Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996

Kazalo

1849. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Bohinj, stran 2388.

Na podlagi 9. in 79. člena statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/95) in na podlagi odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 1996 je Občinski svet občine Bohinj na 17. seji dne 7. 5. 1996 sprejel
P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Bohinj
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, načini in kriteriji za dodelitev sredstev, namenjenih za finančne intervencije v kmetijstvu in gozdarstvu.
2. člen
Sredstva za finančno intervencijo se zagotovijo:
– iz sredstev proračuna Občine Bohinj za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini,
– namenska sredstva,
– iz drugih virov.
3. člen
Višino sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
4. člen
Za uresničevanje cilja ohranjanja in razvoja kmetijstva v Občini Bohinj se finančna sredstva usmerijo v:
– strokovno izobraževanje,
– uvajanje novih tehnologij v rabi travinja s poudarkom na ekologiji,
– izboljšanje kmetijskih zemljišč – agromeriolacije,
– osemenjevanje živine na gorsko-višinskem območju,
– spodbujanje reje Bohinjske cike,
– zavarovanje živine,
– program veterinarske preventive,
– higiensko pridobivanje mleka,
– povečanje proizvodnje na doma pridelani krmi in pitanje,
– pomoč pri prevozu mleka iz gorsko-višinskih območij in planin,
– investicije v kmetijsko proizvodnjo, agroživilstvo in dopolnilno dejavnost,
– celosten razvoj podeželja in vasi,
– vzdrževanje gozdnih cest.
– druge ukrepe, sprejemljive za razvoj kmetijstva in gozdarstva.
5. člen
Upravičenci do interventnih sredstev so pravne in fizične osebe – državljani Republike Slovenije, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Občini Bohinj.
6. člen
Sredstva za intervencije v kmetijstvu se dodeljujejo kot podpore, regresi in premije.
7. člen
Upravičenci uveljavljajo sredstva pod pogoji, določenimi z razpisi, natečajih ali javnimi objavami Občine Bohinj, ki morajo vsebovati:
– namen, za katerega se sredstva delijo,
– višina predpisanih sredstev,
– pogoji za pridobitev sredstev,
– rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši kot 15 dni od dneva objave.
Razpisi in natečaji se objavijo enkrat ali dvakrat letno.
8. člen
Upravičenost in oceno zahtevkov, ki se delijo na osnovi tega pravilnika, pripravi komisija za kmetijstvo in gozdarstvo in ga predloži v potrditev občinskemu svetu.
9. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja občinska uprava in nadzorni odbor, ki pri nadzoru sodeluje s komisijo za kmetijstvo in gozdarstvo.
10. člen
V primeru nenamenske porabe sredstev je prejemnik dolžan takoj vrniti sredstva, skupaj s pripadajočimi obrestmi.
Obresti se obračunavajo od dneva nakazila, po zakoniti zamudni obrestni meri.
11. člen
Sredstva iz postavk, ki ne bi bila porabljena, občinski svet na predlog komisije za kmetijstvo in gozdarstvo lahko prerazporedi v druge postavke znotraj kmetijskega dela proračuna, določene s proračunom Občine Bohinj za tekoče leto.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 55/96
Bohinjska Bistrica, dne 16. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

AAA Zlata odličnost