Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996

Kazalo

1860. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Sela (Kamnik), stran 2402.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) ter v skladu s statutom KS Sela ter sklepa zbora krajanov z dne 12. 5. 1996 je svet KS Sela sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Sela
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Sela se razpiše referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za sofinanciranje izvajanja sprejetih srednjeročnih programov dela na območju Krajevne skupnosti Sela.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 23. 6. 1996 od 7. do 19. ure, v prostorih Marijinega kulturnega doma na Selih.
3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabljala za:
– dokončanje ceste Sela–Sovinja peč do Černivca,
– cesta Markovo–Studenca–Černivec,
– oskrba z zdravo pitno vodo,
– kabelska televizija,
– ureditev prevozov otrok v šolo,
– javna razsvetljava.
4. člen
Z referendumom se bodo delovni ljudje in občani izrekli o uvedbi samoprispevka za obdobje petih let od 1. 8. 1996 do 31. 7. 2001.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Sela, in sicer:
1. vsi zaposleni občani po stopnji 2% mesečno od osebnih dohodkov, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnega dohodka,
2. upokojenci po stopnji 2% od pokojnine mesečno, ki je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost po stopnji 2% mesečno od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,
4. zavezanci, katerim se davek odmerja od popoldanske obrti po stopnji 2% od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke,
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke,
6. delovni ljudje in občani, lastniki zemljišč v Krajevni skupnosti Sela, ki imajo stalno bivališče na območju krajevne skupnosti, od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin po stopnji 8%.
Samoprispevek se ne plačuje od dohodka, za katere je oprostitev po 12. in 13. členu zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
6. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem računu, bo upravljal svet Krajevne skupnosti Sela, ki je tudi odgovoren za zbiranje in pravilno namensko uporabo sredstev.
Svet krajevne skupnosti je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
7. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolirata SDK in občinska uprava za družbene prihodke.
8. člen
Za postopek o glasovanju in izvedbi referenduma se smiselno uporabljajo določila zakona o volitvah v skupščini.
Referendum vodi volilna komisija KS Sela po tehničnih pravilih, ki veljajo za volitve, kot tudi ugotovi rezultate in izdela zaključno poročilo o izidu referenduma za območje KS Sela.
Izid referenduma se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku na območju KS Sela, ter zaposleni občani, stari nad 15 let.
10. člen
Na referendumu glasujejo delovni ljudje in občani neposredno in tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
Krajevna skupnost Sela
Na referendumu dne 23. 6. 1996 za uvedbo samoprispevka v denarju za čas od 1. 8. 1996 do 31. 7. 2001 za območje Krajevne skupnosti Sela, ki se bo uporabil za izvedbo nalog po programu samoprispevka
glasujem
      ZA                               PROTI
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
11. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Sela.
12. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu RS ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Podpredsednik
sveta Krajevne skupnosti Sela
Stane Šuštar l. r.

AAA Zlata odličnost