Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996

Kazalo

1836. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Moderna galerija, stran 2361.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in 5. ter 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) je Vlada Republike Slovenije na 198. seji dne 16. maja 1996 sprejela
S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Moderna galerija
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem sklepom ustanavlja Republika Slovenija javni zavod Moderna galerija (v nadaljevanju: galerija). Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Vlada Republike Slovenije.
2. člen
Ime galerije je: Moderna galerija.
Sedež galerije je v Ljubljani, Tomšičeva 14.
Galerija je pravna oseba.
II. DEJAVNOST GALERIJE
3. člen
Galerija opravlja naslednje naloge:
– zbira, hrani, proučuje, razstavlja in popularizira dela likovne umetnosti dvajsetega stoletja,
– ugotavlja, evidentira in dokumentira dela likovne umetnosti dvajsetega stoletja,
– oblikuje iz zbranega gradiva stalne razstave in pripravlja razstave domačih in tujih umetnikov upodabljajoče umetnosti,
– vodi register umetniških del in avtorjev sodobne likovne umetnosti v Republiki Sloveniji,
– sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami pri vzgoji in pri popularizaciji likovne umetnosti,
– nudi strokovne storitve fizičnim in pravnim osebam glede zadev, ki se nanašajo na sodobno likovno umetnost,
– izdaja strokovne publikacije s področja sodobne likovne umetnosti doma in v tujini,
– izvaja in razvija računalniško podprt informacijski sistem za področje sodobne likovne umetnosti,
– vzdržuje strokovno knjižnico in informacijski center, namenjeno študijskim in pedagoškim potrebam,
– izposoja in prodaja likovna dela,
– vzdržuje stike s sorodnimi organizacijami doma in v tujini,
– opravlja in razvija restavratorske, fotografske ter druge tehnične dejavnosti za potrebe likovne umetnosti,
– daje svoje prostore na razpolago za razstave in druge kulturne prireditve,
– nudi interesentom pogodbene storitve v okviru svoje registrirane dejavnosti.
III. ORGANI GALERIJE
4. člen
Organi galerije so:
– direktor,
– svet galerije,
– strokovni svet galerije.
Direktor galerije
5. člen
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje galerije, predstavlja in zastopa galerijo ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela galerije.
Direktorja imenuje in razrešuje minister, pristojen za kulturo, na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta galerije in strokovnega sveta galerije.
Mandat direktorja traja pet let; po poteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– visokošolska izobrazba ustrezne usmeritve,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na podobnih delih in poznavanje področja dela galerije,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v zavodu,
– znanje najmanj enega tujega jezika.
Dodatni pogoji ter prenos pooblastil na posamezne delavce se lahko določijo s statutom.
Svet galerije
6. člen
Galerijo upravlja svet galerije, ki ga sestavljajo:
– predstavniki ustanovitelja (pet članov), ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije,
– predstavnika delavcev galerije (dva člana), ki se volita na neposrednih volitvah ter,
– predstavnika zainteresirane javnosti (dva člana), ki ju imenujeta Zveza društev likovnih umetnikov Slovenije in Akademija za likovno umetnost Ljubljana.
Način izvolitve predstavnikov delavcev določi statut galerije.
Mandat članov sveta traja pet let; po poteku mandata so lahko izvoljeni še za eno mandatno obdobje.
7. člen
Svet galerije sprejema statut zavoda, programsko usmeritev in program dela, letni finančni načrt, zaključni račun in splošne akte zavoda ter opravlja druge zadeve, ki jih določa statut.
Statut galerije začne veljati, ko da nanj soglasje ustanovitelj.
Akt o sistemizaciji delovnih mest v zavodu začne veljati, ko da nanj soglasje minister, pristojen za kulturo, po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v galeriji.
Strokovni svet galerije
8. člen
Strokovni svet galerije sestavljajo člani, ki jih imenuje svet galerije v skladu z zakonom. Sestavo, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta določi statut galerije v skladu z zakonom.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI GALERIJE
9. člen
Galerija prevzame v upravljanje vse premoženje, s katerim je upravljala Moderna galerija.
10. člen
Galerija pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz sredstev državnega proračuna,
– s prodajo storitev drugim uporabnikom,
– s prodajo publikacij in drugih del, za katero je registrirana,
– z dotacijami, darili in drugimi oblikami donatorstva, določenimi z zakonom in s statutom galerije.
Minister, pristojen za kulturo, določi normative in standarde za financiranje neprogramskih stroškov galerije.
11. člen
Presežek prihodkov nad odhodki uporablja galerija za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet galerije v soglasju z ustanoviteljem.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI GALERIJE V PRAVNEM PROMETU
12. člen
Galerija je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi, s katerimi upravlja.
13. člen
Premoženje galerije je last ustanovitelja.
Z vsem premoženjem upravlja galerija. S premičnim premoženjem samostojno upravlja za poslovne odločitve, ki vplivajo in imajo posledice na nepremičnine, ki jih upravlja galerija, in za upravljanje z nepremičninami pa je potrebno soglasje ustanovitelja.
VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI GALERIJE TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN GALERIJE
14. člen
Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti galerije do višine vrednosti nepremičnega premoženja, s katerim upravlja galerija.
Ustanovitelj se tudi zavezuje, da bo v okviru proračuna vsako leto zagotavljal galeriji sredstva na podlagi usklajenega programa dela in finančnega načrta, da bo lahko opravljala dejavnost, za katero je bila ustanovljena.
Galerija vsako leto pripravi program dela in finančni načrt ter ju posreduje ustanovitelju v soglasje.
15. člen
Galerija prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za njeno dejavnost, ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Organi galerije, ki še niso oblikovani v skladu z zakonom morajo biti imenovani najkasneje v roku šestih mesecev od uveljavitve tega sklepa. Do takrat opravljajo njihove naloge dosedanji organi galerije.
Statut galerije mora biti sprejet najkasneje v treh mesecih od datuma konstituiranja sveta galerije.
Do takrat velja obstoječi statut galerije v vseh določbah, ki niso v nasprotju z zakonom.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati uredba o ustanovitvi galerije (Uradni list LRS, št. 1/48).
18. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-05/96-9/1-8
Ljubljana, dne 16. maja 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost