Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1996 z dne 7. 6. 1996

Kazalo

1973. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora, stran 2499.

Na podlagi 34. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in 71/93), 1. in 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter na podlagi 11. člena statuta Občine Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenjske, št. 4/95) je Občinski svet občine Kranjska Gora na svoji 21. seji dne 29. 5. 996 sprejel
S P R E M E M B E IN D O P O L N I T V E PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA IN DRUŽBENEGA PLANA
Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora
1. člen
Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Jesenice za obdobje 1986 – 1995/2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/86, 2/88 in 2/90) in prostorske sestavine družbenega plana Občine Jesenice za obdobje 1986 – 1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/88, 6/89 in Uradni list RS, št. 28/90, 31/90, 20/94) se spremenijo in dopolnijo s sestavinami tega odloka in veljajo na območju nove Občine Kranjska Gora.
2. člen
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega in družbenega plana Občine Kranjska Gora vsebujejo:
– tekstualni del dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice z dopolnitvami, ki se nanašajo na območje Občine Kranjska Gora,
– grafični del dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice, ki se nanaša na območje Občine Kranjska Gora in se sestoji iz kartografskega dela v merilu 1:25.000 in 1:50.000 in kartografske dokumentacije v merilu 1:5.000 (čistoris namenske rabe in prikaz sprememb in dopolnitev).
3. člen
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega in družbenega plana se nanašajo na:
– spremembo občinske meje
– območja smučišč in rekreacije,
– omejevanje gradnje počitniških objektov,
– prostorske izvedbene načrte v izdelavi za Zelence, Planico, ciljni plato Podkoren in kanalizacijski kolektor in plinovod s kolesarsko stezo,
– pobude posameznikov – lastnikov zemljišč.
4. člen
Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Jesenice za obdobje 1986 – 1995/2000 se na območju Občine Kranjska Gora spremenijo in dopolnijo v naslednjih sestavinah:
1. v poglavju VI. Zasnova in strategija urejanja prostora, poselitve, varstva dobrin splošnega pomena in okolja:
– v točki 3.1 Bodoča poselitev in naselja se prvi stavek druge alinee petega odstavka (Kranjska Gora se bo razvijala kot pomembnejše lokalno središče) spremeni in se glasi: – Kranjska Gora se bo razvijala kot občinsko središče;
– v točki 3.1.4 Infrastrukturno omrežje se v četrtem odstavku črta besedilo prvega stavka v oklepaju in spremeni drugi stavek (Tako bomo zgradili skupni čistilni napravi za Jesenice in Kranjsko Goro, v skladu z možnostmi pa še čistilni napravi v Mojstrani in Blejski Dobravi) tako, da se glasi: Tako bomo zgradili skupno čistilno napravo na Jesenicah in kanalizacijski kolektor od Rateč do Jesenic, na katerega se bodo priključevala vsa poselitvena območja v Dolini. Skladno s temi dopolnitvami se črtajo tudi določbe, ki se nanašajo na čistilno napravo v tč. 6.1.3 v drugem odstavku;
– v točki 4.2 Urbanistična zasnova Kranjske Gore se črta peti stavek v četrtem odstavku (V območju C1 se razrešuje centralno parkirišče v Kranjski Gori tako, da se iz območja C1, C2, C3, C4 in S1 v celoti izloči motorni promet) in nadomesti s stavkom: Prometno urejanje v Kranjski Gori bo temeljilo na umirjanju prometa, del središča Kranjske Gore bomo namenili samo pešcem;
– v točki 4.2.2 Podrobnejše usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru (UVG, št. 2/90) se v poglavju o razvoju dejavnosti v naselju Kranjska Gora zadnji del odstavka, ki govori o izgradnji čistilne naprave (... ter zgradili skupno čistilno napravo zmogljivosti od 10.000 E do 100.000 E), nadomesti z besedilom: ter zgradili kanalizacijski kolektor od Rateč do Jesenic, kjer se bo priključeval na skupno čistilno napravo;
– v točki 4.2.3 pomembnejša zasnova dolgoročnega razvoja na ureditvenem območju naselja (Kranjska Gora) (UVG, št. 2/90) se v drugem odstavku doda nov stavek: Na Logu bomo uredili območje za komunalne dejavnosti občine;
– v točki 6. Vodno gospodarstvo se v drugi odstavek doda nova, druga alineja: varovanje krajinsko, hidrološko in biotopsko posebno vrednih območij;
– v točki 6.1.2 Urejanje vodnega režima se v odstavku, dodanem v spremembah in dopolnitvah iz UVG, št. 2/88 črta zadnji stavek: V zvezi s tem bomo ob uskladitvi s cilji varstva naravne dediščine in razvoja turizma realizirali večnamenski zbiralnik vode v Zelencih;
– v točki 6.2.1 Redno vzdrževanje se v tretjem odstavku doda nova, tretja alineja: ureditev usedalnikov na pritokih iz Planice, izpod Cipernika in Karavank na območju Zelencev za preprečitev zamuljevanja in zaprojevanja naravnega rezervata.
2. V kartografskem delu in v kartografski dokumentaciji dolgoročnega plana se smiselno dopolnijo grafični prikazi.
5. člen
Prostorske sestavine družbenega plana Občine Jesenice za obdobje 1986–1990 se na območju Občine Kranjska Gora spremenijo in dopolnijo v naslednjih sestavinah:
1. v poglavju VI. Urejanje prostora in varstvo okolja:
– v točki 3. Naloge v zvezi z urejanjem prostora in varstvom okolja:
– se v tretjem odstavku spremenijo nazivi planskih celot: iz J1 v KG 1, iz J2 v KG 2, iz J3 v KG 3, smiselno pa se popravki upoštevajo tudi v vseh nadaljnjih navedbah planskih enot,
- se dopolnijo oznake in nadomestijo opisi pretežnih namembnosti posameznih ureditvenih območij:
S   območje za stanovanja
C   območje za centralne dejavnosti
H   območje za turistične objekte
O   območje za komunalne dejavnosti
P   območje za proizvodnjo
T   območje za promet
R   območje za rekreacijo
V   območje za počitniške hiše
M   območje pridobivanja mineralnih surovin
RP   reducirna postaja za plinovod
Z   pokopališče
1   prvo območje kmetijskih zemljišč
2   drugo območje kmetijskih zemljišč
G   gozdno zemljišče
Gv   varovalni gozd
Gn   gozd posebnega namena
N   nerodovitno zemljišče
B   naravni biotop
z   površina razpršene gradnje (zazidana stavbna zemljišča)
v   vodno zemljišče
– v točki 3. se na koncu doda novo poglavje glede usmeritev za urejanje celotnega območja Občine Kranjska Gora:
Urejanje v območju Občine Kranjska Gora bo potekalo na podlagi teh sprememb in dopolnitev plana in dopolnjenih prostorskih ureditvenih pogojev na območju Občine Kranjska Gora. Do sprejetja novega prostorskega plana Občine Kranjska Gora niso dovoljeni: počitniški objekti – vikendi (novogradnje in spremembe namembnosti obsoječih objektov za počitniške namene – občasno bivanje), apartmajski objekti (objekti za prodajo apartmajev prebivalcem brez stalnega bivališča v Občini Kranjska Gora), počitniški domovi.
V letu 1996 naj se pripravijo:
- strokovne podlage za nov prostorski plan občine Kranjska Gora s podrobnejšimi preučitvami poselitvenih območij, načinov urejanja,
- posebne strokovne podlage za prostorske ureditvene pogoje s podrobnejšimi elementi regulacije za ureditvena območja naselij, na podlagi katerih bo občina sprejela nov prostorski plan občine in nove prostorske ureditvene pogoje za občino Kranjska Gora.
Prednostne naloge na področju urejanja komunalne infrastrukture so: izgradnja kanalizacijskega kolektorja od Rateč do čistilne naprave na Jesenicah, sanacija kanalizacije v naseljih in postopna priključitev na kolektor, izgradnja plinovoda in postopen prehod na plinsko ogrevanje.
Prednostne naloge na področju prometne infrastrukture so: ureditev kolesarske steze po Dolini, odločitev o izvedbi primestne železniške proge Jesenice–meja ter določitev rezervata za kasnejšo izvedbo (odločitev je treba uskladiti z Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za promet), preučitev celoletne prevoznosti ceste čez Vršič in njeno postopno izvajanje;
– v točkah 3.1, 3.2 in 3.3 se tabele z ureditvinimi območji naselij in vse druge tabele črtajo in nadomestijo s štirimi novimi tabelami, ki obsegajo pregled za celotno območje nove Občine Kranjska Gora:
- tabela 1: Območja urejanja v Občini Kranjska Gora,
- tabela 2: Veljavni zazidalni načrti v Občini Kranjska Gora,
- tabela 3: Predvideni prostorski izvedbeni načrti v Občini Kranjska Gora,
- tabela 4: Zazidalni načrti v Občini Kranjska Gora, ki jim veljavnost preneha.
Tabela 1: Območja urejanja v Občini Kranjska Gora
----------------------------------------------------------------------------
Naziv območja urejanja       Planska  Oznaka     Način urejanja
                  celota   obm. urej.
----------------------------------------------------------------------------
Rateče – zahod           KG1    S1            PUP
Rateče – center           KG1    S2             UN
Rateče – vzhod 1          KG1    S3            PUP
Rateče – vzhod 2          KG1    S4             ZN
Rateče – Kamne           KG1    S5             UN
Rateče – Kamne           KG1    R2             UN
Planica               KG1    R1             UN
Zelenci               KG2    B             UN
Podkoren – center          KG2    S1             UN
Podkoren – vzhod          KG2    S2            PUP
Podkoren – hotel          KG2    H1             ZN
Podkoren – vikendi         KG2    V1            PUP
Poligon Podkoren          KG2    R2             UN
Smučišča Podkoren          KG2    R3            PUP
Kranjska Gora – cona CTC      KG2    H2             ZN
Kranjska Gora – cona H-13 sever   KG2    H3/1            UN
Kranjska Gora – cona H-13 jug    KG2    H3/2            UN
Kranjska Gora – cona CO       KG2    H4             UN
Kranjska Gora – opušč. proga    KG2    H5             ZN
Kranjska Gora – cona Pišnica    KG2    S3/1         ZN 1987
Kranjska Gora – vas         KG2    S3/2            UN
Kranjska Gora – S. Černeta 1    KG2    S4            PUP
Kranjska Gora – S. Černeta 2    KG2    S5            PUP
Kranjska Gora – Borovška cesta   KG2    S6            PUP
Kranjska Gora – Črtenje       KG2    S7            PUP
Kranjska Gora – Log         KG2    S8/1            ZN
Kranjska Gora – Log         KG2    S8/2         ZN 1996
Kranjska Gora – Log         KG2    O1             ZN
Kranjska Gora – cona TC       KG2    C2             ZN
Kranjska Gora – pokopališče     KG2    Z1          ZN 1978
Kranjska Gora – drsališče      KG2    R1             ZN
Kranjska Gora – Jasna        KG2    V2            PUP
Smučišča Kranjska Gora       KG2    R4            PUP
Gozd Martuljek – zahod 1      KG2    S9             UN
Gozd Martuljek – zahod 2      KG2    S10            PUP
Gozd Martuljek – vzhod       KG2    S11            ZN
Gozd Martuljek – hot. c. Špik    KG2    H6             UN
Gozd Martuljek – vikendi 1     KG2    V3          ZN 1973
Gozd Martuljek – vikendi 2     KG2    V4          ZN 1973
Smučišča Trebež           KG2    R5            PUP
Smučišča Gozd Martuljek       KG2    R7            PUP
Belca – zahod            KG3    S1            PUP
Belca – ob potoku          KG3    S2            PUP
Belca – vzhod            KG3    S3            PUP
Mojstrana – Pod Kepo        KG3    S4/1           PUP
Mojstrana – Pod Kepo        KG3    S4/2           PUP
Mojstrana – Pod Kepo        KG3    S4/3           PUP
Mojstrana – postaja         KG3    P1            PUP
Mojstrana – cona KOOP        KG3    P2            PUP
Mojstrana – ob Savi         KG3    S6            PUP
Mojstrana – cona B         KG3    S7            PUP
Mojstrana – Veliki breg       KG3    S8            PUP
Mojstrana – cona A         KG3    S9            PUP
Mojstrana – center         KG3    C1             UN
Mojstrana – cementarna       KG3    S10            UN
Dovje – vas             KG3    S11            UN
Dovje – vzhod 1           KG3    S12            PUP
Dovje – pokopališče         KG3    Z1             UN
Mojstrana – športni center     KG3    R1             UN
Mojstrana – Mlačca         KG3    R2             UN
Smučišča Mojstrana         KG3    R3            PUP
Camp Dovje             KG3    R4            PUP
Opuščena proga                 T1             LN
Reducirne postaje               RP             LN
Tabela 2: Veljavni zazidalni načrti v Občini Kranjska Gora
-------------------------------------------------------------------------------
Naziv območja urejanja  Plan.      Oznaka      Uradna objava
             celota     obm. urej.
-------------------------------------------------------------------------------
Kranjska Gora –      KG2       S3/1       Zazidalni načrt
Pišnica                          Pišnica, UVG 12/87
Kranjska Gora –      KG2       Z1        Zazidalni načrt
pokopališča                        v Kranjski Gori,
                              UVG 26/78
Kranjska Gora – Log    KG2       S8/2       Zazidalni načrt Log,
                              Uradni list RS,
                              št. 30/96
Gozd Martuljek –     KG2       V3        Zazidalni načrt za
vikendi 1                         weekend naselje V1
                              in V2, UVG 22/73
Gozd Martuljek –     KG2       V4        Zazidalni načrt za
vikendi 2                         weekend naselje V1
                              in V2, UVG 22/73
-------------------------------------------------------------------------------
Tabela 3: Predvideni prostorski izvedbeni načrti v Občini Kranjska Gora
--------------------------------------------------------------------------------
Naziv območja urejanja     Planska     Oznaka           Način
                celota     območja         urejanja
                        urejanja
--------------------------------------------------------------------------------
Rateče – center         KG1       S2              UN
Rateče – Kamne         KG1       S5              UN
Rateče – Kamne         KG1       R2              UN
Planica – Tamar         KG1       R1              UN
Zelenci             KG2       B               UN
Podkoren – center        KG2       S1              UN
Podkoren – hotel        KG2       H1              ZN
Poligon Podkoren        KG2       R2              UN
Kranjska Gora – cona CTC    KG2       H2              ZN
Kranjska Gora – cona H-13    KG2       H3              UN
Kranjska Gora – cona CO     KG2       H4              UN
Kranjska Gora – opušč. proga  KG2       H5              ZN
Kranjska Gora – vas       KG2       S3/2             UN
Kranjska Gora – Log       KG2       S8/1             ZN
Kranjska Gora – Log       KG2       S8/2             ZN
Kranjska Gora – Log       KG2       O1              ZN
Kranjska Gora – cona TC     KG2       C2              ZN
Kranjska Gora – drsališče    KG2       R1              ZN
Gozd Martuljek – zahod 1    KG2       S9              UN
Gozd Martuljek – vzhod     KG2       S11              ZN
Gozd Martuljek – hot. c. Špik  KG2       H6              UN
Mojstrana – center       KG3       C1              UN
Mojstrana – cementarna     KG3       S10              UN
Dovje – vas           KG3       S11              UN
Dovje – pokopališče       KG3       Z1              UN
Mojstrana – športni center   KG3       R1              UN
Mojstrana – Mlačca       KG3       R2              UN
Opuščena proga                 T1              LN
Reducirne postaje                RP              LN
--------------------------------------------------------------------------------
PUP – prostorski ureditveni pogoji
ZN – zazidalni načrt
UN – ureditveni načrt
LN – lokacijski načrt
Tabela 4: Zazidalni načrti v Občini Kranjska Gora, ki jim veljavnost preneha
-----------------------------------------------------------------------------------
Naziv območja urejanja  Plan.      Oznaka      Uradna objava
             celota     obm. urej.
-----------------------------------------------------------------------------------
Rateče – vzhod 2     KG1       S4        Zazidalni načrt
                              Rateče-vzhod,
                              UVG 11/83
Kranjska Gora –      J2       H3        Zazidalni načrt
cona H-13                         hotelskega območja
                              H-13 Kranjska Gora,
                              UVG 28/83
Kranjska Gora –      J2       H4        Zazidalni načrt
cona CO                          spremembe in
                              dopolnitve centralnega
                              območja (CO)
                              v Kranjski gori,
                              UVG,24/79
Kranjska Gora –      J2       S5        Zazidalni načrt
S. Černeta 2                        stanovanjskih območij
                              S1 in del S2
                              v Kranjski Gori,
                              UVG 13/75
Kranjska Gora –      J2       S6        Zazidalni načrt
Borovška cesta                       stanovanjskih območij
                              S1 in del S2
                              v Kranjski Gori,
                              UVG 13/75
G. Martuljek –      J2       H6        Zazidalni načrt in načrt
h. cona Špik                        ureditve hotela Špik
                              v Gozd Martuljku,
                              UVG 15/72
Mojstrana –        J3       S8        Zazidalni načrt
Veliki Breg                        Mojstrana,
                              UVG 21/72
Mojstrana – cona B    J3       S7        Zazidalni načrt
                              Mojstrana B,
                              UVG 14/81
-----------------------------------------------------------------------------------
– v točki 3.1.1 se črta prva alinea;
– v točki 3.1.3 vodnogospodarsko urejanje se dopolni z novo alinejo: čiščenje plavin v Suhi strugi (Nadiži) gorvodno od mostu na trasi stare železnice.
– točki 3.1.4 in 3.1.6 se črtata;
– v točki 3.2.3 se doda stavek: Prometno urejanje v Kranjski Gori bo določeno na podlagi prometne študije.
– v točki 3.2.4 Načrtovali bomo naslednje ureditve na področju vodnega gospodarstva: se doda nova alinea:
Načrtovali in urejali bomo vodnogospodarske ureditve za preprečitev zaprojevanja Zelencev in za uravnavanje vodnih razmer v Zelencih z namenom ohranjanja biotopa.
– točke 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7 in 3.2.8 se črtajo;
– točke 3.3.4.a, 3.3.5, 3.3.6 in 3.3.7 se črtajo;
– v točki 4. Stavbna zemljišča se smiselno upoštevajo do sedaj navedene spremembe in dopolnitve;
– v točki 7. Programske zasnove posameznih območij kompleksne graditve se spremeni naslov v Programske zasnove za prostorske izvedbene načrte.
– programske zasnove za območja, navedena v nadaljevanju, se ukinejo:
J2/H5: opuščena železniška proga v Kranjski Gori,
J2/ČN: čistilna naprava Log,
J2/R6: camp – Gozd Martuljek,
J2/H6: hotelsko območje Gozd Martuljek,
J3/R1: Mojstrana Prodi,
J3/S10: Fabrika,
J3/R2 in J3/C1: Boka
J2/C2 in J2/S8: ureditveno območje v Logu v Kranjski Gori (ZN Log)
– K programskim zasnovam se doda nova
PROGRAMSKA ZASNOVA ZA ZAZIDALNI NAČRT STANOVANJSKEGA OBMOČJA NA LOGU (KG2/S8/2)
1. Podlage za stavbno zemljišče: Območje urejanja z zazidalnim načrtom je določeno v grafičnem prikazu na topografsko katastrskem načrtu v merilu 1:500.
2. Organizacija dejavnosti:
Območje se nameni za stanovanja, dopusti se še turistična dejavnost (penzion).
3. Pogoji in omejitve:
Območje naj se prometno napaja preko obstoječega uvoza z magistralne ceste (parcela št. 862/1 k. o. Kranjska Gora). Zagotoviti je treba dovoz do parcele št. 270/4 k. o. Kranjska Gora, ki leži na robu območja urejanja. Objekti morajo biti odmaknjeni od osi nekdanje železniške proge za najmanj 12 m.
4. Usmeritve za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje:
Objekti naj imajo podolgovato stavbno maso z naklonom strešin 38° do 45°.
5. Usmeritve za infrastrukturno opremljanje:
Odpadne vode iz objektov je treba odvajati v kanalizacijski kolektor. Do izvedbe kanalizacijskega kolektorja je treba dispozicijo odplak zagotoviti z greznico, tako da je možna kasnejša priključitev na kolektor. Meteorne vode naj se odvajajo ločeno. Energetsko naj se območje napaja s plinom. Pred priključitvijo na plinovod se lahko uredi lokalno plinsko omrežje.
2. V kartografski dokumentaciji družbenega plana se skladno z navedenimi spremembami in dopolnitvami dopolni kartografska dokumentacija.
6. člen
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega in družbenega plana Občine Kranjska Gora so na vpogled na Občini Kranjska Gora, na krajevnih skupnostih Rateče-Planica in Dovje-Mojstrana ter na Upravni enoti Jesenice.
7. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 353/39-108/95
Kranjska Gora, dne 29. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kranjska Gora
Jože Zupančič l. r.
Župan
Občine Kranjska Gora
Jože Kotnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti