Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996

Kazalo

1850. Pravilnik o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Bohinj, stran 2388.

Na podlagi 9. in 79. člena statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/96) je Občinski svet občine Bohinj na 17. seji dne 7. maja 1996 sprejel
P R A V I L N I K
o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Bohinj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen pravilnika)
S tem pravilnikom se določajo pogoji, kriteriji in postopek za razdelitev sredstev, namenjenih za financiranje programov dejavnosti športa v Občini Bohinj.
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog zagotavlja proračun Občine Bohinj.
Predlog razdelilnika pripravi Športna zveza Radovljica (v nadaljnjem bsedilu: zveza), potrjuje pa Občinska uprava občine Bohinj.
2. člen
(uporabniki)
Pravico do financiranja športnih programov imajo športna društva, šole, vzgojnovarstvene organizacije in podjetja, ki v svojih programih izvajajo športne aktivnosti in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih;
– da imajo organizirano vadbo, v katero je vključenih odgovarjajoče število športnikov;
– da imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti;
– redno letno dostavljajo občini in zvezi podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih.
3. člen
(programi financiranja)
Pogoji in kriteriji financiranja, določeni s tem pravilnikom, so namenjeni za naslednje vsebine športnega pro- grama:
– šport otrok in mladine,
– vrhunski in tekmovalni šport,
– športno rekreacijo,
– športne prireditve,
– strokovne kadre in
– športne objekte (investicijsko vzdrževanje).
Poleg financiranja navedenih športnih programov se bo financiral tudi dogovorjeni program in stroški delovne skupnosti zveze.
Občinski svet Občine Bohinj vsako leto posebej sprejema delitev sredstev po posameznih vsebinah športnih programov in višino sredstev za program in delovno skupnost zveze.
4. člen
(predlagatelji programov)
Predlagatelji posameznih športnih programov so: športna društva, vzgojnovarstvene ustanove, šolska športna društva, druge organizacije, ki se ukvarjajo s športom in Športna zveza Radovlljica (v nadaljnjem besedilu: osnovne organizacije).
5. člen
(predložitev dokazil)
Poročila in programi športne dejavnosti, ki jih predlagatelji športnih programov dajo na oceno, morajo biti ob izpolnjevanju pogojev iz 2. člena dopolnjeni z dokazi, če to zahteva Občinska uprava ali zveza.
6. člen
(vrednotenje programov)
Poročila in programe športne dejavnosti osnovnih organizacij pregleda in točkovno ovrednoti Strokovna služba Športne zveze, predlog vrednotenja programov pa potrdi občinska uprava.
Vrednost točke je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki so namenjena za posamezne programske naloge.
II. POGOJI, KRITERIJI IN NORMATIVI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNE DEJAVNOSTI
1. Šport otrok in mladine
7. člen
(šport otrok in mladine)
Sofinancirajo se naslednji programi:
1. Šport predšolskih otrok (do 7. leta)
1.1. Vadba predšolskih otrok, ki vadijo v osnovnih organizacijah (40 tednov po 3 ure), interesna vadba ostalih otrok, tudi planinstvo, taborništvo (40 tednov po 2 uri).
1.2. Izvajanje programa športne značke I. stopnje v VVZ (material za športno značko).
2. Šport osnovnošolskih otrok (7.–15. leta)
2.1. Vadba šolskih otrok, ki vadijo v osnovnih organizacijah (40 tednov po 4 ure), interesna vadba ostalih otrok, tudi planinstvo, taborništvo (40 tednov po 2 uri).
2.2. Športna vadba, ki se izvaja v šolskih športnih društvih (40 tednov po 2 uri). Zahtevo po izplačilu izda šolsko športno društvo.
2.3. Vrednotenje tekmovanj ŠŠD:
A) Organizacija medobčinskih tekmovanj:
– organizacija tekmovanj (sodniški stroški),
– kolajne za posamične uvrstitve od 1. do 3. mesta in pokal skupnemu zmagovalcu,
– pokale od 1. do 3. mesta pri ekipnih tekmovanjih.
B) Vrednotenje šolskih tekmovanj na ravni območja, regije in države: športnim panogam, ki imajo ekipna in posamična tekmovanja se priznajo prijavnine in potni stroški za ekipo (zmagovalna na medobčinski ravni) in posameznikom, ki so se uvrstili na tekmovanja višjega ranga. Če se tekmovanje višjega ranga prireja doma, pripadajo organizatorju sredstva za:
– organizacijo tekmovanja (sodniški stroški),
– kolajne za posamične uvrstitve od 1. do 3. mesta in pokal skupnemu zmagovalcu,
– pokale od 1. do 3. mesta pri ekipnih tekmovanjih.
2.4. Izvajanje programa športne značke II. stopnje v ŠŠD (material za športno značko)
3. Smučarski, plavalni tečaji
Za izvedbo smučarskih in plavalnih tečajev se financira strokovni kader in stroški prevozov.
Tabela točk za programe športa otrok in mladine
----------------------------------------------------------------------------
Starost           Organizator   Štev. treningov      Točke
----------------------------------------------------------------------------
predšolski – do 7. leta   društva     40 tednov × 3 ure      120
predšolski – do 7. leta   ostali     40 tednov × 2 uri       80
predšolski – do 7. leta   VVZ       material         stroški
šolski – 7.–15. leta    društva     40 tednov × 4 ure      160
šolski – 7.–15. leta    ostali     40 tednov × 2 uri       80
šolski – 7.–15. leta    ŠZ, ŠŠD     tekmovanja ŠŠD      stroški
šolski – 7.–15. leta    ŠŠD       material         stroški
----------------------------------------------------------------------------
2. Vrhunski in tekmovalni šport
8. člen
(vrhunski šport)
Za sredstva za vrhunski šport lahko kandidirajo tiste osnovne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so njihovi športniki v zadnjem olimpijskem obdobju dosegli vrhunske rezultate in so kategorizirani po kategorizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez,
– da se ukvarjajo z olimpijskimi športi ali športi, ki jih priznava mednarodni olimpijski komite,
– da so v občini naravni in materialni pogoji za ukvarjanje s tem športom,
– da se za dosego vrhunskih rezultatov zahteva zgodnji začetek treniranja,
– da za ta društva nastopajo tekmovalci, vzgojeni v matičnem klubu ali iz območja, katero gravitira na osnovno organizacijo, ki je nosilec najvišje kakovosti na tem območju.
Klubom v športnih panogah, ki izpolnjujejo gornje pogoje, se prizna:
– skupino starejših dečkov in deklic,
– skupino mlajših dečkov in deklic,
– športno šolo – skupino cicibanov.
Število tekmovalcev za vsako stopnjo razvoja na osnovi strokovnega predloga ŠZ potrdi strokovna služba občine, ostali vrhunski športniki v otroških, mladinskih in članskih kategorijah morajo izpolnjevati pogoje, ki so navedeni v 12. členu.
9. člen
(vrhunski posamezniki)
Evidentirani bodo tisti vrhunski posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:
1. Otroške kategorije – kategorija cicibanov, mlajših in starejših dečkov in deklic:
– do 32. mesta na državni rang lestvici ali državnem prvenstvu – najmanj 64 nastopajočih,
– do 16. mesta na državni rang lestvici ali državnem prvenstvu – najmanj 32 udeležencev,
– do 8. mesta na državni rang lestvici ali državnem prvenstvu – najmanj 16 udeležencev,
– državni prvak – najmanj 4 udeleženci.
2. Športniki mladinskega in zveznega razreda, perspektivni športniki, športniki mednarodnega in svetovnega razreda.
Tabela točk za programe vrhunskega športa
Individualni športi:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         Člani     Mladinci         Otroci
Panoga                  SR    MR    DR   PŠ    MLR  SDI  MDI    CI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
alpinizem, karate, jadranje na vodi   200   180   110  140     70   40   25    20
smučanje, plavanje, veslanje       650   600   350  400    280  180   70    40
streljanje, jadralno padalstvo      170   150    90  110     50   30   20
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. člen
(vrhunske ekipe)
Evidentirane bodo tiste ekipe, ki tekmujejo v državnih ligah. Če je ekipa uvrščena v prvi polovici I. državne lige ima pravico do financiranja po ene ekipe v vsaki kategoriji.
Kolektivni športi
-------------------------------------------------------------------------------------------------
                      Člani, mladinci             Otroci
Panoga               I. DL   II. DL  III. DL- ML     SDI       MDI
-------------------------------------------------------------------------------------------------
odbojka, nogomet, košarka, hokej   700    600     250       200       198
-------------------------------------------------------------------------------------------------
11. člen
(tekmovalni šport)
Vse skupine v športnih organizacijah, ki redno vadijo in se udeležujejo tekmovanj na nižjih nivojih.
-----------------------------------------------------------------------------------
Starost           Organizator     Število treningov      Točke
-----------------------------------------------------------------------------------
šolski – 15.–19. leta     društva      40 tednov × 2 uri       160
mladin. – 19.–25. leta     društva      40 tednov × 2 uri       160
tekmovanje           društva   min. 40 tekm., 5 organizacij     40
-----------------------------------------------------------------------------------
12. člen
(vrhunski športniki)
Status vrhunskih športnikov se rešuje s:
– štipendijami za športno izpopolnjevanje,
– nagradami za dosežene rezultate,
– nezgodnim zavarovanjem,
– dokupom delovne dobe,
– reševanjem zdravstvenega varstva.
13. člen
(stimulacija in nagrada in nezgodno zavarovanje)
Stimulacija za dosežene rezultate se izraža v obliki štipendije za športno izpopolnjevanje, ki se podeljuje športnikom mladinskega razreda, perspektivnim športnikom, športnikom državnega, mednarodnega in svetovnega razreda.
Višino štipendije določi Izvršni odbor ŠZR in zavisi od razpoložljivih sredstev za ta namen.
Kolikor športnik prejema športni dodatek iz drugih proračunskih sredstev, se mu iz občinskih sredstev ne dodeljuje.
Nagrada za vrhunske športne rezultate se podeljuje v skladu z določili posebnega pravilnika Športne zveze, ki je priloga teh kriterijev.
Nezgodno se zavaruje vse kategorizirane športnike, ki niso zavarovani iz drugih proračunskih sredstev, če so za to predvidena sredstva.
Kolikor so na razpolago finančna sredstva, se po oceni strokovne službe financira dokup pokojninske dobe le tistim športnikom, ki predložijo uradna potrdila o dokupu pokojninske dobe na osnovi statusa vrhunskega športnika.
3. Športna rekreacija
14. člen
(športna rekreacija)
To dejavnost si občani plačujejo sami. Občina v okviru danih možnosti zagotavlja pogoje za izvajanje dejavnosti v osnovnih organizacijah in določenih športnih objektih – lokacijah.
15. člen
(tekmovanja)
Tekmovanja na ravni občine ali več občin (medobčinska prvenstva):
– kolajne za posamične uvrstitve od 1. do 3. mesta in pokal skupnemu zmagovalcu,
– pri ekipnih tekmovanjih pokale za uvrstitev od 1. do 3. mesta.
16. člen
(športna rekreacija v osnovnih organizacijah)
Za občane nad praviloma 18 let starosti, si morajo osnovne organizacije same zagotavljati sredstva za izvajanje športnih programov. Za vsako skupino, ki redno vadi vsaj 2 uri tedensko in 40 tednov v letu dobi organizacija 80 točk.
V okviru sprejetih kriterijev je zagotovljen del sredstev le za tekoče vzdrževanje, amortizacijo in investicijsko vzdrževanje objektov ter za šolanje ustreznih strokovnih kadrov.
17. člen
(športna rekreacija v delovnih organizacijah)
Organizirana rekreacijska tekmovanja delovnih organizacij na ravni občine se financirajo s prijavninami.
18. člen
(individualna ali družinska oblika športne rekreacije)
Sofinanciral se bo propagandni material športno-rekreativne ponudbe, ki zagotavlja občanom celovit pregled možnosti koriščenja uslug športne ponudbe.
19. člen
(športna dejavnost invalidov in upokojencev)
Program invalidske športne dejavnosti in športne dejavnosti upokojencev ovrednoti občinska uprava.
4. Športne prireditve
20. člen
(vrhunske športne prireditve)
Za vrhunske športne prireditve veljajo naslednji kriteriji:
– da je organizirana s soglasjem občine,
– da je prireditev navedena v mednarodnem (izjemoma v državnem) koledarju tekmovanj,
– da na njej nastopajo domači športniki,
– da se je udeležijo športniki z mednarodno veljavo,
– da je odmevna v širšem prostoru,
– da ima tržni pomen.
O financiranju vrhunskih športnih prireditev odloča Občinski svet občine Bohinj.
21. člen
(organizacija meddruštvenih tekmovanj)
Za vsako izvedeno meddruštveno tekmovanje, kjer je nastopilo najmanj 30 tekmovalcev iz 5 športnih organizacij dobi klub organizator 20 točk.
22. člen
(proglasitev športnikov leta)
Posamezni športnik se lahko proglasi za športnika leta Občine Bohinj. Pogoj za dodelitev tega priznanja je:
– nastop v mladinski ali članski državni reprezentanci,
– osvojitev kolajne na državnem prvenstvu v vseh kategorijah,
– odmeven mednarodni dosežek,
– drug pomemben športni dosežek po oceni občinske uprave.
Na predlog občinske uprave ali pristojne komisije občinskega sveta se podeljujejo tudi druga priznanja.
5. Strokovni kadri
23. člen
(kriteriji za dodelitev honorarja amaterskih trenerjev)
Amaterskim trenerjem se honorar za delo dodeli samo v okviru programa športa mladih v ŠŠD.
24. člen
(kriteriji za sofinanciranje šolanja strokovnih kadrov)
Iz proračuna občine se sofinancirajo stroški šolanja naslednjih strokovnih kadrov:
– amaterskim trenerjem,
– študentom športne fakultete pod pogojem, da vlogo posreduje osnovna organizacija.
Pogoji za sofinanciranje šolanja so naslednji:
– da vlogo posreduje osnovna organizacija,
– da kandidat aktivno sodeluje na področju športa.
Financirajo se stroški prijavnine ali kotizacije. Ostale stroške krije posameznik ali organizacija, ki ga prijavlja.
Študentom športne fakultete se lahko dodeljuje finančna pomoč za financiranje dogovorjenih študijskih programov.
25. člen
(izpopolnjevanje strokovnega kadra)
Iz proračuna občine se sofinancira izpopolnjevanje strokovnega kadra. Lahko se sofinancirajo:
– seminarji za pridobitev licence,
– ostali strokovni seminarji.
Za udeležbo na teh seminarjih se po oceni strokovne službe financirajo naslednji stroški:
– kotizacija,
– stroški organizacije izpopolnjevanja, če je organiziran v lastni režiji.
6. Športni objekti
26. člen
(investicijsko vzdrževanje)
Za sredstva, ki se namenjajo za tekoče vzdrževanje ali investicijsko vzdrževanje lahko kandidirajo samo tiste osnovne organizacije, ki objekte uporabljajo same ali pa za odstotni del uporabe za svoje potrebe.
Za sredstva za tekoče vzdrževanje objektov lahko kandidirajo organizacije, ki svoje objekte tudi uporabljajo.
27. člen
(kriteriji za koriščenje sredstev za investicijsko vzdrževanje objektov in nakup opreme)
Za koriščenje sredstev za investicijsko vzdrževanje objektov in nakup opreme mora prosilec izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima prosilec status osnovne športne organizacije,
– osnovna športna organizacija mora biti upravljalec športnega objekta in naprav,
– obvezna lastna udeležba sredstev v višini najmanj 30% predračunske vrednosti.
Pri tem se upošteva tudi namembnost sredstev. Sredstva se lahko koristijo za:
– manjše adaptacije in rekonstrukcije objektov in športnih naprav,
– posodobitev objektov in športnih naprav,
– racionalizacija stroškov (ekološki, tehnični in tehnološki vidiki),
– ostala dela, ki so nujna za nemoteno izvajanje dejavnosti in niso predmet tekočega vzdrževanja,
– nakup opreme, ki je nujno potrebna za izvajanje programa.
Na razpis se lahko prijavi samo pravna oseba. Posamezne osnovne organizacije, ki se prijavljajo na razpis, morajo same, v okviru svojih potreb, pripraviti prioritetni vrstni red del.
28. člen
(odobritev sredstev, nadzor, sankcije)
Sredstva na osnovi vlog potrdi in dodeli občinska uprava. Koriščenje sredstev mora biti v skladu z namenom in terminskim planom izvajanja del. V primeru neopravičenega koriščenja sredstev (dela se ne izvajajo) se valorizirana sredstva odtegnejo iz naslova redne dejavnosti. Po opravljenih delih se poda poročilo o opravljenih delih, skupaj s fakturami, na občinsko upravo.
III. IZVAJANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
29. člen
(izvajanje programov)
Koristniki sredstev so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom.
Občinska uprava bo na predlog zveze in na osnovi pravilnika izdala sklep o številu točk za vrednotenje športnih programov.
Osnovna organizacija lahko v roku 15 dni vloži pritožbo na sklep o številu točk pri županu občine. Odločitev župana je dokončna.
Kolikor izvajalci ne izvajajo odobrenih programov, župan s sklepom ukine financiranje odobrenega programa.
Kolikor se ugotovi, da koristniki ta sredstva nenamensko uporabljajo, se jim program v naslednjem letu za ta del sredstev zmanjša.
IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
30. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 1. 1996.
31. člen
Po uveljavitvi tega pravilnika v Občini Bohinj prenehajo veljati vsi doslej veljavni kriteriji in pogoji za vrednotenje športnih programov.
Št. 56/96
Bohinjska Bistrica, dne 17. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

AAA Zlata odličnost