobnost na podlagi javnega razpisa za predhodno ugotavljanje sposobnosti v bivši občini Šmarje pri Jelšah.
Naloga nosilca izdelave ZN je:
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela ZN v skladu z zakoni in sprejetim programom priprave,
– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah,
– priprava strokovnega mnenja o zbranih pripombah, ki bo osnova za odločanje in sprejemanje na občinskem svetu.
c) Kot koordinator priprave in nosilec postopka sprejemanja se določi župan oziroma njegov pooblaščeni predstavnik.
V. TERMINSKI PLAN
11. člen
– S postopkom izdelave strokovnih podlag in zbiranjem pogojev se prične takoj. O izbiri natečajne rešitve, ki bo podlaga za pripravo ZN, odloči Občinski svet občine Rogatec takoj po zaključku javne razgrnitve idejnih rešitev.
– Osnutek ZN se dostavi občinskemu svetu najpozneje v 45. dneh po sklenitvi pogodbe oziroma pridobitvi pogojev soglasjedajalcev.
– Svet občine Rogatec sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka ZN na prvi seji oziroma najpozneje v roku 30 dni po prejemu gradiva iz prejšnje alinee. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Rogatec za najmanj 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
– Javna razprava se izvede na sedežu občine v času trajanja javne razgrnitve.
– Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka ZN.
– Občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi poročila župana in pristojnega odbora, ki predhodno obravnava pripombe in predloge ter strokovnega mnenja nosilca izdelave ZN.
– V roku 30 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnje alinee, koordinator poskrbi za pripravo usklajenega osnutka ZN oziroma dopolnitev in popravke tistih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi.
– Programsko zasnovo (v nadaljevanju: PZ) in predlog za ugotovitev njene usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (v nadaljevanju: republiški prostorski plan) posreduje koordinator na MOP.
– Župan Občine Rogatec posreduje, po prejemu obvestila Vlade Republike Slovenije o usklajenosti osnutka PZ z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana oziroma po preteku 45. dni po posredovanju predloga za ugotovitev usklajenosti na MOP, usklajeni osnutek PZ in ZN na občinski svet s predlogom, da ju sprejme po skrajšanem postopku.
VI. KONČNI DOLOČBI
12. člen
Za pripravo ZN so sredstva predvidena v okviru programa priprave planskih dokumentov in za to rezervirana v proračunu Občine Rogatec.
13. člen
Program priprave začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Rogatec.
Št. 061-53/96
Rogatec, dne 23. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec
Anton Roškar, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost