Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996

Kazalo

1997. Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev, stran 2544.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev
1. člen
Cene proizvodov in storitev proizvodnje in distribucije vode, odvajanja in prečiščevanja odplak in odvažanja in odlaganja odpadkov (v nadaljnjem besedilu: storitve), ki so bile oblikovane v skladu z uredbo o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 7/96) in so se uporabljale na tržišču na dan 9. junija 1996, se od 1. avgusta 1996 dalje lahko povečajo za največ 1,6 odstotka.
2. člen
Zavezanec lahko v primeru, če ugotavlja, da cene, oblikovane na podlagi prejšnjega člena, ne pokrivajo stroškov enostavne reprodukcije, z zahtevkom predlaga Vladi Republike Slovenije, da odredi višjo stopnjo povečanja cen.
Zahtevek se vloži na upravno enoto, na območju katere zavezanec opravlja dejavnost. Upravna enota zahtevek, opremljen z mnenjem, posreduje na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Ljubljana, Kotnikova 5. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pridobi mnenje župana občine, na območju katere se opravlja dejavnost, in pripravi predlog Vladi Republike Slovenije za odreditev višje stopnje povišanja cen.
Zahtevku morajo biti priložene predhodno opravljene analize cen in stroškov za opravljanje dejavnosti, kot tudi vsi podatki, iz katerih je razvidna utemeljitev predloga.
Če upravna enota ugotovi, da zahtevek ni popoln, o tem obvesti zavezanca. Zavezanec mora na način in v roku, ki ga določi upravna enota, zahtevek dopolniti, sicer se šteje, da zahtevek ni bil vložen. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za rešitev zahtevka zavezanca.
3. člen
V primeru, da cene, oblikovane na podlagi 1. člena, ne pokrivajo stroškov za odplačilo zapadlih anuitet kreditov mednarodnim finančnim institucijam, ki se v skladu s pogodbo odplačujejo iz cene storitev in za katere, na podlagi predpisov, jamči Republika Slovenija, lahko zavezanec z zahtevkom predlaga Vladi Republike Slovenije, da ta odredi višjo stopnjo povišanja cen. Zahtevku mora biti priložena analiza cen in stroškov, pregled porabe sredstev kredita, kot vsi podatki, iz katerih je razvidno, da cena ne vsebuje deleža, potrebnega za odplačilo anuitet.
Zahtevek se vloži na upravno enoto, na območju katere se storitev opravlja. Upravna enota zahtevek, opremljen z mnenjem, posreduje na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana.
Če upravna enota ugotovi, da zahtevek ni popoln, o tem obvesti zavezanca. Zavezanec mora na način in v roku, ki ga določi upravna enota, zahtevek dopolniti, sicer se šteje, da zahtevek ni bil vložen.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za rešitev zahtevka zavezanca.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pripravi predlog Vladi Republike Slovenije za odreditev višje stopnje povišanja cen na podlagi mnenja upravne enote, mnenja župana občine in soglasja Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za finance.
4. člen
Zavezanci, ki oblikujejo cene storitev v skladu s 1. členom te uredbe, v času trajanja te uredbe ne smejo spreminjati dobavnih in drugih plačilnih pogojev.
5. člen
Za opravljanje storitve, ki jo zavezanec opravlja prvič, se cena lahko oblikuje tako, da ne presega ravni cene, ki je že uporabljena na tržišču za enako storitev in vrsto uporabnika, opravljeno s podobno ali enako tehnologijo.
Najmanj osem dni pred uporabo cene komunalne storitve iz prejšnjega odstavka morajo zavezanci o tem obvestiti Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj in Ministrstvo za okolje in prostor.
Obvestilo mora vsebovati:
– naziv in firmo zavezanca,
– območje, na katerem se bo storitev izvajala,
– predvideno razčlenitev stroškov za opravljeno storitev,
– opis tehnologije opravljanja storitve in predviden obseg na enoto storitve,
– datum predvidenega pričetka opravljanja storitve,
– raven cene storitve z navedbo primerljive cene za enako storitev, ki se na tržišču že uporablja, ter navedbo območja, na katerem se ta storitev opravlja.
6. člen
Zavezanci, ki oblikujejo cene storitev v skladu s to uredbo, morajo najkasneje pet dni po uveljavitvi cen o tem obvestiti Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.
Obvestilo mora vsebovati podatke o doseženih ravneh cen posameznih vrst storitev po vrstah uporabnikov in doseženih povprečnih cenah po posameznih vrstah storitev po in pred izvršenim povišanjem.
7. člen
Ta uredba začne veljati 10. junija 1996.
Št. 380-05/93-14/9-8
Ljubljana, dne 6. junija 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti