Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996

Kazalo

1875. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Slovenske Konjice, stran 2424.

Na podlagi 13. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na seji dne 16. 5. 1996 sprejel
O D L O K
o podeljevanju priznanj Občine Slovenske Konjice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj Občine Slovenske Konjice, pogoje, postopek in način podeljevanja priznanj, njihovo obliko ter način vodenja evidence podeljevanja priznanj.
2. člen
Priznanja Občine Slovenske Konjice so najvišja priznanja občine za dosežke občanov, drugih posameznikov, podjetij, zavodov, društev, združenj, družb in drugih organizacij, ki prispevajo k boljšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled občine na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, vzgojno-izobraževalnem in drugih področjih.
3. člen
Priznanja se podeljujejo občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, združenjem, družbam in drugim organizacijam.
Priznanje je lahko podeljeno tudi posmrtno.
Priznanja Občine Slovenske Konjice se podeljujejo tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izrednih dogodkih.
4. člen
Priznanja Občine Slovenske Konjice so:
– naziv častni občan,
– priznanje občine – Zlati grb občine,
– nagrada občine.
5. člen
O podelitvi priznanj Občine Slovenske Konjice odloča Občinski svet občine Slovenske Konjice s sklepom na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter administrativne zadeve (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Na predlog komisije občinski svet s sklepom določi število posameznih priznanj, ki se podelijo v tekočem letu.
6. člen
Našteta priznanja podeli župan na svečan način enkrat letno, praviloma na svečani seji občinskega sveta ob praznovanju občinskega praznika.
II. NAZIV ČASTNI OBČAN
7. člen
Naziv častni občan Občine Slovenske Konjice je lahko podeljen posamezniku, ki s svojim delovanjem in stvaritvami na posameznih področjih življenja in dela prispeva k izjemnemu razvoju in ugledu občine.
8. člen
Naziv častni občan Občine Slovenske Konjice se podeli z listino o podelitvi priznanja, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva častni občan Občine Slovenske Konjice. Naziv častni občan se podeli ob občinskemu prazniku.
III. PRIZNANJE OBČINE SLOVENSKE KONJICE
9. člen
Priznanje Občine Slovenske Konjice se lahko podeli za uspehe in dosežke, s katerimi se povečuje ugled občine in ki pomembno prispevajo k nadaljnjemu razvoju občine.
10. člen
Priznanje Občine Slovenske Konjice sestavlja umetniško izdelan zlatnik, ki ima na eni strani umetniško izdelan grb občine, na drugi strani pa odtis pečata iz leta 1571, ter posebna listina, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi priznanja.
IV. NAGRADA OBČINE
11. člen
Nagrada je denarna in se podeli v znesku, ki ga na predlog komisije potrdi občinski svet.
12. člen
Sredstva za priznanja se zagotavljajo v proračunu občine.
V. POSTOPEK ZA RAZPIS PRIZNANJ
13. člen
Predlagatelj za podelitev priznanj Občine Slovenske Konjice so lahko občani, politične stranke, krajevne skupnosti, društva, podjetja, združenja, družbe in druge organizacije.
Predlagatelj za podelitev priznanja sebe ne more predlagati za priznanje.
14. člen
Priznanja se podeljujejo enkrat letno na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede pristojna komisija in ga objavi najkasneje do 31. maja za tekoče leto.
Če se podelitev priznanja predlaga za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubje, se priznanje podeli brez razpisa in takoj ko je mogoče.
15. člen
Z razpisom se objavijo:
– kriteriji za podelitev priznanj,
– podatki, ki jih mora vsebovati predlog,
– rok, do katerega morajo biti poslani predlogi.
16. člen
Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati podatke o kandidatu ter utemeljitev predloga.
17. člen
Pristojna komisija skladno s predpisanimi kriteriji iz tega odloka izvede razpisni postopek, obravnava predloge, oblikuje predlog odločitve o podelitvi priznanj z ustreznimi utemeljitvami.
IV. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ
18. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem in evidenco priznanj opravlja občinska uprava.
19. člen
Gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na vpogled v prostorih občinske uprave.
Priznanja se vpisujejo v posebno evidenco, ki vsebuje naslednje podatke:
1. zaporedna številka vpisa,
2. ime, priimek in osebni podatki o prejemniku,
3. številka sklepa in datum seje občinskega sveta, na kateri je bil sprejet sklep o podelitvi priznanja,
4. vrsta podeljenega priznanja,
5. kraj in datum vročitve priznanja.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Priznanja, podeljena po prejšnjih predpisih, ostanejo v veljavi in se uvedejo v evidenco skladno z 19. členom tega odloka.
21. člen
Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati pravilnik o podeljevanju priznanj Občine Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 30/79).
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-12/96-9101
Slovenske Konjice, dne 16. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim l. r.

AAA Zlata odličnost