Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996

Kazalo

1971. Odlok o komunalnih taksah v Občini Kamnik, stran 2496.

Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72, 18/91) in 11. in 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95) je Občinski svet občine Kamnik na 16. seji dne 29. 5. 1996 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Kamnik
1. člen
V Občini Kamnik se plačujejo komunalne takse za uporabo naslednjih predmetov in storitev:
1. za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih (igralni avtomati, biljard, igralne karte ipd.), ki niso predmet zakona o igrah na srečo;
2. za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori ter za opravljanje gostinske in turistične dejavnosti na teh pločnikih;
3. za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev za gospodarske namene;
4. za uporabo javnega prostora za parkiranje, šotorjenje ali druge začasne namene;
5. za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah ipd., ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih;
6. za vitrine, v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe;
7. za priložnostna sporočila, objave in razglase po lokalnih stabilnih in mobilnih ozvočevalnih postajah.
Takse se določajo v točkah. Takse se plačujejo po tarifi komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka. V tarifi komunalnih taks so določene tudi oprostitve.
Vrednost točke po tem odloku znaša 7 SIT.
Vrednost točke iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet do konca meseca decembra za naslednje leto.
2. člen
Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki uporablja predmete ali storitve, za katere so uvedene komunalne takse. V taksni tarifi je določeno, v katerih primerih je obračun, pobiranje in odvod pobrane takse dolžna zagotoviti pravna ali fizična oseba, ki ni taksni zavezanec. Takso odmerja, pobira in izterjuje za pravne in fizične osebe Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Kamnik na podlagi podatkov, ki jih zagotovi Občina Kamnik.
3. člen
Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v letnem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma začetka uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec Občina Kamnik obvestil o odstranitvi taksnega predmeta oziroma o prenehanju njegove uporabe.
Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
Zavezanec je dolžan Republiški upravi za javne prihodke, izpostavi Kamnik prijaviti nastanek taksne obveznosti v 15 dneh, če v taksni tarifi ni drugače določeno.
4. člen
V primerih, ko je taksa določena v enkratnem znesku, je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta o tem obvestiti Republiško upravo za javne prihodke, izpostavo Kamnik in plačati predpisano takso, razen če je v tarifi drugače določeno.
5. člen
Prijava mora vsebovati podatke o zavezancu in vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev višine komunalne takse.
6. člen
Komunalne takse plačujejo zavezanci vnaprej, če ni v tem odloku drugače določeno. Če taksni zavezanec ne plača takse vnaprej, se mu plačilo takse predpiše z odločbo. Takso je dolžan plačati v tridesetih dneh od vročitve odločbe.
Če je za uporabo določenega taksnega predmeta potrebno dovoljenje pristojnega organa, je treba plačati pred izdajo dovoljenja.
7. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks se opravlja po zakonu o davkih občanov za fizične osebe in po splošnih predpisih o opravljanju izvršbe denarnih obveznosti za pravne osebe.
Pravica do izterjave komunalne takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana. Pravica do povrnitve preveč plačane takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem je bila plačana.
8. člen
Komunalne takse so prihodek občine.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Kamnik in pristojni organ občine.
10. člen
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, z denarno kaznijo od 55.000 SIT do 150.000 SIT pa pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če ravna v nasprotju:
– s tretjim odstavkom 3. člena tega odloka;
– s 4. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo v znesku od 15.000 SIT do 30.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, z denarno kaznijo od 30.000 SIT do 90.000 SIT pa pravna oseba ali posameznik, če ravna v nasprotju s 5. členom tega odloka.
11. člen
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi nastanka taksne obveznosti, se odmeri po podatkih, ki jih ugotovi Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Kamnik ali pristojni občinski organ.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka v občini Kamnik preneha veljati odlok o komunalnih taksah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 13/88 in 23/91).
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02101-42/96
Kamnik, dne 29. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.
           TARIFA KOMUNALNIH TAKS


            Tarifna številka 1

Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih se plača letna
taksa:

                               Točk

a) za avtomatsko kegljišče od steze             1.500

b) za elektronski igralni avtomat              4.000

c) za biljard (navadni ali avtomatski)           3.000

d) za druga igralna sredstva                1.500
razen, če ni z zakonom drugače določeno.

Opomba:

1. Za elektronske igralne avtomate se štejejo vsi elektronski
igralni avtomati in video igre, razen tistih, od katerih se
plačuje posebna taksa po zakonu o igrah na srečo.

2. Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so namizni
nogomet, košarka, marjanca, pikado in podobne naprave, ne glede
na vrsto pogona in način plačevanja uporabe sredstev.

3. Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih se taksa
ne plača, razen v tistih prostorih, ki služijo pridobitni
dejavnosti.

Opomba:

1. Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki ima v svojem
lokalu igralno sredstvo ne glede na to ali je lastnik igralnega
sredstva ali ne.

2. Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije,
kavarne, nočni lokali, obrati družbene prehrane ipd.), kot tudi k
tem lokalom pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v
katerih se zadržujejo gostje.


            Tarifna številka 2

Za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori ter za
opravljanje gostinsko turistične dejavnosti se plača taksa po
naslednjih kriterijih:

a) dnevno od m2 površine v uporabi se določi število točk:

1. glede na namen uporabe:

- za gostinstvo, slaščičarstvo             3 točke

- za trgovino                     2 točki

2. glede na opremljenost:

- nadstrešek                      1 točka

- ograja                        1 točka

3. glede na čas uporabe

- v turistični sezoni (od 1. 6. do 30. 9.)       1 točka

b) dnevno od m2 površine v uporabi za namene gradbeništva
(adaptacije poslovnih in stanovanjskih prostorov):

- v turistični sezoni                 2 točki

- izven sezone                     1 točkac) dnevno od m2 površine v uporabi za ostale namene, ki niso
zajeti v točkah a) in b):

- v času turistične sezone               2 točki

- izven turistične sezone               1 točka

Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za
uporabo javne površine po tej tarifni številki.

Opombe:

1. Z javnim prostorom po tej tarifi je mišljena celotna površina
cest, pločnikov in trgov pred poslovnimi in drugimi prostori.

2. Taksni zavezanec je tisti, ki uporablja površine iz 1. točke.

3. Kdor uporablja javni prostor brez dovoljenja občine oziroma v
nasprotju z določbami v izdanem dovoljenju, plača pristojno takso
v dvojnem znesku.

4. Višina komunalne takse v točki a) se izračuna tako, da se
število točk po kriterijih 1, 2 in 3 sešteje in dobljeni seštevek
točk (za m2 površine) pomnoži z velikostjo površine v uporabi (v
m2), s številom dni uporabe in veljavno vrednostjo točke.


            Tarifna številka 3

Za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za
razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih
prireditev za gospodarske namene se plača taksa:

- za vsak uporabljeni m2 površine: dnevno 2 točki

Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za
uporabo javne površine po tej tarifni številki.

Opomba:

Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali prireditelj
zabavne prireditve za gospodarske namene.


            Tarifna številka 4

Za uporabo javnega prostora za začasne namene se plača taksa:

- za kioske:              15 točk za vsak m2 dnevno

- za stojnice:             10 točk za vsak m2 dnevno

- za premične gostinske prikolice:  200 točk za prikolico dnevno

- za cirkus in zabavni park:      4 točke za vsak m2 dnevno

- za priložnostna parkirišča:  50 točk dnevno za parkirno mesto.

Javni zavodi s področja kulture, ki so financirani iz proračuna
Občine Kamnik, so oproščeni plačila takse, če so prostori
uporabljeni za dejavnost, ki jo financira proračun.

Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za
uporabo javne površine po tej tarifni številki.

Opomba:

Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javnega prostora.

Pozimi se taksa plačuje tudi za stojnice, kioske in premične
gostinske prikolice, ki so postavljene ob in na smučiščih.


            Tarifna številka 5

Za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah in
podobno, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na
javnih mestih, se plača taksa od velikosti:

1. če so trajnega značaja - letno glede na velikost:

-----------------------------------------------------------------
                      Točk       Točk
-----------------------------------------------------------------
                   enostransko   dvostransko

- do 0,5 m2                1.500      3.000

- od 0,5-2,5 m2              4.000      8.000

- od 2,5 - 12 m2             10.000      20.000
-----------------------------------------------------------------

2. Za vse vrste drugih reklamnih napisov, objav in oglasov, ki
nimajo trajnega značaja, glede na velikost, na dan:

-----------------------------------------------------------------
                      Točk       Točk
-----------------------------------------------------------------
                   enostransko   dvostransko

- do 0,5 m2                  4        8

- od 0,5-2,5 m2                10        20

- od 2,5 - 12 m2               30        60
-----------------------------------------------------------------

3. Za plakate, za vsakega izobešenega 7 točk

Opomba:

1. Zavezanci za plačilo komunalne takse te tarife so lastniki
tabel, elektronskih in drugih naprav, namenjenih za reklamiranje,
objavo oziroma oglase.

2. Plačila komunalne takse, po tej tarifni številki so oproščene
organizacije, ko opravljajo dejavnosti nekomercialnega namena.

3. Takse po tej tarifni številki se ne plačujejo za napise firm,
ki so po zakonu ali odloku občinskega sveta obvezni. V primeru,
da je na poslovni stavbi več označb firm, se taksa ne plača od
ene označbe, nadaljnja označbe pa se štejejo kot reklamni napisi
v smislu te tarifne številke.

4. Zavezanci, ki sprejemajo goste na prenočevanje (sobodajalci),
plačajo komunalno takso po tej tarifni številki v višini 50%
predpisane komunalne takse.

5. Javni zavodi s področja kmetijstva, ki so financirani iz
proračuna Občine Kamnik, so oproščeni plačila taks po tej tarifni
številki za namene, ki jih financira proračun.

6. Zavezanci za plačilo takse po tej tarifi morajo Občini Kamnik
do 28. februarja v letu sporočiti število, velikost in vrsto
reklamnih napisov, objav in oglasov, sproti pa vsakokratno
spremembo podatkov, potrebnih za odmero komunalne takse.

7. Če se zavezanec ne ravna po določilih 6. točke, mu Republiška
uprava za javne prihodke, izpostava Kamnik, odmeri letno takso v
dvojni višini za tekoče leto.


            Tarifna številka 6

Za vsako vitrino, v kateri se razstavlja blago zunaj poslovne
stavbe, se plača taksa od velikosti:

- do 2 m2                    1.500 točk letno

- nad 2 m2                   4.000 točk letno.

Opombe:

1. Zavezanci za plačilo takse po tej tarifni številki morajo
Republiški upravi za javne prihodke, izpostavi Kamnik sporočiti
do 28. februarja v letu število in velikost vitrin, sproti pa
vsakokratno spremembo podatkov, potrebnih za odmero komunalne
takse.

2. Če zavezanec ne ravna po določilih prejšnjega odstavka, mu
Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Kamnik, odmeri
komunalno takso v dvojni višini za tekoče leto.

3. Javni zavodi s področja kulture, ki so financirani iz
proračuna Občine Kamnik, so oproščeni plačila takse po tej
tarifni številki, če se vitrina uporablja za namene, ki jih
financira proračun.

Opomba:

1. Taksni zavezanec je lastnik vitrine.


            Tarifna številka 7

Za priložnostna sporočila, objave in razlase po lokalnih
stabilnih in mobilnih ozvočevalnih postajah z javnim oklicem in
podobnimi sredstvi se plača dnevno 500 točk.

Opombe:

1. Taksni zavezanec po tej tarifni številki je tisti, ki izvaja
sporočanje prek ozvočevalnih sredstev.

2. Zavazanec je dolžan taksno obveznost prijaviti in poravnati
Republiški upravi za javne prihodke, izpostava Kamnik, pred
pričetkom izvajanja.

3. Glede oprostitve taksne obveznosti se smiselno uporablja 2.,
5. in 7. točko opomb k tarifni številki 5.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti