Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996

Kazalo

1953. Sklep o obveščanju o poslih z vrednostnimi papirji, ki jih sklepajo osebe, ki imajo dostop do notranjih informacij, in dostopnosti teh podatkov, stran 2472.

Na podlagi 145. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/94) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o obveščanju o poslih z vrednostnimi papirji, ki jih sklepajo osebe, ki imajo dostop do notranjih informacij, in dostopnosti teh podatkov
1. Vsebina sklepa
1. člen
Ta sklep določa način in vsebino obveščanja Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: agencija) o poslih z vrednostnimi papirji, ki so jih sklenile osebe, ki imajo dostop do notranjih informacij, ter način dostopnosti podatkov javnosti.
2. Zavezanci za poročanje
2. člen
Zavezanci za poročanje po tem sklepu so imetniki delnic oziroma poslovnih deležev, ki so udeleženi v kapitalu pravne osebe z najmanj 10% deležem, člani uprave in nadzornega sveta, ki imajo takšen položaj oziroma funkcijo v naslednjih pravnih osebah (v nadaljnjem besedilu: povezanost s pravno osebo):
1. izdajatelju vrednostnih papirjev, ki so bili javno ponujeni, oziroma je izdajatelj pridobil dovoljenje za njihovo nadaljnjo javno prodajo, oziroma so uvrščeni na organizirani trg vrednostnih papirjev;
2. družbi, ki ji je agencija izdala dovoljenje oziroma soglasje za poslovanje:
– borzno posredniški družbi,
– banki, ki je pridobila dovoljenje iz drugega odstavka 45. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/94),
– družbi za upravljanje,
– pooblaščeni družbi za upravljanje,
– investicijski družbi,
– pooblaščeni investicijski družbi,
– borzi vrednostnih papirjev,
– klirinško depotni družbi.
3. Predmet poročanja
3. člen
Predmet poročanja po tem sklepu so pravni posli, ki so pravni temelj za pridobitev oziroma odsvojitev vrednostnih papirjev in so jih zavezanci sklenili za svoj račun (v nadaljnjem besedilu: posli z vrednostnimi papirji).
4. člen
Zavezanci za poročanje iz 1. točke 2. člena tega sklepa morajo poročati agenciji o vseh poslih:
– z vrednostnimi papirji izdajatelja, s katerim so povezani,
– s katerimikoli vrednostnimi papirji, če je bil izdajatelj, s katerim so povezani, stranka v tem poslu.
Zavezanci za poročanje iz 1. točke 2. člena tega sklepa morajo o poslih z vrednostnimi papirji iz prvega odstavka tega člena poročati na obrazcu INS1 in s podatki, navedenimi v tem obrazcu.
Obrazec INS1 in navodila za izpolnjevanje obrazca so določena v prilogi 1 k temu sklepu.
5. člen
Zavezanci za poročanje iz 2. točke 2. člena tega sklepa morajo poročati agenciji o vseh poslih:
– z vrednostnimi papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu,
– z vrednostnimi papirji, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu, če je pravna oseba, s katero so povezani, v zadnjih 3 mesecih pred poslom, ki je predmet poročanja, za svoj ali tuj račun sklenila posel z enakimi vrednostnimi papirji.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena zavezanci, ki so povezani z borzo vrednostnih papirjev oziroma s klirinško depotno družbo, niso dolžni poročati o poslih iz 2. točke prvega odstavka tega člena.
Zavezanci za poročanje iz 2. točke 2. člena tega sklepa morajo o poslih z vrednostnimi papirji iz prvega odstavka tega člena poročati na obrazcu INS1 in s podatki, navedenimi v tem obrazcu.
4. Rok poročanja
6. člen
Zavezanci za poročanje iz 2. člena tega sklepa morajo poročati najkasneje v roku 10 dni po sklenitvi posla, ki je predmet poročanja.
5. Dostopnost podatkov
7. člen
Agencija vodi register, v katerega vpisuje naslednje podatke o poslih, ki so predmet poročanja (v nadaljnjem besedilu: register javno dostopnih podatkov):
– ime in priimek oziroma firmo in sedež zavezanca za poročanje,
– povezanost zavezanca za poročanje s pravno osebo,
– datum sklenitve posla,
– oznako vrednostnega papirja,
– oznako ali gre za pridobitev oziroma odsvojitev vrednostnega papirja,
– število vrednostnih papirjev, ki so bili predmet posla,
– prodajno oziroma nakupno ceno.
V register javno dostopnih podatkov se vpisujejo podatki o poslih, ki so bili sklenjeni najmanj 45 dni pred vpisom.
8. člen
Agencija mora, na pisno zahtevo in proti plačilu stroškov ustreznega števila kopij, vsakomur izdati izpisek iz registra javno dostopnih podatkov.
Agencija lahko javno objavi podatke iz registra javno dostopnih podatkov.
9. člen
Podatki o trenutnem stanju pri posameznem zavezancu in o poslih, ki so bili sklenjeni pred manj kot 45 dnevi, niso javno dostopni.
6. Prehodne in končne določbe
10. člen
Pravne osebe iz 2. člena tega sklepa morajo v roku 10 dni po uveljavitvi tega sklepa obvestiti agencijo o zavezancih za poročanje, ki so z njimi povezani.
Pravne osebe iz 2. člena tega sklepa morajo sporočiti podatke o zavezancih za poročanje iz prvega odstavka tega člena na obrazcu INS2 in s podatki, navedenimi v tem obrazcu.
Obrazec INS2 in navodila za izpolnjevanje tega obrazca so določena v prilogi 2 k temu sklepu.
11. člen
Zavezanci za poročanje iz 2. člena tega sklepa morajo poročati v skladu s tem sklepom o poslih, ki so bili sklenjeni po uveljavitvi tega sklepa.
12. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 44/96
Ljubljana, dne 22. maja 1996.
dr. Dušan Mramor l.r.
predsednik strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
OBRAZEC INS1

ZAPOREDNA ŠTEVILKA POROČILA
DATUM POROČILA

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA ZAVEZANCA
2. NASLOV OZ. SEDEŽ ZAVEZANCA
3. STATUS ZAVEZANCA
4. FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE

.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.--------.
. ZAP.ŠT. . TIP     . P/O . VREDNOSTNI . KOLIČINA . CENA . SKUPNA  . DATUM    . PREHODNO .  KONČNO   . OPOMBA .
. POSLA  . TRANSAKCIJE .   . PAPIR   .     .   . VREDNOST . TRANSAKCIJE . STANJE  .  STANJE   .    .
.     .       .   .      .     .   . POSLA  .       .     .        .    .
.---------.-------------.-----.------------.----------.------.----------.-------------.----------.----------------.--------.
.  1  .   2   . 3 .   4   .   5  .  6 . 7 = 5X6 .   8   .   9  . 10 = 9 + / - 5 .  11  .
.---------.-------------.-----.------------.----------.------.----------.-------------.----------.----------------.--------.
.     .       .   .      .     .   .     .       .     .        .    .
.---------.-------------.-----.------------.----------.------.----------.-------------.----------.----------------.--------.
.     .       .   .      .     .   .     .       .     .        .    .
.---------.-------------.-----.------------.----------.------.----------.-------------.----------.----------------.--------.
.     .       .   .      .     .   .     .       .     .        .    .
.---------.-------------.-----.------------.----------.------.----------.-------------.----------.----------------.--------.
.     .       .   .      .     .   .     .       .     .        .    .
.---------.-------------.-----.------------.----------.------.----------.-------------.----------.----------------.--------.
.     .       .   .      .     .   .     .       .     .        .    .
.---------.-------------.-----.------------.----------.------.----------.-------------.----------.----------------.--------.
.     .       .   .      .     .   .     .       .     .        .    .
.---------.-------------.-----.------------.----------.------.----------.-------------.----------.----------------.--------.
.     .       .   .      .     .   .     .       .     .        .    .
.---------.-------------.-----.------------.----------.------.----------.-------------.----------.----------------.--------.
.     .       .   .      .     .   .     .       .     .        .    .
.---------.-------------.-----.------------.----------.------.----------.-------------.----------.----------------.--------.
.     .       .   .      .     .   .     .       .     .        .    .
.---------.-------------.-----.------------.----------.------.----------.-------------.----------.----------------.--------.
.     .       .   .      .     .   .     .       .     .        .    .
.---------.-------------.-----.------------.----------.------.----------.-------------.----------.----------------.--------.
.     .       .   .      .     .   .     .       .     .        .    .
.---------.-------------.-----.------------.----------.------.----------.-------------.----------.----------------.--------.
.     .       .   .      .     .   .     .       .     .        .    .
.---------.-------------.-----.------------.----------.------.----------.-------------.----------.----------------.--------.
.     .       .   .      .     .   .     .       .     .        .    .
.---------.-------------.-----.------------.----------.------.----------.-------------.----------.----------------.--------.
.     .       .   .      .     .   .     .       .     .        .    .
.---------.-------------.-----.------------.----------.------.----------.-------------.----------.----------------.--------.
.     .       .   .      .     .   .     .       .     .        .    .
.---------.-------------.-----.------------.----------.------.----------.-------------.----------.----------------.--------.
.     .       .   .      .     .   .     .       .     .        .    .
.---------.-------------.-----.------------.----------.------.----------.-------------.----------.----------------.--------.

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA INS1

1. Pod točko 1 se vpiše ime in priimek oziroma firma zavezanca
za poročanje.

2. Pod točko 2 se vpiše naslov oziroma sedež zavezanca za
poročanje.

3. Pod točko 3 se vpiše povezanost zavezanca (imetnik ...
razreda delnic, član uprave oziroma poslovodstva, član
nadzornega sveta).

4. Pod točko 4 se vpiše firma in sedež družbe, s katero je
zavezanec povezan.

5. V stolpec 1 se vpiše zaporedna številka posla na posameznem
obrazcu.

6. V stolpec 2 se vpiše tip transakcije po šifrantu:

a) zavezanci iz 1. točke 2. člena sklepa:

JD1 - transakcija za svoj račun z vrednostnimi papirji
izdajatelja, s katerim je zavezanec povezan;

JD2 - transakcija za svoj račun s katerimikoli vrednostnimi
papirji, pri kateri je izdajatelj, s katerim je zavezanec
povezan, stranka v poslu;

b) zavezanci iz 2. točke 2. člena sklepa:

DP1 - transakcija za svoj račun z vrednostnimi papirji, s
katerimi se trguje na organiziranem trgu;

DP2 - transakcija z vrednostnimi papirji, s katerimi se ne
trguje na organiziranem trgu, pa je družba, s katero je
zavezanec povezan, za svoj ali tuj račun, z njimi sklenila
posel v obdobju 3 mesecev pred zavezančevo transakcijo.

7. V stolpec 3 se vpiše:

P - če gre za nakup oziroma pridobitev,

O - če gre za prodajo oziroma odsvojitev.

8. V stolpec 4 se vpiše vrednostni papir, ki je bil predmet
transakcije. Če se z vrednostnim papirjem trguje na
organiziranem trgu se vpiše oznaka vrednostnega papirja, ki se
uporablja pri trgovanju, če pa se z vrednostnim papirjem ne
trguje na organiziranem trgu, se vpiše vrsta vrednostnega papirja
(npr. redna delnica, obveznica) in firma izdajatelja vrednostnega
papirja.

9. V stolpec 5 se vpiše količina vrednostnega papirja, ki je bila
predmet transakcije. Če se z vrednostnim papirjem trguje na
organiziranem trgu se vpiše količina v lotih, ki se uporabljajo
pri trgovanju, če pa se z vrednostnim papirjem ne trguje na
organiziranem trgu, se vpiše vrednost apoena oziroma nominalna
vrednost posameznega vrednostnega papirja in število vrednostnih
papirjev.

10. V stolpec 6 se vpiše cena za enoto iz stolpca 5.

11. V stolpec 7 se vpiše skupna vrednost transakcije.

12. V stolpec 8 se vpiše datum sklenitve pogodbe.

13. V stolpec 9 se vpiše količina vrednostnih papirjev, v enakih
enotah kot v stolpcu 5, ki jo je imel zavezanec v lasti pred
prijavljeno transakcijo.  

14. V stolpec 10 se vpiše količina vrednostnih papirjev, v enakih
enotah kot v stolpcu 5, ki jo ima zavezanec v lasti po izvršeni
transakciji.

15. V stolpec 11 se vpišejo morebitne opombe v zvezi s
transakcijo. Obvezno je potrebno v tem stolpcu navesti vrsto
pogodbe, ki je bila podlaga za transakcijo, če to ni bila
kupoprodajna pogodba.
OBRAZEC INS2

DATUM POROČILA

1. FIRMA DRUŽBE
2. SEDEŽ DRUŽBE

.--------------------------------------------------------------.
. ZAP. ŠT. . IME OZ.   . NASLOV OZ.   . STATUS    .
.      . FIRMA    . SEDEŽ      . ZAVEZANCA  .
.-----------.---------------.------------------.---------------.
.   1   .    2    .     3    .    4    .
.-----------.---------------.------------------.---------------.
.      .        .         .        .
.-----------.---------------.------------------.---------------.
.      .        .         .        .
.-----------.---------------.------------------.---------------.
.      .        .         .        .
.-----------.---------------.------------------.---------------.
.      .        .         .        .
.-----------.---------------.------------------.---------------.
.      .        .         .        .
.-----------.---------------.------------------.---------------.
.      .        .         .        .
.-----------.---------------.------------------.---------------.
.      .        .         .        .
.-----------.---------------.------------------.---------------.
.      .        .         .        .
.-----------.---------------.------------------.---------------.
.      .        .         .        .
.-----------.---------------.------------------.---------------.
.      .        .         .        .
.-----------.---------------.------------------.---------------.
.      .        .         .        .
.-----------.---------------.------------------.---------------.
.      .        .         .        .
.-----------.---------------.------------------.---------------.
.      .        .         .        .
.-----------.---------------.------------------.---------------.
.      .        .         .        .
.-----------.---------------.------------------.---------------.
.      .        .         .        .
.-----------.---------------.------------------.---------------.
.      .        .         .        .
.-----------.---------------.------------------.---------------.
.      .        .         .        .
.-----------.---------------.------------------.---------------.
.      .        .         .        .
.-----------.---------------.------------------.---------------.
.      .        .         .        .
.-----------.---------------.------------------.---------------.
.      .        .         .        .
.-----------.---------------.------------------.---------------.
.      .        .         .        .
.-----------.---------------.------------------.---------------.
.      .        .         .        .
.-----------.---------------.------------------.---------------.
.      .        .         .        .
.-----------.---------------.------------------.---------------.
.      .        .         .        .
.-----------.---------------.------------------.---------------.
.      .        .         .        .
.-----------.---------------.------------------.---------------.
.      .        .         .        .
.-----------.---------------.------------------.---------------.
.      .        .         .        .
.-----------.---------------.------------------.---------------.
.      .        .         .        .
.-----------.---------------.------------------.---------------.
.      .        .         .        .
.-----------.---------------.------------------.---------------.
.      .        .         .        .
.-----------.---------------.------------------.---------------.
.      .        .         .        .
.-----------.---------------.------------------.---------------.

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA INS2

1. Pod točko 1 se vpiše firma družbe, za katero velja obrazec
INS2.

2. Pod točko 2 se vpiše sedež družbe, za katero velja obrazec
INS2.

3. V stolpec 1 se vpiše zaporedna številka.

4. V stolpec 2 se vpiše ime in priimek oziroma firma zavezanca.

5. V stolpec 3 se vpiše naslov oziroma sedež zavezanca.

6. V stolpec 4 se vpiše povezanost zavezanca po šifrantu:

D - delničar oziroma družbenik,

U - član uprave oziroma poslovodstva,

N - član nadzornega sveta.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti