Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996

Kazalo

1880. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju v Krajevni skupnosti Ponikva pri Žalcu, stran 2428.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) ter 26. člena statuta Krajevne skupnosti Ponikva pri Žalcu dne 14. 4. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju v Krajevni skupnosti Ponikva pri Žalcu
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Ponikva pri Žalcu, za naselja Ponikva, Studence, Podkraj, se razpiše referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju.
2. člen
Sredstva, zbrana s krajevnim samoprispevkom, se bodo uporabila za izvajanje naslednjega referendumskega plana oziroma programa.
3. člen
Sredstva iz referendumskega programa so namenjena za:
– izgradnjo vodovoda v zaselkih Podkraj in Stebovnik,
– sofinanciranje gasilske avtocisterne,
– sofinanciranje asfaltiranja, modernizacije in vzdrževanje cest na območju Krajevne skupnosti Ponikva,
– vzdrževanje kulturno zgodovinskih spomenikov; stare šole, kapele in cerkve.
4. člen
Referendum bo v nedeljo, 16. junija 1996, od 7. do 19. ure, v Zadružnem domu Ponikva pri Žalcu.
5. člen
Krajevni samoprispevek bo uveden za obdobje petih let, in sicer od 1. 7. 1996 do 1. 7. 2001 in se bo zbiral na poseben žiro račun Krajevne skupnosti Ponikva pri Žalcu, št. 50700-842-145-82196.
6. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani s stalnim bivališčem v Krajevni skupnosti Ponikva pri Žalcu po naslednjem:
– 1,5% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja,
– 10% od katastrskega dohodka,
– 1% od pokojnin, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
– 300 DEM obrtniki oziroma podjetniki letno v tolarski protivrednosti,
– 200 DEM lastniki počitniških hišic, vikendov, vinskih kleti, čebelnjakov letno v tolarski protivrednosti; tisti, ki nimajo stalnega bivališča v Krajevni skupnosti Ponikva pri Žalcu.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem oziroma zavezancem katastrskega dohodka bo obračunavala oziroma odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Žalec.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka, se krajevna skupnost za posamezen znesek dostavi seznam zaposlenih, za katere se nakazuje samoprispevek.
Samoprispevek se ne plačuje od socialno varstvenih pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij učencev in študentov na proizvodnem delu oziroma delovni praksi, od regresa za letni dopust, od jubilejnih nagrad in odpravnin.
8. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi občani, ki so vpisani v volilni imenik s stalnim bivališčem v Krajevni skupnosti Ponikva pri Žalcu, zaselkov Ponikva, Studence in Podkraj, ki so starejši od 18 let oziroma nad 15 let, če so v delovnem razmerju.
9. člen
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti Ponikva pri Žalcu, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
10. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev, opravlja Krajevna skupnost Ponikva pri Žalcu. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Žalec, v okviru svojih pristojnosti.
11. člen
Vrstni red izvajanja programa določi svet Krajevne skupnosti Ponikva pri Žalcu v dogovoru s predstavniki zaselkov Ponikva, Studence in Podkraj.
12. člen
Na referendumu glasujejo občani neposredno z glasovnicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST PONIKVA PRI ŽALCU
Z ZASELKI PONIKVA, STUDENCE IN PODKRAJ
GLASOVNICA
Na referendumu 16. 6. 1996 za uvedbo samoprispevka v denarju za dobo 5 let, to je od 1. 7. 1996 do 1. 7. 2001, za sofinanciranje programov:
– izgradnja vodovoda v zaselkih Podkraj Stebovnik,
– sofinanciranje asfaltiranja, modernizacijo in vzdrževanje cest na območju Krajevne skupnosti Ponikva pri Žalcu,
– sofinanciranje gasilske avtocisterne,
– vzdrževanje kulturno zgodovinskih spomenikov; stare šole, kapel in cerkve
glasujem 
    ZA                              PROTI
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži “ZA”, če se strinja oziroma “PROTI”, če se z uvedbo ne strinja.
13. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Ponikva pri Žalcu.
14. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90).
15. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu RS.
Ponikva pri Žalcu, dne 14. aprila 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Ponikva pri Žalcu
Ivan Jelen l. r.

AAA Zlata odličnost