Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996

Kazalo

1955. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu "Gospodarska cona v Celju", stran 2478.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo – (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o spremembah odloka o zazidalnem načrtu “Gospodarska cona v Celju”
Objavljam odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu “Gospodarska cona v Celju”, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 21. maja 1996.
Celje, dne 21. maja 1996.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) in 7. člena statutarnega sklepa Mestne občine Celje dne 21. 5. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o zazidalnem načrtu “Gospodarska cona v Celju”
1. člen
Zazidalni načrt Industrija – sever za območje LIK (proj. Razvojni center Celje – Planiranje, št. 590/89) ter Regijski preskrbovalni center Merx (proj. Razvojni center Celje – Planiranje, št. 15/82) združena v odloku o “Gospodarski coni v Celju” (Uradni list SRS, št. 22/77, 22/78, 21/82, 6/83, 23/84, 14/86, 7/90 in Uradni list RS, št. 17/92, 20/94, 39/94 in 2/96) se dopolnita po projektu RC – Planiranje št. 493/95, kar je v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in RS, št. 18/91, 54/94) in s srednjeročnim družbenim planom Občine Celje za obdobje od leta 1986 do 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86).
2. člen
3. člen odloka o “Gospodarski coni v Celju” (Uradni list RS, št. 20/94) se dopolni z novim odstavkom, ki glasi:
Navedena zazidalna načrta se spremenita v ureditvenem območju ob vzhodni strani Mariborske ceste od uvoza v Galo do Trnoveljske ceste v širini ca. 30 m in površini ca. 1,17 ha.
3. člen
4. člen odloka se dopolni tako, da se mu doda nov odstavek, ki glasi:
Meja ureditvenega območja iz prejšnjega člena poteka od uvoza v Galo po vzhodnem robu rekonstruirane Mariborske ceste do križišča s Trnoveljsko cesto, kjer zavije po njenem južnem robu proti vzhodu v dolžini ca. 70 m. Tu se meja obrne proti jugu, prečka parcelo št. 750/2 in se nadaljuje po vzhodnem robu parcele 750/8, prečka parceli 789/3 in 819/9 in teče po vzhodnem robu parcele 819/1. Obrne se proti jugu in poteka po liniji, ki je vzporedna z gradbeno linijo objekta Gala do južnega roba parcele 822/3 ter se nato obrne proti zahodu in se konča v izhodiščni točki ob rekonstruirani Mariborski cesti.
4. člen
5. člen odloka se dopolni z naslednjimi novimi členi:
Površine v spremenjenem navedenem ureditvenem območju so namenjene dvema poslovnima objektoma in bencinski črpalki.
Poslovni objekt “a” ob križišču Mariborske in Trnoveljske ceste je predviden za avtosalon s pripadajočimi poslovnimi prostori. Objekt bo tlorisnih dimenzij ca. 50 m x 40 m + 15 m x 20 m s pritličjem, nadstropjem ter možnostjo izkoristka mansarde in manipulativnimi ter parkirnimi površinami na jugu. Strešna konstrukcija je lahko ravna ali dvokapna z naklonom ca. 30°.
Nadomestni bencinski servis “b” je lociran v osrednjem delu obravnavanega območja. Objekt bo pritličen v dimenzijah ca. 10 m x 14 m z nadstrešnico, s prodajalno in pomožnimi prostori ter točilnimi mesti. Promet do črpalke bo organiziran kot desni uvoz in desni izvoz ter vkopanimi cisternami v zelenici ob Mariborski cesti.
Objekt “c” je predviden na južnem delu kompleksa. Predviden je v dimenzijah ca. 12 m x 40 m s pritličjem, nadstropjem in možnostjo izkoristka mansarde ter namenjen avtosalonu in drugim trgovskim in poslovnim dejavnostim. Streha je lahko ravna ali dvokapna v naklonu ca. 30°. Manipulacijski ter parkirni prostori so predvideni na jugu in vzhodu.
Oblikovanje vseh objektov mora biti kvalitetno, še posebej obulične fasade, zelenice pa hortikulturno urejene.
Pri projektiranju navedenih objektov morajo biti obvezno upoštevani vsi predpisi o varstvu okolja ter varstvu pred požarom, oziroma smiselno upoštevan 8. člen odloka o “Gospodarski coni v Celju” (Uradni list RS, št. 20/90) tudi glede komunalne ureditve in priključkov.
5. člen
9. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu prvega odstavka doda še:
Kot tolerance v navedenem ureditvenem območju so mogoče spremembe gabaritov in lege navedenih objektov ter zunanje ureditve, če to narekujejo potrebe, vendar ne na škodo kvalitetnega oblikovanja tega prostora. Kot tolerance v navedenem ureditvenem območju in v območjih vseh zazidalnih načrtov, ki so združeni v odloku o gospodarski coni, so mogoče spremembe gabaritov, namembnosti in lege navedenih objektov, zunanje ureditve ter gradnje objektov za potrebe uporabnikov posameznih karejev, če to narekujejo potrebe, vendar ne na škodo kvalitetnega oblikovanja prostora in osnovnega koncepta posameznih karejev.
6. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
7. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352/A-558/94
Celje, dne 21. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset, l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti