Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996

Kazalo

1947. Pravilnik o delu izvedencev, stran 2464.

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 77. člena zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o delu izvedencev
1. člen
Ta pravilnik določa način dela zdravniških komisij in Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo (v nadaljnjem besedilu: izvedenci), ki dajejo izvide in mnenja upravnim enotam v postopkih za uveljavitev pravic po zakonu o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95; v nadaljnjem besedilu: zakon) na prvi stopnji oziroma Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) v pritožbenih in revizijskih postopkih ter predpisuje obrazca izvida in mnenja (obrazec št. 1 in obrazec št. 2), ki sta sestavna dela tega pravilnika.
Ta pravilnik velja za delo zdravniških komisij iz prejšnjega odstavka tudi, kadar dajejo izvide in mnenja v postopkih za uveljavitev pravic po predpisih o prometnem davku oziroma po carinskih predpisih in predpisuje obrazec izvida in mnenja (obrazec št. 3), ki je sestavni del tega pravilnika, ter v postopkih za uveljavitev pravic po predpisih o obrambi, v katerih dajejo zdravniške komisije izvide in mnenja na obrazcu št. 1.
2. člen
Zdravniške komisije prve stopnje dajo v postopku na prvi stopnji izvid in mnenje o:
1. odstotku vojne invalidnosti,
2. okvari zdravja, na podlagi katere ima vojni invalid pravico do dodatka za posebno invalidnost,
3. okvari zdravja, na podlagi katere ima vojni invalid pravico do dodatka za pomoč in postrežbo,
4. potrebnosti zdraviliškega in klimatskega zdravljenja,
5. popolni nezmožnosti za delo,
6. potrebnosti tehničnih pripomočkov ter o
7. sposobnosti za poklicno rehabilitacijo.
Zdravniške komisije prve stopnje dajo tudi izvid in mnenje o stopnji telesne okvare, ki je pogoj za uveljavitev pravice do oprostitve plačila davka od prometa proizvodov od osebnih avtomobilov oziroma za uveljavitev pravice do oprostitve plačila carine pri uvozu motornih vozil (v nadaljnjem besedilu: izvid in mnenje o stopnji telesne okvare) ter izvid in mnenje o stopnji okvare organizma, ki je pogoj za uveljavitev pravice do enkratne denarne pomoči.
3. člen
Zdravniška komisija druge stopnje da v pritožbenem in revizijskem postopku izvid in mnenje o zadevah iz 1. do 3. in iz 5. točke prvega odstavka prejšnjega člena ter v pritožbenem postopku o zadevah iz 4. in 7. točke prvega odstavka in iz drugega odstavka prejšnjega člena.
Zdravniška komisija druge stopnje skrbi za strokovno enotnost in usklajuje delo zdravniških komisij prve stopnje.
4. člen
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (v nadaljnjem besedilu: inštitut) da v postopku na prvi stopnji izvid in mnenje o:
1. izpolnjevanju pogojev in načinu poklicne rehabilitacije,
2. potrebnosti prilagoditve prostorov in tehnične opreme zaradi poklicne rehabilitacije oziroma zaposlitve vojnih invalidov.
Inštitut da v pritožbenem postopku izvid in mnenje o zadevah iz prejšnjega odstavka in o potrebnosti tehničnih pripomočkov.
5. člen
Zdravniške komisije dajo izvid in mnenje:
– o odstotku vojne invalidnosti in o okvari zdravja, na podlagi katere imajo vojni invalidi pravico do dodatka za posebno invalidnost – na podlagi ustreznega pravilnika in po načelih medicinske znanosti;
– o okvari zdravja, na podlagi katere imajo vojni invalidi pravico do dodatka za pomoč in postrežbo – z uporabo predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in pravilnika iz prejšnje alinee;
– o potrebnosti zdraviliškega in klimatskega zdravljenja – na podlagi ustreznega pravilnika in po načelih medicinske znanosti;
– o popolni nezmožnosti za delo – z uporabo predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju glede izgube delovne zmožnosti in po načelih medicinske znanosti;
– o sposobnosti za poklicno rehabilitacijo – po načelih medicinske znanosti.
6. člen
Izvedenec da izvid in mnenje:
– o potrebnosti tehničnih pripomočkov – na podlagi ustreznega pravilnika in po načelih medicinske znanosti in ortopedske tehnike;
– o izpolnjevanju pogojev in načinu poklicne rehabilitacije – po načelih medicinske, psihološke in drugih znanosti;
– o potrebnosti prilagoditve prostorov in tehnične opreme zaradi poklicne rehabilitacije oziroma zaposlitve vojnih invalidov – na podlagi ustreznega pravilnika in po načelih medicinske in drugih znanosti.
7. člen
Zdravniške komisije dajo izvid in mnenje o stopnji telesne okvare po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, o stopnji okvare organizma, ki je pogoj za uveljavitev pravice do enkratne denarne pomoči, pa na podlagi pravilnika o ugotavljanju odstotka vojne invalidnosti (Uradni list RS, št. 20/96) in po načelih medicinske znanosti.
8. člen
Zdravniška komisija prve stopnje ima tri člane zdravnike, praviloma specialiste.
Zdravniška komisija druge stopnje ima pet članov zdravnikov specialistov, in sicer praviloma internista, kirurga, nevrologa ali psihiatra, specialista medicine dela, prometa in športa ali specialista splošne medicine in oftalmologa.
9. člen
Predsednik in člani zdravniške komisije prve oziroma druge stopnje imajo namestnike.
Vse določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na predsednika oziroma člane zdravniških komisij, veljajo tudi za namestnike.
10. člen
Predsednike in člane zdravniških komisij se imenuje za dobo štirih let, s tem, da so lahko ponovno imenovani praviloma do dopolnjenega 70. leta starosti.
11. člen
V delu izvedenca ne more sodelovati zdravnik, ki zdravi ali je zdravil vojnega invalida, o katerem izvedenec daje izvid in mnenje.
12. člen
Minister, pristojen za vojne invalide, imenuje predsednika in člane zdravniške komisije prve in druge stopnje.
13. člen
Zdravniška komisija oziroma inštitut podata izvid in mnenje o dejstvih, določenih z zakonom, na zahtevo upravne enote oziroma ministrstva.
14. člen
Predsednik zdravniške komisije pred sejo pregleda zahteve za izvid in mnenje in jih razdeli glede na strokovno področje, v katero sodijo.
Predsednik ali član zdravniške komisije, ki mu je bila dodeljena zahteva za izvid in mnenje (v nadaljnjem besedilu: zdravnik poročevalec), pred sejo pregleda zahtevo in zbrano dokumentacijo in oceni, ali je ta popolna in zadostna za izdajo izvida in mnenja.
Zdravnik poročevalec s stanjem in ugotovitvami seznani člane zdravniške komisije na njeni seji.
15. člen
Izvedenec se mora v izvidu in mnenju izreči o dejstvih in okoliščinah, navedenih v zahtevi, pri čemer mora upoštevati medicinsko in drugo dokumentacijo iz upravnega spisa stranke, ki jo je potrebno priložiti zahtevi. Zahtevi za izvid in mnenje o potrebnosti zdraviliško – klimatskega zdravljenja mora biti priložen tudi bolniški list za zdraviliško in klimatsko zdravljenje.
Izvid in mnenje o potrebnosti tehničnih pripomočkov in o potrebnosti prilagoditve prostorov in tehnične opreme zaradi poklicne rehabilitacije oziroma zaposlitve vojnih invalidov da izvedenec tudi na podlagi tehniške in druge podobne dokumentacije, ogleda bivalnih prostorov vojnega invalida, ogleda tehničnih pripomočkov, prostorov in tehnične opreme, v katerih oziroma pri kateri naj bi se vojni invalid poklicno rehabilitiral oziroma zaposlil, oziroma kjer je opravljal delo do nastanka invalidnosti.
16. člen
Izvedenec poda izvid in mnenje na podlagi medicinske dokumentacije in neposrednega pregleda stranke, ali samo na podlagi medicinske dokumentacije.
Izvedenec poda izvid in mnenje samo na podlagi medicinske dokumentacije v primerih, ko iz slednje jasno izhaja stanje okvare zdravja, kar v primeru, ko je izvedenec zdravniška komisija, predhodno ugotovi zdravnik poročevalec.
V primeru, da stranka zaradi stanja okvar zdravja ne more priti na osebni pregled, jo lahko član izvedenca pregleda na domu ali izjemoma v zdravstvenem zavodu. V primerih iz prejšnjega stavka poda izvedenec izvid in mnenje na podlagi poročila člana izvedenca, ki je osebo pregledal.
17. člen
Zdravniške komisije dajejo izvide in mnenja z večino glasov svojih članov.
Član zdravniške komisije, ki se ne strinja z mnenjem večine, lahko da svoje ločeno obrazloženo mnenje.
18. člen
Izvid in mnenje mora biti jasno, popolno in obrazloženo.
Obsegati mora vse elemente, ki so navedeni v zahtevi za izvid in mnenje in so pomembni za pravilno odločitev o pravicah stranke.
Izvedenec v izvidu in mnenju navede določbe predpisov, ki so bili podlaga za izvid in mnenje.
V izvidih in mnenjih o odstotku vojne invalidnosti mora biti navedeno, ali gre za lažjo, srednjo ali težjo obliko oziroma stopnjo okvare zdravja, če so tovrstne gradacije predpisane v posameznih določbah pravilnika o ugotavljanju odstotka vojne invalidnosti. Če je odstotek vojne invalidnosti v pravilniku določen v razponu, mora biti v izvidu in mnenju obrazloženo, zakaj je bila vojna invalidnost ocenjena z določenim odstotkom invalidnosti v okviru določenega razpona. V primerih, ko gre za oceno okvare zdravja z analogno uporabo pravilnika o ugotavljanju odstotka vojne invalidnosti, je potrebna natančna navedba točke pravilnika, ki se analogno uporabi, navedba člena, ki omogoča analogno uporabo in natančna obrazložitev ugotovljenega odstotka vojne invalidnosti.
19. člen
Izvid in mnenje o utemeljenosti zdraviliškega in klimatskega zdravljenja poda zdravniška komisija na obrazcu ZZ 2, ki je sestavni del pravilnika o zdraviliškem in klimatskem zdravljenju vojnih invalidov (Uradni list RS, št. 26/96).
20. člen
Odstotek vojne invalidnosti označi zdravniška komisija s številko in z besedo in hkrati navede ustrezne določbe pravilnika o ugotavljanju odstotka vojne invalidnosti.
Če znaša manj kot 20%, se vojna invalidnost ne vpisuje.
21. člen
Izvedenec poda izvid in mnenje v postopku na prvi stopnji na podlagi medicinske dokumentacije zdravnika ustrezne specialnosti, ki v času vložitve zahteve ne sme biti starejša od šestih mesecev.
Za osebo, ki se zdravi v stacionarnem zdravstvenem zavodu, da izvedenec izvid in mnenje na podlagi izvida in poročila (diagnoze, anamneze ipd.) tega zavoda.
Če izvedenec ugotovi, da je medicinska dokumentacija nepopolna ali nezadostna za izdajo izvida in mnenja, zahteva uradna oseba, ki vodi postopek, od stranke, da jo v postavljenem roku dopolni.
Če izvedenec ugotovi, da so za izvid in mnenje potrebne dodatne medicinske preiskave oziroma specialistični izvidi, zahteva uradna oseba, ki vodi postopek, od stranke, da v postavljenem roku predloži izsledke medicinskih preiskav oziroma specialistične izvide.
22. člen
Izvedenec poda pisni izvid in mnenje v dveh izvodih.
Izvedenec da izvid in mnenje v slovenskem jeziku, v latinskem jeziku pa le v primeru, da za določeno okvaro zdravja ni ustreznega slovenskega izraza.
23. člen
Upravna enota, na območju katere ima zdravniška komisija sedež, in ministrstvo vodita knjigo izvidov in mnenj, v katero se vpišejo ime in priimek osebe, za katero je bilo izvid in mnenje podano, številka in datum izvida in mnenja, številka zadeve ter bistvena vsebina izvida in mnenja.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o delu zdravniških komisij v postopku za uveljavljanje pravic po zakonu o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev (Uradni list SFRJ, št. 7/82).
25. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 591-03/10-96
Ljubljana, dne 24. aprila 1996.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
MINISTRSTVO ZA DELO,                 Obrazec IM 1
DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVEZdravniška komisija prve - druge
stopnje s sedežem
v..........................................................


Zap. št.:

Datum:

Št. zadeve:


Zdravniška komisija prve - druge stopnje (ustrezno podčrtati)
daje na zahtevo
.......................................................................... za ....................................................
(ime in priimek stranke) s stalnim prebivališčem v ..............
.............................................. na podlagi .......
člena pravilnika o delu izvedencev (Uradni list RS, št. 30/96)


          I Z V I D I N M N E N J E


Zdravniška komisija je na podlagi medicinske dokumentacije
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................
(navesti izdajatelja in datum izdaje) ter neposrednega pregleda
stranke - brez neposrednega pregleda stranke (ustrezno podčrtati)

            u g o t o v i l a:

I. Vojna invalidnost:

1. naslednje poškodbe, ki se upoštevajo kot podlaga za priznanje
vojne invalidnosti:
................................................................

...................................................................................................................................................................................................


2. naslednje bolezni, ki se upoštevajo kot podlaga za priznanje
vojne invalidnosti:
.................................................................
...................................................................................................................................................................................................

3. naslednje poškodbe in bolezni, ki se ne upoštevajo za
priznanje vojne invalidnosti:
.................................................................
...................................................................................................................................................................................................

4. vojna invalidnost znaša ....................%, z besedo
..................................................................................................................................

po točki .............. seznama odstotkov vojne invalidnosti
trajno - začasno (ustrezno podčrtati) do
.................................................................

5. ni vojne invalidnosti po pravilniku o ugotavljanju odstotka
vojne invalidnosti (Uradni list RS, št. 20/96; v nadaljnjem
besedilu: pravilnik) (podčrtati).


II. Obstoj okvar(e) zdravja, ki vojnega invalida upravičujejo do
dodatka za posebno invalidnost:

1. vojni invalid ima - nima okvare zdravja (ustrezno obkrožiti)
po določbi .................... pravilnika;

2. pri vojnem invalidu je - ni podana kombinacija najtežjih okvar
zdravja, zaradi.......................................


III. Obstoj okvar(e) zdravja, ki vojnega invalida upravičuje do
dodatka za pomoč in postrežbo:

1. Ali je vojnemu invalidu stalna pomoč in postrežba neogibno
potrebna za opravljanje vseh ali večine osnovnih življenjskih
potreb (ustrezno podčrtati), in katerih:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................;

2. Ali je vojni invalid stalno popolnoma inkontinenten za blato
in urin: da - ne, zaradi
.................................................................
...................................................................................................................................................................................................

3. Ali vojni invalid kot težji psihiatrični bolnik neogibno
potrebuje stalno nadzorstvo: da - ne, zaradi
.................................................................
...................................................................................................................................................................................................

4. Ali je vojni invalid slep: da - ne,
zaradi............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

5. Ali je vojni invalid nepokreten: da - ne, zaradi
..................................................................................................................................
.................................................................

Ali je vojnemu invalidu potrebna pomoč in postrežba na podlagi
izključno ali pretežno vojne invalidnosti ali na podlagi
izključno ali pretežno druge invalidnosti:
..................................................................................................................................


IV. Popolna nezmožnost za delo:

1. Ali je vojni invalid (ali druga oseba) popolnoma nezmožen za
delo: da - ne, zaradi
.................................................................
..................................................................................................................................

2. Ali je popolna nezmožnost za delo trajna ali ne: da - ne,
zaradi
...................................................................................................................................................................................................


V. Sposobnost za poklicno rehabilitacijo:

Vojni invalid je - ni sposoben za poklicno rehabilitacijo, zaradi
....................................................................................................................................................................................................................................................................


           O b r a z l o ž i t e v

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................


 Člani zdravniške komisije:          Predsednik:

 1. ...........................     .........................

 2. ...........................    

 3. ...........................    

 4. ...........................    Izvid in mnenje sta mi bila sporočena
dne:.............................................................                    ..........................
                       (podpis stranke)

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO             Obrazec IM 2
IN SOCIALNE ZADEVE


....................................
....................................
(naziv in sedež izvedenca)


Zap. št.:

Datum:

Št. zadeve:................................. (naziv izvedenca) daje na
zahtevo .................................................za
.................................................................
(ime in priimek stranke) s stalnim prebivališčem v
..................................................................................................................................
...............................................................
na podlagi .................. člena pravilnika o delu izvedencev
(Uradni list RS, št. 30/96)


          I Z V I D I N M N E N J E


Izvedenec je na podlagi medicinske dokumentacije
....................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
(navesti izdajatelja in datum izdaje) ter neposrednega pregleda
stranke - brez neposrednega pregleda stranke (ustrezno podčrtati)


            u g o t o v i l :

I. Tehnični pripomočki:

1. Ali je pri vojnem invalidu podana okvara zdravja, na podlagi
katere mu je priznana vojna invalidnost, zaradi katere mu je
potreben tehnični pripomoček, za katerega uveljavlja doplačilo:

da, katera:
..................................................................................................................................

ne, zaradi
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. tehnični pripomoček, za nakup katerega vojni invalid
uveljavlja doplačilo:
....................................................................................................................................................................................................................................................................

3. (Izpolniti samo v primeru ponovnega uveljavljanja pravice do
doplačila).

a) Ali je postal tehnični pripomoček, za katerega je bilo
dodeljeno doplačilo, zaradi spremembe okvar(e) zdravja vojnega
invalida neuporaben: da - ne, zaradi
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Ali je poškodovanje tehničnega pripomočka mogoče pripisati
spremembam okvar zdravja: da - ne, zaradi .......................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


II. Poklicna rehabilitacija:

1. Izpolnjevanje pogojev glede na vojno invalidnost, splošno
zdravstveno stanje, splošno in strokovno izobrazbo, starost in
možnost zaposlitve: da - ne, zaradi
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Način poklicne rehabilitacije:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


III. Prilagoditev prostorov in tehnične opreme:

1. Prilagoditev je potrebna zaradi:

- poklicne rehabilitacije

- zaposlitve vojnega invalida (ustrezno podčrtati);

2. Potrebna je - ni potrebna:

- prilagoditev prostorov,

- tehnične opreme

- prostorov in tehnične opreme (ustrezno podčrtati) zaradi:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Obseg prilagoditve:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


          O b r a z l o ž i t e v:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   Člani izvedenca:            Predsednik:

 1. ...........................    .........................

 2. ...........................

 3. ...........................

 4. ...........................Izvid in mnenje mi je bilo sporočeno
dne:.............................................................


                            
                       .................
                       (podpis stranke)

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO             Obrazec IM 3
IN SOCIALNE ZADEVEZdravniška komisija prve - druge

stopnje s sedežem v .........................................


Zap. št.:

Datum:Številka spisa:Zdravniška komisija prve - druge stopnje (ustrezno podčrtati)
daje na zahtevo
.................................................................
(ime in priimek vojnega invalida), rojenega dne .................
.................................. s stalnim prebivališčem v 
.................................................. na podlagi
drugega odstavka 14. točke 18. člena zakona o prometnem davku
(Uradni list RS, št. 4/92) - prvega odstavka 35. člena uredbe o
uveljavljanju pravice do carinske oprostitve (Uradni list RS, št.
56/95) (ustrezno podčrtati) in na podlagi drugega odstavka 2.
člena pravilnika o delu izvedencev (Uradni list RS, št. 30/96)
naslednji


         I Z V I D  I N  M N E N J E


Zdravniška komisija je na podlagi medicinske dokumentacije
....................................................................................................................................................................................................................................................................
(navesti izdajatelja in datum izdaje) ter neposrednega pregleda
vojnega invalida - brez neposrednega pregleda vojnega invalida
(ustrezno podčrtati)


            u g o t o v i l a:


Pri vojnem invalidu .................. (ime in priimek) je podana
(ustrezno podčrtati):

- ...... - odstotna telesna okvara po predpisih o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti
spodnjih okončin ali medenice;

- popolna izguba vida na obeh očesih.

Vojni invalid izpolnjuje - ne izpolnjuje (ustrezno podčrtati)
pogoj iz prvega odstavka 14. točke 18. člena zakona o prometnem
davku (Uradni list RS, št. 4/92).

Vojni invalid izpolnjuje - ne izpolnjuje (ustrezno podčrtati)
pogoj iz prvega odstavka 34. člena uredbe o uveljavljanju pravice
do carinske oprostitve (Uradni list RS, št. 56/95).


          O b r a z l o ž i t e v :

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Izvid in mnenje se uporablja pri uveljavljanju pravice do
oprostitve plačila davka od prometa proizvodov od osebnih
avtomobilov - pri uveljavljanju pravice do oprostitve plačila
carine pri uvozu motornih vozil.


 Člani zdravniške komisije:      Predsednik komisije:

 1. ..........................  ..............................

 2. ..........................

 3. ..........................

 4. ..........................


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti