Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996

Kazalo

1853. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice dopolnjenega v letu 1995, stran 2394.

Na podlagi 2. in 6. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 48. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 18/93), navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občine (Uradni list SRS, št. 20/85), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 17. člena ter 70. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Brežice na 19. seji dne 23. 5. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice dopolnjenega v letu 1995
1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 41/87 in Uradni list RS, št. 13/91 in 37/94) in srednjeročnega plana Občine Brežice (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88, Uradni list RS, št. 13/91 in 37/94).
2. člen
Spremeni se 4. člen odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice dopolnjen v letu 1993 (Uradni list RS, št. 37/94) pod točko 4.4.2.1. – Urbanistične zasnove, kjer se alinea “Zdravstvo, šolstvo” dopolni z naslednjim:
Nove površine za izgradnjo nove srednje šole (srednješolski kompleks) s pripadajočimi objekti in površinami so predvidene na območju naselja Zakot ob Bizeljski cesti (R-338), vzhodno od obvoznice (ceste R-362).
Na tem območju je predvidena možnost izgradnje objekta za potrebe višje oziroma visoke strokovne šole.
Izloči se: lokacija za izgradnjo srednje šole v Šentlenartu.
Tako se v nadaljevanju dopolni tabela Rabe prostora in površin območij urejanja z naslednjim:
--------------------------------------------------------------------------
Območje               Površina (v ha)         Način
urejanja  Naziv    obstoječe   predvideno    Skupaj  urejanja
označba
--------------------------------------------------------------------------
Š      Zakot 1           5,5       5,5    PUP, ZN
K3     Črnc     72,25    66,75      66,75     PUP
--------------------------------------------------------------------------
Tako se zbirna tabela površin za celo območje UZ Brežice smiselno dopolni s podatki iz zgornje tabele.
3. člen
Za navedeno območje se ustrezno dopolni in spremeni tudi kartografski del sprememb dolgoročnega in srednjeročnega plana za območje Občine Brežice, in sicer v naslednjih delih:
I. Kartografski del 1
Kartno gradivo v merilu 1:25.000 – karta št. 1 – Brežice:
Zasnova kmetijstva, gozdarstva in območij poselitve in karta št. 12 – zasnova osnovne rabe prostora.
II. Kartografski del 2:
Kartno gradivo urbanističnih zasnov za Brežice (merilo 1:5000)
III. Kartografska dokumentacija:
Karte preglednega katastrskega načrta v merilu 1:5000
Samobor 1,2
Vel. Trgovišče 41,42
4. člen
Dopolni se 8. člen in doda tč. 2.8. odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice (Uradni list RS, št. 37/94) z naslednjim:
2.8. Programske zasnove za srednješolski kompleks:
Obravnavano območje leži vzhodno od obstoječe mestne obvoznice (Cesta svobode).
Na vzhodu ga omejuje individualno stanovanjsko naselje Zakot, na jugu Bizeljska cesta ter naravna depresija na severu.
2.8.1. Zasnova namenske rabe prostora:
Navedeno območje je namenjeno izgradnji srednješolskega kompleksa z naslednjim programom: srednje ekonomske šole različnih programov, večnamenske telovadnice, ureditvi šolskega trga, izgradnji višje oziroma visoke strokovne šole, sedežu regijske uprave za šolstvo, zunanjih šolskih igrišč, atletskega stadiona, prometnih in ostalih infrastrukturnih površin ter zelenih površin. Izgradnjo objektov je možno razdeliti v več faz, glede na potrebe uporabnikov (dozidava šole ali telovadnice) oziroma za potrebe mesta in občine.
Predvideni objekti bodo poleg osnovnega namena služili tudi ostalim dejavnostim v okviru razpoložljivih kapacitet.
2.8.2. Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
Pri oblikovanju objektov se upošteva (lokalna) tipologija kraja (mesta). Gabariti objektov (kapi) ne smejo presegati višine 15.00 M ali P+2+M (mansarda) in ne smejo biti manjši od P+1. Kolikor teren dopušča so možne podkletitve.
Nakloni strešin v osnovi ne smejo biti manjši od 25° in ne večji 45°. Kritina je krajevno prilagojena in okolju prijazna.
Fasade se oblikovno prilagodijo okolici in izvedejo v naravnih materialih.
Zaradi vizualne izpostavljenosti so predvidene zazelenitve z zaščitno vegetacijo, značilno za tipologijo kraja in namena.
Natančnejše usmeritve in tolerance pri oblikovanju se določi v prostorskoizvedbenem aktu (PIA).
2.8.3. Usmeritve za ureditev infrastrukture:
Kanalizacijsko omrežje:
Na območju je predviden ločen sistem odvodnjavanja odpadnih vod, kjer se fekalne vode priključijo na obstoječo kanalizacijo, medtem, ko je za meteorne vode predvidena izgradnja novega kanala. V območju regionalne ceste se preveri obstoječe odvodnjavanje z vozišč.
Vodovodno omrežje:
Območje se priključi na obstoječe vodovodno omrežje.
Telefonsko omrežje:
Predvideno je podaljšanje štiricevne TK kabelske kanalizacije iz obstoječega kabelskega jaška v križišču Bizeljske ceste in Škalarjeve ulice do srednješolskega kompleksa.
Elektro omrežje:
Na predmetnem območju je predvidena demontaža obeh prostozračnih daljnovodov (Krško, Globoko) in kabliranje le-teh ob Bizeljski cesti ter dalje ob Cesti svobode z upoštevanjem potrebnih koridorjev.
Predvidena je oprema z javno razsvetljavo.
Prometno omrežje:
Prometne komunikacije morajo biti urejene po hierarhiji ulic in usklajene ter smiselno navezane na obstoječo in predvideno prometno mrežo mesta (ohranjajo se koridorji).
Obravnavano območje se posredno navezuje na obstoječo regionalno cesto R-362 (obvoznico Cesto svobode) na vzhodu (ohranja se koridor za obstoječe cestno omrežje ) in neposredno na regionalno Bizeljsko cesto R-338 na jugu.
Glavni dostop in oskrba kompleksa sta predvidena iz Bizeljske ceste v osi Prežihove ulice, kjer se uredi štirikrako križišče in postajališče.
Ravno tako se uredijo prometne površine za potrebe kolesarjev in pešcev na celotnem obravnavanem območju.
Po potrebi se uredijo nove kolovozne poti.
Ogrevanje:
Objekti bodo ogrevani na kurilno olje iz centralne oziroma posameznih kurilnic.
Ravno tako pa se predvidi koridor za toplovod oziroma plinovod in lokacija za plinsko merilno postajo.
Načeloma naj bi imel vsak kompleks (kare) eno toplotno postajo (kurilnico).
2.8.4. Usmeritve za izboljšanje in varovanje bivalnega in delovnega okolja:
Zaradi bližine obeh regionalnih cest (Bizeljske ceste in Cesta svobode) je potrebno pri načrtovanju vseh objektov upoštevati vse normative varovanja okolja, tako hrupa, emisij v ozračje, kakor tudi odvajanje odpadnih vod (s parkirnih in športnih površin) ter pravilno izvedbo cestišč za varen prehod šolarjev in zaposlenih.
2.8.5. Okvirna zasnova zaporednosti gradnje oziroma urejanje območja.
Izgradnja kompleksa je predvidena po fazah.
– v I. fazi se opremijo zemljišča s komunalno infrastrukturo in ostalo infrastrukturo
– v II. fazi se predvideva izgradnja šolskih objektov s parkirišči in večnamensko telovadnico in parkirišči,
– v III. fazi se gradijo zunanji športni objekti s parkirišči,
– v IV. fazi pa se izvede zunanja ureditev in zasadijo površine s potrebno vegetacijo oziroma druga faza objektov oziroma dozidava obstoječih objektov in delna rekonstrukcija regionalne ceste.
Vsebino posameznih faz je možno realizirati glede na finančno sposobnost investitorja in pridobivanje ustreznih zemljišč.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 350-13-09/95
Brežice, dne 23. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

AAA Zlata odličnost